Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Obliczanie wentylacji pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych

Maksymalny prąd ładowania [A]
Sumaryczna liczba ogniw wszystkich
jednocześnie ładowanych akumulatorów
(standardowo akumulator 12V posiada 6 ogniw po 2V)
[szt]
25% największego prądu ładowania, I= _ [A]wentylacja mechaniczna

wentylacja naturalna

Wydatek powietrza, Q= _ [m3/h]
Pole przekroju, F= _ [cm2]
Średnica kanału wentylacyjnego, d= _ [cm]

Obliczenia wentylacji mechanicznej wykonano na podstawie wzoru:

wzór,gdzie:

  • n, liczba ogniw baterii [szt],
  • I, prąd ładowania podczas wydzielania się gazów, lecz nie mniejszy niż 25% największego prądu ładowania [A],
  • Q, wydatek powietrza. [m3/h] ,

W przypadku zastosowania akumulatorów z zaworami (typu zamkniętego) wg normy PN-EN 50342, obliczona wentylacja może być zmniejszona do 25% w stosunku do obliczonej dla akumulatorów wentylowanych.

Jeżeli sumaryczna moc urządzeń ładujących wszystkie akumulatory zlokalizowane w jednym pomieszczeniu lub skrzyni jest ≤0,2 kW, to wystarczająca jest wentylacja wykonana za pomocą otworów w dolnej i górnej części skrzyni.

Obliczenia wentylacji naturalnej wykonano na podstawie wzorów:

wzór

wzór

Naturalną wentylację pomieszczeń i skrzyń akumulatorów można stosować, jeżeli:
  • niezbędna ilość powietrza obliczona wg w/w wzoru wynosi mniej niż 85 m3/h;
  • kąt odchylanie kanału wentylacyjnego od pionu jest mniejszy niż 45o;
  • liczba zagięć kanału wentylacyjnego nie przekracza 2;
  • długość kanału wentylacyjnego nie przekracza 5m;
  • działanie wentylacji nie zależy od kierunku wiatru.

Jeśli wymagany wydatek powietrza jest nie większy niż 85 m3/h, to wystarczająca jest wentylacja naturalna.

UWAGA: Należy podać maksymalną wartość prądu uzyskiwaną z urządzenia lub urządzeń ładujących jednocześnie baterię akumulatorów umieszczonych w jednym pomieszczeniu lub skrzyni.

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych podano w rozdziale 11.8 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich, Część VI Urządzenia Maszynowe i Urządzenia Chłodnicze.

Ekspertem w dziedzinie badań i oceny akumulatorów jest jednostka badawczo rozwojowa CLAIO - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Wersję off-line można pobrać tutaj, v. 1.0.


Autorzy: Piotr Boike & Daniel Czarkowski