Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2003

Ważniejsze postanowienia IMO w I półroczu 2003 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca lipca 2003 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 1/2003 Biuletynu Informacyjnego.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel. 346 17 00 (wew. 372), e-mail: hw@prs.pl lub fax: 341 20 69.
 

Rezolucje z 77 Sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)

Rezolucja MSC.142(77) z dnia 5.06.2003 r. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji SOLAS, 1974 wraz z półniejszymi zmianami
Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dotyczące: Rozdziału V "Bezpieczeństwo żeglugi":
- prawidło 2 - dodano w par. 4 nową definicję precyzującą konwencyjną "długość statku",
- prawidło 22 - zmieniono długość graniczną (dostosowanie do nowej definicji długości statku), od której obowiązują wymagania dot. widoczności z mostku (55 m),
- prawidło 28 - wprowadzono nowy tytuł oraz obowiązek raportowania co 24 godziny pozycji statku do armatora.
Poprawki te wejdą w życie od dnia 1 lipca 2006 roku.

Rezolucja MSC.143(77) z dnia 5.06.2003 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych LL, 1966
Poprawki do Protokołu z 1988 do LL 1966, przyjęte przez Komitet dotyczące Aneksu B tego Protokołu i zawierają:
- nowy tekst Załącznika I zatytułowany "Prawidła dla określania linii ładunkowych" (znowelizowany załącznik (65 stron) wprowadza m.in. nowe wzory na wyznaczanie wolnej burty, minimalnej wysokości dziobu i zapasu pływalności; nowe wymagania dotyczšce stateczności i wytrzymałości statku, nadbudówek i grodzi, zamknięć otworów kadłuba i wentylatorów),
- uzupełnienia do Załącznika II zatytułowanego "Strefy, obszary i okresy" (zmiany w praw. 49 par. 7(b) dot. Tropikalnych obszarów okresowych u wybrzeży Australii).
Poprawki te wejdą w życie na zasadach "milczącej akceptacji" z dniem 1 stycznia 2005 r. Będą obowiązywać tylko państwa, które podpisały Protokół 1988 (obecnie 63 państwa, Polska Protokołu jeszcze nie podpisała).

Rezolucja MSC.144(77) z dnia 5.06.2003 r. Poprawki do Rezolucji A.744(18)
- Wytyczne do programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach

Rezolucja zawiera poprawki do Aneksu B rez. A.744(18), które wprowadzają nowy paragraf i dodatek 3, w sekcji 2 aneksu 12. Dotyczą one metody pobierania próbek przy pomiarach grubości poszycia, dla oceny wytrzymałości wzdłużnej i wyboru metody naprawy.
Poprawki te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. na zasadzie "milczącej akceptacji".

Rezolucja MSC.145(77) z dnia 5.06.2003 r. Standardy i warunki techniczne dla sygnalizatorów poziomu wody na masowcach
Rezolucja zawiera standardy wykonawcze dla alarmów, wprowadzonych nowym prawidłem XII/12 Konwencja SOLAS, w zakresie instalowania i testowania systemów detekcji przedostawania się wody morskiej do ładowni i innych pomieszczeń na masowcach.

Rezolucja MSC.146(77) z dnia 5.06.2003 r. Stosowanie zunifikowanych wymagań IACS S26, S27, S30 i S31 na masowcach
Komitet rozpatrzył i zalecił do stosowania, również Towarzystwam klasyfikacyjnym nie będącym członkami IACS, ujednolicone wymagania (UR) dla masowców dot.:
- UR S26: Wytrzymałość i zabezpieczenia małych ładowni na otwartych pokładach dziobowych
- UR S27: Wymagania wytrzymałościowe dla wyposażenia i dziobowych zamocowań
- UR S30: Urządzenia do mocowania pokryw ładowni na masowcach zbudowanych bez uwzględnienia wymagań UR S 21 (Rev.3)
- UR S31: Znowelizowane kryteria dla wręgów poszycia burtowego na masowcach z pojedynczym poszyciem kadłuba zbudowanym bez uwzględnienia UR S12 Rev.1

