Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nieograniczone uznanie PRS przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy Twinning

Z przyjemnością informujemy naszych Klientów, że pod koniec marca br. Komisja Europejska nadała Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. status Instytucji Eksperckiej (Mandated Body) w ramach Inicjatywy Twinning. Uznanie ma charakter nieograniczony.

Uzyskanie statusu Mandated Body uwarunkowane było spełnieniem przez PRS S.A. ściśle określonych kryteriów, w tym przede wszystkim merytorycznych, odwołujących się do wiedzy i doświadczenia naszej instytucji w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej, a będących przedmiotem statutowej działalności wykonywanej przez PRS S.A., na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Nadanie przez Komisję Europejską Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. statusu Mandated Body uprawnia nas, tym samym, do występowania jako Instytucja Ekspercka w projektach, realizowanych w ramach Inicjatywy Twinning.

Twinning to partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i beneficjentów pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi zainteresowanemu, doświadczeń kraju uczestniczącego w inicjatywie, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju udzielającego pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską.