Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nadzory przemysłowe

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 r. są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS – Pion Nadzorów Przemysłowych.
Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia – wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

PRS posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:
– oznaczonych klauzulą POUFNE,
– informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL,
– informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.
Potwierdzające to świadectwa wydane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w kwietniu 2013 r.

Oferujemy usługi nadzorcze nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:
–    konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
–    systemy przesyłowe mediów energetycznych (gazu, ropy, produktów ropopochodnych) i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
–    obiekty kubaturowe – hale, budynki,
–    obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
–    autostrady, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą,
–    budowle hydrotechniczne.

Przeprowadzamy również procesy uznawania wyrobów na zgodność z warunkami dostawy lub wymaganiami norm ISO dla maszyn, części maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń elektrycznych.

Poza powyższymi usługami, PRS oferuje wykonywanie:
–    ocen niezawodności i ryzyka złożonych obiektów przemysłowych,
–    ocen stanu technicznego obiektów i urządzeń technicznych,
–    ekspertyz technicznych i analiz techniczno-finansowych obiektów
oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne dla przyszłych realizacji wraz z opracowaniami technicznymi koncepcji ich wykonania.

Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym PRS wystawia Certyfikat zgodności, potwierdzający zgodność zrealizowanego projektu z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa oraz Certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że obiekt może być bezpiecznie eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikaty te służą inwestorowi do uzyskania zgody na dopuszczenie obiektu do eksploatacji oraz uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.