Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zmiany do dyrektywy MED

Od dnia 6 kwietnia 2010 r. dla wyposażenia statków (zwanego w ustawodawstwie polskim wyposażeniem morskim) będącego przedmiotem dyrektywy Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków będą stosowane przepisy Dyrektywy Komisji 2009/26/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków.

Dyrektywa 2009/26/WE zawiera nowy załącznik A do dyrektywy 96/98/WE.
Wyposażenie oznaczone w kolumnie 1 załącznika A.1 jako „Nowa pozycja” lub jako „Ex A.2/...”, które zostało wyprodukowane przed dniem 6 kwietnia 2010 r. i zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu, które obowiązywały na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej przed tym terminem, może być wprowadzane na rynek Wspólnoty albo używane jako wyposażenie statku wspólnotowego w okresie dwóch lat po tym terminie.
Tekst dyrektywy 2009/26/WE jest dostępny na następujących stronach internetowych:


Ujednolicony tekst dyrektywy 96/98/WE jest dostępny na następujących stronach internetowych:


Dominik Stefaniak
Koordynator ds. Certyfikacji Wyrobów