Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności rekreacyjnych jednostek pływających - dyrektywa 2013/53/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 232
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

     

Dyrektywa 2013/53/UE z dnia 20.11.2013 r., w skrócie zwana dyrektywą RCD, ma zastosowanie do rekreacyjnych jednostek pływających dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletnych i częściowo wyposażonych oraz do ich elementów.

Szczegółowy zakres zastosowania dyrektywy oraz wykaz wyrobów niepodlegających tej dyrektywie dostępny jest tutaj.

Wykaz polskich i unijnych aktów prawnych określających wymagania związane z certyfikacją rekreacyjnych jednostek pływających na zgodność z dyrektywą RCD znajduje się tutaj.

Dyrektywa RCD wprowadza podział rekreacyjnych jednostek pływających na 4 kategorie projektowe.

Producent dokonuje wyboru procedury oceny zgodności (modułów), jaka ma być zastosowana przy certyfikacji jednostki rekreacyjnej, biorąc pod uwagę jej kategorię projektową i długość kadłuba. Również przy certyfikacji skutera wodnego, elementu jednostki rekreacyjnej, emisji spalin lub emisji hałasu należy dokonać wyboru procedury – modułu(ów) określonych w dyrektywie dla danego przypadku.

Podstawowym i zalecanym sposobem wykazania, że rekreacyjna jednostka pływająca lub jej element spełniają odnoszące się do nich zasadnicze wymagania dyrektywy 2013/53/UE jest zastosowanie przy ocenie projektu i konstrukcji norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. Aktualizowany na bieżąco wykaz polskich norm zharmonizowanych z dyrektywą RCD można znaleźć tutaj.


Producenci gotowych rekreacyjnych jednostek pływających lub ich elementów podlegających oznakowaniu CE są zobowiązani dołączać do każdego wyrobu Deklarację zgodności. Informacje dotyczące Deklaracji zgodności, formularze Deklaracji oraz instrukcję ich wypełniania dostępne są tutaj.

Komisja Europejska nakłada na jednostki notyfikowane obowiązek udostępniania informacji o wydanych certyfikatach. Status certyfikatów wydanych dla jednostek rekreacyjnych i  dla elementów jednostek rekreacyjnych można sprawdzić poprzez Wyszukiwarkę wydanych certyfikatów znajdującą się w prawym panelu bocznym oraz na dole strony poniżej części Informacje związane.


Dodatkowe informacje na temat certyfikacji rekreacyjnych jednostek pływających można uzyskać na anglojęzycznej stronie www.rsg.be, witrynie The Recreational Craft Sectorial Group (RSG), organizacji powołanej do koordynacji pomiędzy jednostkami notyfikowanymi do dyrektywy RCD i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces oceny zgodności wyrobów w tym obszarze. RSG udostępnia na swojej stronie następujące publikacje: tekst dyrektywy 2013/53/UE – Recreational Directive 2013/53/EU, przewodnik RSG Guidelines dla producentów, jednostek notyfikowanych i wszystkich stron zaangażowanych w proces oceny zgodności rekreacyjnych jednostek pływających, zawierający zbiór zaleceń (Recommendations for Use – RFU), które jednostki notyfikowane i producenci powinni uwzględniać przy certyfikacji; publikacja ta jest aktualizowana corocznie.


Polski Rejestr Statków jako jednostka notyfikowana (nr 1463) do dyrektywy RCD w pełnym zakresie, z wyjątkiem emisji spalin, uczestniczy w określonym zakresie w procesie nadawania oznakowania CE.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadaniem znaku zgodności CE na produkowane lub sprzedawane przez siebie wyroby, prosimy o:

   dokonanie wyboru modułu – procedury oceny zgodności, jakiej ma zostać poddany wyrób,
i
   przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu. (Wniosek ten nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE. 

 

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!