Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzaniaKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273
        58 75 11 147
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl

 

W trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo wprowadzono szczegółowe przepisy, dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przepisy te nakładają na organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz na przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego.

 

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności przez powyższe podmioty z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania. Audyt ma przyczynić się do wyeliminowania nieprawidłowości na rynku gospodarowania zużytym sprzętem.


Podstawowe informacje o audycie

 

Podstawę prawną przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania stanowią przepisy zawarte w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania powyższego audytu, a także szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu uregulowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U.2016.2133).

Audyt organizacji odzysku przeprowadza się w jej siedzibie. Audyt przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania przeprowadza się we wszystkich zakładach przetwarzania danego podmiotu oraz w miejscu, gdzie przedsiębiorca przechowuje dokumentację.

Audyt wykonuje się corocznie, w terminie do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy prowadzonej działalności.


Korzyści dla przedsiębiorcy


Poddanie się audytowi zewnętrznemu jest spełnieniem wymagania prawnego, wynikającego z przytoczonych wyżej przepisów prawnych. Pozytywnie zakończony audyt oraz sporządzone z niego sprawozdanie stanowią dla każdej organizacji odzysku i zakładu przetwarzania obiektywny dowód, że podmiot prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Firma staje się tym samym wiarygodnym partnerem dla podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, przez co zwiększa swoje szanse na długofalową współpracę i własny rozwój.

 

Audyt zewnętrzny z PRS


Jako pierwszy spośród uprawnionych weryfikatorów EMAS uruchomiliśmy program audytowania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania i posiadamy akredytację, wymaganą od 1 stycznia 2018 roku, do prowadzenia audytów przedsiębiorcy przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W trosce o komfort naszych klientów w programie audytu stworzyliśmy własne, nowatorskie narzędzia, które umożliwiają dopasowanie usługi do specyfiki każdej organizacji przy zachowaniu wymagań prawnych i rzetelności usługi. Nasi audytorzy są fachowcami z doświadczeniem audytowym i znajomością branży gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Powiązane usługi


Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i systemy ekozarządzania i auditu (EMAS) -  certyfikacja podnosi prestiż i buduje wizerunek firmy na rynku, co przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji.

Wykonujemy audyty w branży opakowaniowej dla przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DOR, EDPO lub EDPR – jesteśmy pierwszym weryfikatorem EMAS w Polsce, który rozszerzył swój zakres akredytacji do wykonywania audytów recyklera.

Prowadzimy również audyty utraty statusu odpadu zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniach UE dla odpadów złomu żelaza, stali, aluminium, miedzi oraz stłuczki szklanej.


Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.