Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności wyposażenia morskiego - dyrektywa 2014/90/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

    

Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego, zwana w skrócie dyrektywą MED, obowiązuje od 18.09.2016 r. i ma zastosowanie do wyposażenia morskiego wymienionego w załączniku do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/306 z 06.02.2017 r., umieszczanego na nowych lub istniejących statkach konwencyjnych, noszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy wyposażenie to jest umieszczane po raz pierwszy lub wymieniane na nowe.

Dyrektywa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą dyrektywę 96/98/WE. Więcej informacji na temat związanych z tym zmianami znajdą Państwo w części Dokumenty i informacje związane na dole strony w dokumencie Nowa dyrektywa MED - 2014/90/UE - wprowadzone zmiany.


Na wyrobach zgodnych z dyrektywą MED producent lub jego upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej nanosi znak zgodności, tzw. „koło sterowe" („wheelmark")
.


Polski Rejestr Statków S.A.
jako jedyna polska jednostka notyfikowana posiada kompetencje do przeprowadzania procedur oceny zgodności z dyrektywą MED dla wszystkich rodzajów wyposażenia określonego w
załączniku do Rozporządzenia (UE) 2017/306,
dla którego istnieją międzynarodowe normy dotyczące badań. Wyposażenie to obejmuje 7 grup:

   środki ratunkowe,

   zapobieganie zanieczyszczaniu morza,

   środki ochrony przeciwpożarowej,

   wyposażenie nawigacyjne,

   wyposażenie radiokomunikacyjne,

   wyposażenie wymagane przez COLREG'72,

   wyposażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja,
    niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne.

W załączniku II do dyrektywy 2014/90/UE określono procedury oceny zgodności mające zastosowanie dla poszczególnych pozycji wyposażenia. Przewidziano procedury według modułów: B+D, B+E, B+F oraz G. Więcej informacji na temat procedur zgodności znajdą Państwo w części Dokumenty i informacje związane na dole strony.

Dodatkowe informacje na temat certyfikacji wyposażenia morskiego można również uzyskać na stronie internetowej www.mared.org.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadaniem znaku zgodności na produkowane lub sprzedawane przez siebie wyposażenie morskie, prosimy o:

   dokonanie wyboru modułu, czyli procedury oceny zgodności, jakiej ma zostać poddany wyrób
i
   przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail. Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu znaku zgodności.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!

Dokumenty i informacje związane:

Wykaz wydanych certyfikatów zgodności

W tym miejscu można zweryfikować prawdziwość i aktualność certyfikatów wystawionych przez naszą jednostkę notyfikowaną.
W celu uzyskania informacji proszę kliknąć w poniższy link:

Wyszukiwarka wydanych certyfikatów

Materiały do pobrania:

Archiwalne edycje aktów prawnych