Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nadanie klasy jednostce istniejącej

JAK UZYSKAĆ KLASĘ PRS

Krok pierwszy

Prosimy o kontakt z Inspektoratem Nadzoru Statków Morskich (kn@prs.pl, tel. 58 75 11 148, fax 58 346 03 94), najbliższą Placówką lub Przedstawicielstwem PRS. Uzyskać tam można niezbędne informacje oraz formularz Zgłoszenie do nadzoru klasyfikacyjnego, który po wypełnieniu należy odesłać do PRS. W formularzu tym zawarte będą podstawowe dane dotyczące statku, jego bieżącego statusu nadzorów klasyfikacyjnych i konwencyjnych, które określą przebieg procesu nadawania klasy.

  1. W przypadku gdy statek posiada klasę towarzystwa klasyfikacyjnego uznanego przez Unię Europejską lub towarzystwa klasyfikacyjnego, którego system zapewnienia jakości (QSCS) podlega weryfikacji, zastosowana będzie procedura zmiany klasyfikatora (TOC). Formalne i techniczne wymagania tej procedury są przedstawione w Publikacji Przepisowej PRS Nr 97/P – Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class.
  2. W przypadku gdy statek jest klasyfikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne inne niż wymieniono powyżej lub statek utracił klasę ponad 6 miesięcy temu, procedura zmiany klasyfikatora (TOC) nie ma zastosowania. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy.
  3. W przypadku gdy statek nie był nigdy klasyfikowany, prosimy o przesłanie podstawowej dokumentacji technicznej do przeglądu i zatwierdzenia. Wymagany zakres przeglądu dla nadania klasy określany jest na przegląd dla odnowienia klasy, rozszerzony o sprawdzenie statku, jego konstrukcji i wyposażenia na zgodność z uprzednio zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Krok drugi

Uzgodnienie z wyznaczoną Placówką PRS szczegółów dotyczących przeglądu.

Krok trzeci

Przygotowanie statku do przeglądu. Po przeprowadzeniu przeglądu z wynikiem pozytywnym wydane zostanie Tymczasowe świadectwo klasy, umożliwiające statkowi podjęcie żeglugi.

Krok czwarty

Po zakończeniu przez Centralę PRS weryfikacji sprawozdania z przeglądu, statek otrzyma potwierdzenie nadania klasy w postaci pełnoterminowego Świadectwa klasy i zostanie wpisany do odpowiedniego Rejestru jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.

 

Co otrzymujecie wybierając Polski Rejestr Statków jako instytucję nadzorczą

Jesteśmy towarzystwem klasyfikacyjnym średniej wielkości, w związku z tym każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, ZE SZCZEGÓLNĄ UWAGĄ. Nie poczujecie się zagubieni w ogromnej strukturze. Zawsze będziecie wiedzieć z kim należy się skontaktować, NIE ZOSTANIECIE POZOSTAWIENI SAMYM SOBIE i zawsze znajdziecie życzliwą POMOC.

NACZELNYM CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochrona środowiska morskiego. Możemy pomóc Wam, udzielając kompetentnych i pełnych zrozumienia porad, przydatnych w trudnych warunkach rynku.

Mimo że jednym z naszych podstawowych zadań jest opracowywanie przepisów dla statków nowo budowanych, KLASYFIKACJA STATKÓW ISTNIEJĄCYCH stanowi dominującą dziedzinę naszej działalności. Stosując własne metody analityczne, jesteśmy w stanie szybko i jasno określić środki, jakie powinny być zastosowane na statku istniejącym, aby spełniał on aktualne i retroaktywne wymagania klasyfikacyjne i konwencyjne.

POSIADAMY UZNANIE głównych Administracji morskich do przeprowadzania w ich imieniu przeglądów konwencyjnych, Wasz statek będzie więc nadzorowany i certyfikowany (włącznie z certyfikacją ISM i ISPS) przez jedną organizację – PRS. Dzięki temu spełnienie wszystkich wymagań może być sprawdzone w czasie jednej inspekcji.

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z systemem jakości certyfikowanym przez akredytowaną instytucję rządową oraz zgodnie z normą AQAP 2130, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

Duże doświadczenie, które mamy w stosowaniu IACS-owskich procedur, ułatwi dokonanie transferu klasy.

JESTEŚMY ŚWIADOMI, ŻE WYSOKOŚĆ KOSZTÓW MA ZNACZENIE. Korzystając z naszych przyjaznych rad, nie będziecie zmuszeni ponosić dodatkowych kosztów związanych z procedurą zmiany klasyfikatora, ale tylko te, które związane są ze świadczonymi usługami.