Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nowy system prowadzenia inspekcji statków Paris MoU

Od 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowy system (NIR) wyznaczania do inspekcji statków i przeprowadzania inspekcji statków przez Port State Control na terenie Paris MoU. Założenia nowego systemu to:

1.   Objęcie inspekcjami wszystkich jednostek

Dotychczasowy cel poddania inspekcji 25 procent statków zawijających do portów każdego z państw członkowskich zmienia się na wspólny cel poddania inspekcji 100 procent statków zawijających do portów oraz kotwicowisk na terenie całego Paris MoU.

2.   Profil ryzyka statku

Dotychczas stosowany parametr  „target factor” zostaje zastąpiony parametrem „profil ryzyka statku” (ship risk profile). Każdemu statkowi zostanie przypisany jeden z trzech profili: niskiego, wysokiego lub standardowego ryzyka – odpowiednio Low Risk Ship (LRS), High Risk Ship (HRS) oraz Standard Risk Ship (SRS).

Profil ryzyka statku będzie określany w oparciu o dane z inspekcji PMoU z ostatnich 3 lat według następujących kryteriów:

 • typ statku;
 • wiek statku;
 • pozycja flagi w rankingu (black, grey, white list) uwzględniając fakt poddania się administracji flagi dobrowolnemu auditowi VIMSAS;
 • pozycja organizacji uznanej (RO) w rankingu (high, medium, low performance);
 • ranking armatora/właściciela rejestrowego odpowiedzialnego za ISM;
 • liczba niezgodności;
 • liczba zatrzymań.

3.   Ranking Paris MoU armatora

Ranking Paris MoU armatora/właściciela rejestrowego jest nowo przyjętym kryterium. W przyjętej formule PMoU uwzględnia ogólną liczbę niezgodności i zatrzymań statków danego armatora/właściciela rejestrowego (na podstawie numerów identyfikacyjnych IMO dla armatorów i właścicieli rejestrowych) z ostatnich 36 miesięcy i przyrównuje ją do średnich wyników wszystkich statków poddanych inspekcji PSC na terenie Paris MoU, co pozwala na klasyfikację armatora w ogólnym rankingu jako very low, low, medium lub high performance. Odmowa wejścia lub zakaz zawijania do portów Paris MoU statku danego armatora/właściciela rejestrowego skutkuje spadkiem w rankingu.

4.   Kategorie inspekcji, okna czasowe, wyznaczanie statków do inspekcji i typy inspekcji

Uwzględniając prawo Państwa Portu do przeprowadzenia, w dowolnym czasie, inspekcji statku obcej bandery będącego w porcie danego państwa, Paris MoU ustanawia następujący system:

4.1 Kategorie Inspekcji:

System NIR wyróżnia dwie kategorie inspekcji – okresową (periodic) oraz dodatkową (additional).

Inspekcje okresowe wyznaczane są według okna czasowego. Inspekcje dodatkowe mają miejsce w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i zależą od wagi zdarzenia.

4.2 Okno czasowe:

Okno czasowe dla inspekcji statku zależy od profilu ryzyka danego statku:

 • HRS – statki wysokiego ryzyka podlegają inspekcji co 5-6 miesięcy;
 • SRS – statki standardowego ryzyka podlegają inspekcji co 10-12 miesięcy;
 • LRS – statki niskiego ryzyka podlegają inspekcji co 24-36 miesięcy.

Upływ czasu do kolejnej inspekcji liczy się po każdej inspekcji statku od nowa.

4.3 Wyznaczanie statków do inspekcji:

W momencie otwarcia okna czasowego (odpowiednio po 5 miesiącach od ostatniej inspekcji dla HRS, po 10 miesiącach od ostatniej inspekcji dla SRS lub 24 miesiącach dla LRS) statek zostaje zaliczony do tak zwanej grupy Priority II. Oznacza to, że może zostać w najbliższym porcie Paris MoU poddany inspekcji okresowej.

W momencie zamknięcia się okna czasowego dla inspekcji (odpowiednio po 6 miesiącach od ostatniej inspekcji statku HRS, po 12 miesiącach w przypadku statku SRS lub 36 miesiącach dla statku LRS) statek zostaje automatycznie zakwalifikowany do grupy Priority I i jest wyznaczony do inspekcji okresowej w najbliższym porcie Paris MoU.

W przypadku wystąpienia poważnej nieprzewidzianej okoliczności statek automatycznie kwalifikuje się do grupy Priority I (niezależnie od okna czasowego) i jest wyznaczony do inspekcji. W przypadku zaistnienia mniej poważnej nieprzewidzianej okoliczności statek zalicza się do grupy Priority II (niezależnie od okna czasowego) i może zostać wyznaczony do inspekcji.

