Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Stanowisko Polskiego Rejestru Statków S.A. w sprawie wykonywania czynności technicznych dla wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej i świadectw pomiarowych

Polski Rejestr Statków S.A jest instytucją klasyfikacyjną, która prowadzi nadzory techniczne nad jednostkami pływającymi poprzez wykonywanie nadzorów klasyfikacyjnych i konwencyjnych.

Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz Ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 98 z dnia 25 czerwca 2009, poz. 818), PRS może wykonywać czynności techniczne dla wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej i świadectw pomiarowych, działając jako:

1.  Podmiot upoważniony (patrz Art. 34d Ustawy) do wykonywania określonych czynności inspekcyjnych i pomiarowych. PRS posiada stosowne upoważnienia wydane przez Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu.

2.  Instytucja klasyfikacyjna uznana przez Komisję Europejską (patrz Art. 34b, ust.5 Ustawy), której dokumenty mogą stanowić podstawę dla odstąpienia Komisji inspekcyjnych od wykonywania inspekcji technicznych w części lub w całości. PRS zakończył wszystkie działania dla uzyskania przedmiotowego uznania i oczekuje pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w październiku br. Do tego czasu, PRS może działać jako uznana instytucja klasyfikacyjna w odniesieniu do jednostek pływających wyłącznie po śródlądowych drogach wodnych Polski i tych Państw Członkowskich, które upoważniły PRS na mocy dyrektywy 94/57/WE.

Celem PRS jest działanie jako instytucja klasyfikacyjna uznana przez Komisję Europejską. Oznacza to, że PRS będzie wykonywał czynności techniczne dla wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej i świadectw pomiarowych przede wszystkim na tych statkach, które objęte są nadzorem klasyfikacyjnym PRS. Przyjęcie takiego sposobu postępowania zapewnia:

  • zachowanie wysokiego poziomu nadzoru technicznego poprzez stosowanie sprawdzonych metod i narzędzi nadzorczych;
  • żeglugę jednostek śródlądowych na wodach rejonów 1 i 2 (zalewy i zatoki morskie) bez konieczności wykonywania dodatkowych przeglądów w zakresie konstrukcji i wyposażenia tych jednostek;
  • zachowanie dotychczasowej formy współpracy z armatorami.

PRS nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wykonywanie czynności technicznych dla wydania wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej. Czynności te będą wykonywane razem z przeglądami klasyfikacyjnymi nadzorowanych jednostek. Za wykonanie przeglądów klasyfikacyjnych i czynności pomiarowych statków śródlądowych, PRS będzie pobierał opłaty wynikające z Taryfy Opłat PRS.

Polski Rejestr Statków S.A. zachęca wszystkich Armatorów statków śródlądowych do kontynuowania współpracy.