Rezolucja MSC.147(77) z dnia 29.05.2003 r. Znowelizowane wymagania
techniczne dla systemu alertu o zagrożeniu statku (ship security alert system)

Przyjęte poprawki nowelizują wymagania dla tego systemu uchwalone Rez. MSC. 136(76) - zgodnie z nowym prawidłem 5 rozdz. XI-2 Konwencji SOLAS. Rezolucja wprowadza zmiany, na wniosek COMSAR 7, dotyczące wymagań w zakresie awaryjnego źródła zasilania tego systemu. Nowe wymagania będą obowiązywały dla systemów instalowanych na statkach po 1 lipca 2004 roku (systemy zainstalowane do tej daty obowišzuje Rez. MSC.136(76)).

Rezolucja MSC.148(77) z dnia 3.06.2003 r. Znowelizowane wymagania techniczne dla wšskopasmowych drukarek urządzeń do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologiczny oraz innych ważnych informacji dla statków (NAVTEX)
Rezolucja Komitetu nowelizuje standardy i zalecenia dotyczące urządzeń systemu NAVTEX zawarte w dotychczas obowišzujšcej Rez. A.525(13). Nowe wymagania będš obowišzywać dla urzšdzeń odbiorczych NAVTEX instalowanych na statkach po 1 lipca 2005 roku.

Rezolucja MSC.149(77) z dnia 3.06.2003 r. Znowelizowane wymagania techniczne dla przenośnych aparatów UKF przeznaczonych do środków ratunkowych
Rezolucja, przygotowana przez COMSAR 7, nowelizuje wymagania w tym zakresie zawarte dotychczas w Rez. A.809(19). Nowe standardy będš obowiązywały dla radiotelefonów instalowanych na statki po 1 lipca 2005 roku.

Rezolucja MSC.150(77) z dnia 2.06.2003 r. Zalecenia dot. standardu formatu informacji w zakresie bezpieczeństwa transportu (MSDS) ładunków i okrętowych paliw olejowych przewożonych zgodnie z Aneksem I MARPOL
Rekomendacje zawarte w Rezolucji dotyczą obowiązkowych informacji jakie powinny zawierać MSDS (Material safety data sheets) dla ww. ładunków. Ujednolicone wytyczne mają zapewnić dostarczanie załodze statku niezbędnych podstawowych danych o ładunku i środkach bezpieczeństwa wymaganych przy ich transporcie - powinny być przekazane każdorazowo na statek przed rozpoczęciem operacji załadunkowych.
Zaleca się stosowanie MSDS dla tych ładunków od 2 czerwca 2003 roku.
 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.1067 z dnia 28.02.2003 r. Wcześniejsze wdrożenie środków specjalnych dla poprawy ochrony żeglugi
Okólnik zwraca uwagę Państw członkowskich na krótki termin wdrożenia nowych wymagań w zakresie ochrony - SOLAS XI-2 i Kodeks ISPS (1 lipca 2004 r.) i zachęca do jak najwcześniejszego ich wdrażania.

MSC/Circ.1068 z dnia 6.05.2003 r. Ostry zespół niewydolności oddechowej (Severe Acute Respiratory Syndrome = SARS)
W związku z wystąpieniem na Dalekim wschodzie nowej nieuleczalnej choroby SARS, Komitet przekazuje podstawowe informacje dla marynarzy o tej chorobie i o rejonach największego zagrożenia.

MSC/Circ.1069 z dnia 12.06.2003 r. Interpretacje do prawidła XII/13 SOLAS
Okólnik, przygotowany przez DE, podaje właściwą interpretację wymagań w zakresie dostępności systemów pompowania i sygnalizatorów poziomu wody na masowcach, które są zawarte w nowych prawidłach XII/13 i XII/12 SOLAS (wchodzących w życie od 1 lipca 2004 r.).