Przed otwarciem się okna czasowego statek nie jest zaliczany do żadnej z grup „Priority”, jeżeli dla statku nie wystąpiły żadne nieprzewidziane okoliczności, a państwa członkowskie nie mają obowiązku przeprowadzania na nim inspekcji, ale mogą dokonać inspekcji, o ile państwo portu uzna to za stosowne.

4.4 Typy inspekcji: wstępne (initial), bardziej szczegółowe (more detailed) i rozszerzone inspekcje (expanded inspection)

Paris MoU nie zmienia typów inspekcji, lecz rozszerza zakres zastosowania inspekcji rozszerzonej (Expanded Inspection) do wszystkich typów statków. Według nowego systemu rozszerzonej inspekcji okresowej podlegać będą wszystkie statki HRS oraz wszystkie masowce, tankowce, chemikaliowce, gazowce i statki pasażerskie starsze niż 12 lat. Statki innego typu niż wymienione powyżej, o profilu LRS i SRS oraz poniżej 12 lat podlegają inspekcji wstępnej, lub – o ile wskazują na to okoliczności i wyniki inspekcji wstępnej – inspekcji bardziej szczegółowej.

Inspekcje dodatkowe przyjmują formę inspekcji bardziej szczegółowych. Jeżeli statek zaliczany jest do profilu HRS lub jest typem statku wymienionym powyżej, państwo członkowskie może zdecydować o przeprowadzeniu inspekcji dodatkowej w zakresie inspekcji rozszerzonej.

5.   Odmowa wstępu do portów państw członkowskich Paris MoU (banning)

Paris MoU rozszerza zastosowanie banningu (czyli odmowy wpłynięcia statku do portu państwa członkowskiego Paris MoU) do wszystkich typów statków oraz do statków bandery z szarej listy dla statków wielokrotnie zatrzymywanych. Począwszy od 1 stycznia 2011, w wyniku uzupełnienia kryteriów odmowy wejścia do portów państw członkowskich Paris MoU, odmowę otrzymają:

 • statki bander z czarnej listy, które zostały zatrzymane na terenie Paris MoU więcej niż 2 razy w przeciągu ostatnich 36 miesięcy;
 • statki bander z szarej listy, które zostały zatrzymane na terenie Paris MoU więcej niż 2 razy w przeciągu ostatnich 24 miesięcy.

Każde kolejne zatrzymanie statku po nałożeniu drugiej odmowy wejścia do portu skutkuje odmową wejścia do portów niezależnie od flagi statku.

Ponadto, ustalono następujące warunki czasowe ubiegania się o zniesienie odmowy wejścia:

 • 3 miesiące po pierwszej odmowie wejścia;
 • 12 miesięcy po drugiej odmowie wejścia;
 • 24 miesiące po trzeciej odmowie wejścia;
 • bezterminowa odmowa wejścia, bez prawa do ubiegania się o jej zniesienie.

W celu zniesienia trzeciej odmowy wejścia statek będzie zobowiązany do spełnienia dodatkowych rygorystycznych wymagań przed upływem 24 miesięcy.

6.   Raportowanie

Wraz z wejściem w życie NIR ulega zmianie wymóg Paris MoU dotyczący raportowania przewidywanego czasu zawinięcia (ETA – Estimated Time of Arrival). Dotychczasowy wymóg meldowania o ETA z wyprzedzeniem 72 godzin dotyczył jedynie statków zakwalifikowanych do inspekcji rozszerzonych. Obowiązek powiadamiania o ETA z 72-godzinnym wyprzedzeniem obejmie wszystkie statki HRS oraz masowce, tankowce chemikaliowce, gazowce i statki pasażerskie powyżej 12 lat. Po 1 stycznia 2010 informację o zakwalifikowaniu jednostki do inspekcji rozszerzonej można sprawdzić na stronach internetowych www.parismou.org. Wszystkie statki nadal mają obowiązek meldunku o ETA z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zarówno zgłoszenia ETA72 jak i ETA24 powinny być wystosowane do Państwa Portu zgodnie z miejscowymi wymaganiami. Nowym wymaganiem będzie powiadamianie władz portu o rzeczywistym czasie zawinięcia (ATA – Actual Time of Arrival), oraz rzeczywistym czasie wypłynięcia (ATD – Actual Time of Departure). Wymóg ten dotyczy wszystkich statków zawijających do portów i kotwicowisk na terenie Paris MoU.

7.   Wejście w życie

Nowy system wchodzi w życie od 1 stycznia 2011. Wyniki inspekcji PSC od 16 czerwca 2009 zostaną wykorzystane przy wdrażaniu nowych wymagań.