Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja wyrobów niskonapięciowych - dyrektywa 2014/35/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

  

Dyrektywa 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r., odnosząca się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zwana w skrócie dyrektywą LVD, zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2006/95/WE.
Dyrektywa ma na celu zapewnienie, żeby sprzęt elektryczny po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Wspólnoty nie zagrażał bezpieczeństwu, po tym jak został właściwie zainstalowany, jest utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z dyrektywą „sprzęt elektryczny" oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku II dyrektywy.

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są:

   sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych;

   sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;

   części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych;

   liczniki energii elektrycznej;

   wtyczki i gniazda do użytku domowego;

   urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem;

   zakłócenia radioelektryczne;

   specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie;

  specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 

Ocena zgodności wyrobu elektrycznego z dyrektywą LVD należy wyłacznie do producenta wyrobu. Gdyby jednak chcieli Państwo wykazać przy udziale jednostki certyfikującej, że produkowany lub sprzedawany sprzęt elektryczny spełnia wymagania odpowiednich norm międzynarodowych zapraszamy do przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa). W wyniku przeprowadzonego przez nas procesu otrzymają Państwo Sprawozdanie z oceny.

W przypadku wątpliwości czy dyrektywa ma zastosowanie do danego wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi. 

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA !!!

Dokumenty i informacje związane

Wykaz wydanych certyfikatów zgodności

W tym miejscu można zweryfikować prawdziwość i aktualność certyfikatów wystawionych przez naszą jednostkę notyfikowaną.
W celu uzyskania informacji proszę kliknąć w poniższy link:

Wyszukiwarka wydanych certyfikatów

Materiały do pobrania: