Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Kształcenie zawodowe na potrzeby branż kluczowych i Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego

 

Lider projektu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie we współpracy partnerskiej z Polskim Rejestrem Statków S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, p.n.:

Kształcenie zawodowe na potrzeby branż kluczowych i Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza Zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego”

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VIII – Edukacja, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt jest przygotowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, realizowany przez Ośrodki Kształcenia i Centra Kształcenia WZDZ.

Projekt ma podnieść efektywność kształcenia zawodowego osób dorosłych, które na terenie woj. zachodniopomorskiego mieszkają, pracują lub się uczą oraz dostosować oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku.

Okres realizacji projektu:

01.10.2017 r. – 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji:

Szczecin, Stargard, Goleniów, Trzebiatów, Świnoujście.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie oferty edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy, w szczególności w dziedzinach działalności gospodarczej uwzględnionych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego, jak:
-          wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
-          zaawansowane wyroby metalowe,
-          logistyka,
-          multimodalny system transportowy.

Z oferty projektu może skorzystać co najmniej 216 dorosłych osób – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych.

W ramach realizacji między innymi:

−        zmodernizowanie i doposażenie warsztatów spawalnicze WZDZ w Szczecinie i w jego placówkach w Stargardzie, Trzebiatowie i Świnoujściu;

−        przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego;

−        wsparcie uczestników projektu w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych w obszarach działalności gospodarczej uwzględnianych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza Zachodniego.

Ogólna wartość projektu: 1 908 447,36PLN

Wartość dofinansowania: 1 705 175,36PLN