MSC/Circ.1070 z dnia 12.06.2003 r. Wytyczne dotyczące projektowania, konstrukcji, napraw i obsługi
Komitet, na podstawie wyników z badań bezpieczeństwa masowców m. in. metodą FSA, opracował wytyczne dla armatorów i zainteresowanych stoczni w zakresie prawidłowego przeprowadzania inspekcji i napraw kadłuba, maszyn i wyposażenia. Szczególnš uwagę zwraca się na konieczność ich zgłaszania, uzgadniania, akceptowania oraz nadzorowania przez Administrację lub Towarzystwa Klasyfikacyjne.
Okólnik ten zastępuje MSC/Circ.807.

MSC/Circ.1071 z dnia 13.06.2003 r. Wytyczne do przeprowadzania przeglądów pokryw ładowni na masowcach, inspekcje armatorskie oraz obsługa
Okólnik, podobnie jak poprzedni zawiera wnioski z przeprowadzonych badań, w zakresie właściwego utrzymywania szczelności pokryw ładowni oraz ich przeglądów. Wytyczne adresowane są do armatorów oraz do przeprowadzających inspekcje - Administracji i towarzystw klasyfikacyjnych.

MSC/Circ.1072 z dnia 26.06.2003 r. Informacja dotyczące instalowania systemu alertu o zagrożeniu statku
W związku z koniecznością wyposażenia statków w nowy system alarmowy, zgodnie z wymaganiami SOLAS praw. XI-2/6, Podkomitet COMSAR przygotował interpretację tych przepisów. Okólnik zawiera wytyczne i warianty instalowania tego systemu.

MSC/Circ.1073 z dnia 10.06.2003 r. Środki dla zwiększenia ochrony żeglugi
- Wytyczne dla Ośrodków Koordynacyjno-Ratowniczych (MRCCS) w sprawie aktów przemocy wobec statków

W oparciu o nowe wymagania ISPS Code dotychczasowe wytyczne dla MRCCS, dotyczące aktów piractwa i zbrojnych napadów, zostały uzupełnione o ataki terrorystyczne i postępowanie po odebraniu alertu o zagrożeniu statku.
Okólnik zastępuje dotychczasowy MSC/Circ.967 z dn. 6.06.2000 r.

MSC/Circ.1074 z dnia 10.06.2003 r. Środki dla zwiększenia ochrony żeglugi
- Tymczasowe wytyczne do upoważniania Uznanej organizacji ds. ochrony(RSO) działajšcej w imieniu Administracji i /lub wyznaczania Władz przez Umawiający się Rząd

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2004 r. Kodeksu ISPS, Komitet przygotował ww. Wytyczne dotyczące wydawania, weryfikacji i monitoringu upoważnień dla RSO udzielanych przez Rządy w zakresie spraw objętych postanowieniami Kodeksu. Wytyczne zostaną zweryfikowane po wdrożeniu kodeksu ISPS i zebraniu odpowiedniego doświadczenia.

MSC/Circ.1075 z dnia 1.05.2003 r. Udzielanie zwolnień od wymagań Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code)
Ponieważ w obecnym Kodeksie IMDG (ed. 2002 ) brakuje zapisu o możliwości udzielania zwolnień od wymagań, udzielanych w szczególnych wypadkach przez kompetentne władze administracji, Podkomitet DSC opracował okólnik z wytycznymi do ich wydawania na okres przejściowy - tj. do czasu wejścia w życie nowych poprawek 32-04 do IMDG (będą obowiązywać od 1.01.2006 r.). Okólnik zaleca wcześniejsze stosowanie nowego rozdz. 7.9 Kodeksu (ed. 2002), który takie procedury zwolnień wprowadza.

MSC/Circ.1076 z dnia 6.06.2003 r. Planowane wycofanie przez INMARSAT LTD. systemu łączności INMARSAT-A
Okólnik uprzedza użytkowników, że system łączności satelitarnej INMARSAT-A, jako przestarzały i zastąpiony przez inne systemy, zostanie z dniem 31 grudnia 2007 roku wycofany z eksploatacji.

