Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ogólnego bezpieczeństwa produktów - dyrektywa 2001/95/WE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Dyrektywa Rady nr 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów, zwana w skrócie GPS, ma zastosowanie do wszystkich produktów wprowadzanych na rynek, dla których wymogi bezpieczeństwa nie są określone przez przepisy szczegółowe ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Dyrektywa definiuje produkt bezpieczny jako „każdy produkt, który w normalnych bądź możliwych do  przewidzenia  warunkach zastosowania, łącznie z przechowywaniem oraz, w stosownych przypadkach, oddaniem do użytku, wymogami instalacyjnymi i konserwacyjnymi, nie przedstawia żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne zagrożenie związane z jego użytkowaniem, uważany za dopuszczalny i odpowiadający wysokiemu poziomowi ochrony bezpieczeństwa i zdrowia osób, ze szczególnym uwzględnieniem:

  właściwości produktu,  łącznie z jego składem, opakowaniem, instrukcją montażu oraz, w stosownych przypadkach, z instrukcją  instalacji  i konserwacji;

  oddziaływania na inne produkty, jeżeli można przewidzieć, że będzie on używany wraz z innymi produktami;

wyglądem produktu, etykietowaniem, wszelkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zastosowania i zniszczenia, a także wszelkimi innymi wskazówkami czy informacjami na temat produktu;

  kategorii konsumentów narażonych na szczególne ryzyko podczas używania produktu, zwłaszcza dzieci i osób w podeszłym wieku.”

Dyrektywa nie ma zastosowania do produktów z drugiej ręki, dostarczanych jako antyki lub towary wymagające przed ich użyciem naprawy czy renowacji, pod warunkiem że dostawca wyraźnie informuje o tym odbiorcę.

W przypadku gdy produkty podlegają szczególnym wymogom związanym z bezpieczeństwem narzuconym przez ustawodawstwo wspólnotowe, np. dyrektywom nowego podejścia, niniejszą dyrektywę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do aspektów i zagrożeń lub kategorii zagrożeń nieobjętych tymi wymogami. 

Producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne a dystrybutor produktów powinien dbać o niedostarczanie produktów, o których wie, że nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Producent i dystrybutor, którzy uzyskali wiedzę, że produkt wprowadzony na rynek nie jest bezpieczny, są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Zgłoszenia o produkcie niebezpiecznym może dokonać także każdy konsument lub inna osoba.

Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w Polsce sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pomocy Inspekcji Handlowej. Organ nadzoru rynku prowadzi rejestr produktów niebezpiecznych.
Dyrektywa ogólne bezpieczeństwo produktów ustanawia także Wspólnotowy System Szybkiej Wymiany Informacji (RAPEX), który służy do komunikacji między krajami członkowskim i Komisją Europejską na temat produktów konsumenckich stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

Niezależna certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę certyfikującą może ułatwić sprawdzenie zgodności ze stosownymi kryteriami bezpieczeństwa produktów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zweryfikowaniem zgodności swoich produktów z wymaganiami niniejszej dyrektywy, prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

 

W przypadku wątpliwości lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu.


Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawnie i profesjonalnie zrealizowaną usługę.

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA !!!