Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ustawa o PRS S.A. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.)

Polski Rejestr Statków

Dz.U.2017.2036 t.j. z dnia 2017.11.03

tekst jednolity

 USTAWA

z dnia 26 października 2000 r.

o Polskim Rejestrze Statków


 Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1. 

Ustawa określa sposób przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego "Polski Rejestr Statków" w Gdańsku w spółkę akcyjną, jej przedmiot i charakter działalności oraz organizację.

Art.  2. 

1.  "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" jest spółką akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

2.  "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna" wykonuje zadania określone w rozdziale 3, a jej przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.

Art.  3. 

Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1) PRS - rozumieć przez to należy przedsiębiorstwo państwowe "Polski Rejestr Statków" z siedzibą w Gdańsku;

2) PRS SA - rozumieć przez to należy spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku, powstałą z przekształcenia PRS, działającą pod firmą "Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna".

 Rozdział  2

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS

Art.  4. 

1.  Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji PRS SA następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

2.  Do zbycia akcji PRS SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055).

Art.  5. 

Komercjalizacji PRS dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  6. 

Pierwszy statut spółki PRS SA określi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

Art.  7. 

(uchylony).

Art.  8. 

(uchylony).

Rozdział  3

Cel i przedmiot działalności PRS SA

 Art.  9. 

Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art.  10. 

Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

1) klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego;

2) wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego;

3) prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów;

4) prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów.

Art.  11. 

1.  PRS SA, w zakresie działalności określonej w art. 9 i art. 10, prowadzi księgi rejestrowe oraz opracowuje szczegółowe wymagania techniczne pod nazwą "Przepisy klasyfikacji i budowy".

2.  PRS SA potwierdza, w formie stosownych świadectw, spełnienie przez statki i inne obiekty wymagań przewidzianych normami krajowymi i międzynarodowymi.

Art.  12. 

Techniczne rozstrzygnięcia PRS SA w zakresie klasyfikacji statków i innych obiektów są ostateczne.

Art.  13. 

Uprawnienia PRS SA nie mogą naruszać uprawnień organów dozoru technicznego oraz organów administracji morskiej.


Rozdział  4

Organizacja PRS SA

Art.  14. 

PRS SA działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art.  15. 

PRS SA może realizować swoje zadania poprzez oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą i zakładać spółki zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Art.  16. 

1.  Akcje PRS SA są imienne.

2.  (uchylony).

3.  Akcjonariusz PRS SA, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony do wykonywania nie więcej niż 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4.  Zbycie akcji PRS SA następuje po cenie ich nabycia i wymaga zgody PRS SA.

5.  Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 4 ust. 2, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji przysługuje PRS SA.

6.  Podwyższenie kapitału akcyjnego PRS SA może nastąpić także ze środków zakumulowanych w kapitale zapasowym.

Art.  17. 

Władzami PRS SA są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zarząd.

Art.  18. 

1.  Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, w tym 2 członków delegowanych przez pracowników PRS SA.

2.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu;

2) opiniowanie kierunków rozwoju spółki;

3) opiniowanie projektów inwestycji spółki;

4) wyrażanie zgody w sprawie zakładania i likwidowania stałych oddziałów, filii i przedstawicielstw oraz spółek, o których mowa w art. 15;

5) opiniowanie wieloletnich umów o współpracy.

3.  Funkcjonowanie i szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut.

Art.  19. 

Przychodami spółki są, w szczególności, opłaty pobierane za wykonane czynności, o których mowa w art. 10, ustalane przez spółkę w cenniku lub na podstawie umów.

Art.  20. 

Przychody z działalności PRS SA przeznacza się w szczególności na:

1) realizację zadań spółki wynikających z przedmiotu jej działalności;

2) pokrycie bieżących kosztów utrzymania spółki.

Art.  21. 

Zysk netto PRS SA przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy;

2) kapitał rezerwowy, przeznaczony między innymi na cele związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa życia na morzu oraz ochronę środowiska morskiego.

Rozdział  5

Przepis końcowy

Art.  22. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.