MSC/Circ.1077 z dnia 6.06.2003 r. Procedura oceny i uznawania ruchomych satelitarnych systemów łączności zgłaszanych do wykorzystania w systemie GMDSS
Komitet zatwierdził przygotowane przez COMSAR ww. procedury jako wytyczne do Rezolucji Zgromadzenia A.999(21) w sprawie Kryteriów utrzymywania sprawności tych systemów. Przyjęte procedury mają ułatwić administracją rządowym przygotowanie odpowiedniego zgłoszenia do IMO w sprawie ich zatwierdzenia.

MSC/Circ.1078 z dnia 6.06.2003 r. Wytyczne dla Administracji w sprawie zgłaszania fałszywych alarmów
Zawarte w okólniku wytyczne mają ułatwić poszczególnym Administracjom gromadzenie i przekazywanie do IMO informacji o fałszywych alarmach odbieranych w systemie GMDSS przez SAR`owskie ośrodki ratownicze - (M)RCCs.

MSC/Circ.1079 z dnia 10.07.2003 r. Wytyczne w zakresie przygotowywania planów współpracy pomiędzy służbami SAR i statkami pasażerskimi zgodnie z SOLAS praw. V/7.3)
Znowelizowane wytyczne Komitetu w zakresie planowania i przygotowania ww. planów współpracy zastępują dotychczasowe zalecenia zawarte w okólnikach MSC/Circ.1000 i 1041 (dostosowują je do nowych uregulowań i wymagań dla SDP - SAR Data Providers). Zgodnie z opiniš COMSAR i MSC nie ma potrzeby zmieniania dotychczasowych planów współpracy opracowanych zgodnie z wytycznymi MSC/Circ.1000 i 1041.

MSC/Circ.1080 z dnia 6.06.2003 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)
Okólnik zawiera, uchwalone przez Wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez Komitet, poprawki do Poradnika IAMSAR. Zmiany są niewielkie i dotyczą:
- Tom I: par. 1.8 i par. 2.3.4 (powiadamianie i współpraca państw nadbrzeżnych)
- Tom II: par. 3.4.4 i par. 6.1.2 (wymiana informacji )
- Tom III: dodano nowy paragraf na końcu rozdz. Środki bezpieczeństwa (na str. 2-31) pt. Środki ostrożności przy podchodzeniu i startowaniu śmigłowca (zawiera sektory niebezpieczne i odpowiednią ilustrację).
Poprawki te wejdą w życie 1 lipca 2004 roku.

MSC/Circ.1081 z dnia 13.06.2003 r. Ujednolicone interpretacje do znowelizowanego rozdziału II-2 SOLAS
Okólnik zawiera interpretacje do następujšcych prawideł nowego rozdziału II-2 (Konstrukcja - ochrona przeciwpożarowa):

 • Prawidło 13.3.4: Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe (EEBD) - minimalne ilości wymagane w obrębie pomieszczeń mieszkalnych
 • Prawidło 13.4.3: Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe (EEBD) - minimalne ilości wymagane w obrębie przedziału maszynowego.

MSC/Circ.1082 z dnia 13.06.2003 r. Ujednolicone interpretacje do Wytycznych uznawania stałych wodnych instalacji gaśniczych lokalnego zastosowania (MSC/Circ.913)
Okólnik zawiera interpretacje do nw. punktów Wytycznych:

 • Ogólne interpretacje

  - chroniony przedział

  - chroniony obszar

 • 3 Podstawowe wymagania dla systemu

  - par. 3.2 dot. aktywacji,

  - par. 3.8 dot. warunków prób,

  - par. 3.9 dot. wydajności.

MSC/Circ.1083 z dnia 13.06.2003 r. Ujednolicone interpretacje do starego prawidła 15.2.11 rozdziału II-2 SOLAS (obowiązującego do 1.07.2002)
Okólnik zawiera interpretacje do starej wersji prawidła II-2/15.2.11 dot. dodatkowych osłon rurociągów paliwowych (obowiązuje statki zbudowane przed tą datą - termin ich wykonania 1.07.2003).

MSC/Circ.1084 z dnia 13.06.2003 r. Zasady prowadzenia prac gorących na pokładach statków wszystkich typów
Opracowane przez Podkomitet FP Wytyczne zawierają zalecane procedury postępowania i wymagania w zakresie ochrony ppoż. które należy stosować przy wykonywaniu tego rodzaju prac (spawania, cięcia palnikiem, podgrzewanie itp.).

MSC/Circ.1085 z dnia 13.06.2003 r. Używanie aparatów oddechowych typu hełmowego
Okólnik dot. aparatów oddechowych starego typu (hełm podłączony wężem do źródła powietrza), nie dopuszczonych obecnie do stosowania przez nowe wymagania SOLAS. Komitet zwraca uwagę na ich wady oraz zaleca zastšpienie ich na statkach starych przez aparaty oddechowe nowego typu - z własnym zasilaniem z butli (SCBA).

MSC/Circ.1086 z dnia 18.06.2003 r. Kodeks stosowania w praktyce wykrywaczy atmosfery mgły olejowej
Wytyczne Komitetu dot. wytwarzania i montażu w pomieszczeniach maszynowych wykrywaczy mgły olejowej, która może powstać podczas wytrysku pod ciśnieniem paliwa lub olejów z rurociągów i instalacji w kontakcie z gorącymi powierzchniami.

MSC/Circ.1087 z dnia 18.06.2003 r. Wytyczne dot. stosowania na pokładach kontenerowców pokryw ładowni częściowo strugoszczelnych
Zatwierdzone Wytyczne zawierają wymagania konstrukcyjne, jakie powinny spełniać pokrywy ładowni tego typu, zwiększone wymagania w zakresie instalacji ppoż. na tego typu kontenerowcach, oraz zaostrzone dla tych statków kryteria sztauowania i segregacji jednostek ładunkowych z ładunkami niebezpiecznymi.

MSC/Circ.1088 z dnia 6.06.2003 r. Kwestionariusz w sprawie narodowych standardów baz danych, systemu prowadzenia rejestrów oraz stosowanych środków dla zapobiegania fałszerstwom
Okólnik opracowany przez Podkomitet STW zawiera ww. kwestionariusz który jest adresowany do Administracji państw stron konwencji STCW. Zebrane informacje mają ułatwić dalsze prace Podkomitetu nad tematem zapobiegania fałszowaniu dokumentów oraz będą wykorzystane do opracowania Centralnej bazy danych świadectw i dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy. Odpowiedzi powinny być przekazane do Sekretariatu IMO do dnia 30 września 2003 r.

MSC/Circ.1089 z dnia 6.06.2003 r. Wytyczne w sprawie zalecanych środków zapobiegania oszustwom i fałszowaniu świadectw kwalifikacyjnych marynarzy
Zalecone przez MSC środki zapobiegawcze zostały zebrane przez Podkomitet STW, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wykrytych oszustw. Zalecane do stosowania różne zabezpieczenia i procedury postępowania oraz kontroli majš utrudnić ten poważny w skali światowej proceder.

MSC/Circ.1090 z dnia 6.06.2003 r. Wytyczne dla administracji, armatorów, kapitanów i agencji okrętujących załogi w zakresie zapobiegania nielegalnym praktykom
Okólnik zawiera Wytyczne opracowane przez STW 34, które mają ułatwić wykrywanie fałszywych dokumentów kwalifikacyjnych - adresowane są do wszystkich zainteresowanych, wystawiających dokumenty i angażujących marynarzy na statki. Razem z wytycznymi zawartymi w MSC/Circ.1089 mają stanowić pomoc w zapobieganiu tym nielegalnym praktykom.

MSC/Circ.1091 z dnia 6.06.2003 r. Zagadnienia do rozważenia przy wprowadzaniu nowych technologii na statki
Zalecane do rozważenia przez MSC zagadnienia, związane są z właściwym szkoleniem marynarzy w zakresie nowych technologii nawigacyjnych, wyposażenia i urządzeń do kierowania statkiem, jak również dot. właściwego dostarczania i wykorzystania informacji o nowych systemach.

MSC/Circ.1092 z dnia 5.06.2003 r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami, lista Państw sygnatariuszy Konwencji które złożyły raporty o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji
Okólnik zawiera znowelizowaną listę (ostatnia była ogłoszona w MSC/Circ. 1066) która zawiera aktualny wykaz państw które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji - stan do 77 sesji MSC.

MSC/Circ.1093 z dnia 17.06.2003 r. Wytyczne w sprawie przeglądów okresowych i obsługi łodzi ratunkowych, urządzeń do ich wodowania i zwalnia pod obciążeniem
Znowelizowane wytyczne, opracowane na podstawie zebranych doświadczeń, uściślają wymagania zawarte w SOLAS III/20 i III/36. Zalecane procedury przeglądów mają ułatwić obsługę tych urządzeń i zapobiegać ew. wypadkom przy wodowaniu łodzi. Okólnik zastępuje dotychczasowe wytyczne zawarte w MSC/Circ.614.

MSC/Circ.1094 z dnia 17.06.2003 r. Stosowanie wymagań prawidła III/26 SOLAS dot. szybkich łodzi ratowniczych na statkach pasażerskich Ro-ro
Okólnik zawiera dodatkowe tymczasowe wytyczne w zakresie przestrzegania środków bezpieczeństwa przy projektowaniu i obsłudze ww. łodzi - uzupełniają one wytyczne zawarte w okólniku MSC/Circ.1016. Informuje również, że przewiduje się nowelizację tych Wytycznych po zakończeniu prac nad tym tematem w Podkomitetach DE i STW (które są zaplanowane na 2 lata).

MSC/Circ.1095 z dnia 18.06.2003 r. Znowelizowane minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla statków przewożšcych ładunki płynne zawierajšce benzen
W związku z występującym nadal zagrożeniem dla zdrowia załóg statków przewożących ww. ładunki, zwłaszcza podczas ich przeładunku oraz operacji odgazowywania ładowni, Komitet postanowił znowelizować standardy bezpieczeństwa w tym zakresie. Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.752.

MSC/Circ.1096 z dnia 16.06.2003 r. Wytyczne w sprawie zapobiegania i postępowania z chorymi na ostry zespół niewydolności oddechowej (SARS)
Komitet zaleca wszystkim członkom Organizacji stosowanie się do rekomendacji WHO w tym zakresie, które zostały załączone do ww. okólnika. Podaje on również informację, że zalecania dot. SARS będą nowelizowane na bieżąco na stronie internetowej IMO (www.imo.org.).

MSC/Circ.1097 z dnia 6.06.2003 r. Wytyczne związane z wdrażaniem rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS
Okólnik zawiera Wytyczne interpretacyjne do nowego rozdziału SOLAS opracowane przez Grupę roboczą ds. ochrony żeglugi (MSWG) na MSC 77. Komitet zaleca je do stosowania jako dobrowolne wytyczne ułatwiajšce wdrażanie ISPS Code.
Nawiązując do okólnika MSC/Circ.1067, Komitet przypomina także o obowiązującym reżimie wdrożenia kodeksu - do 1 lipca 2004 r.

MSC/Circ.1098/FAL/Circ.99 z dnia 23.06.2003 r. Współpraca statek/port
- Opracowanie wytycznych w zakresie minimalnych wymagań szkoleniowych dla personelu cumowniczego na lądzie

Okólnik wspólny, wydany przez Komitety FAL i MSC, podkreśla wagę i potrzebę opracowania takich wytycznych oraz zachęca wszystkie państwa i organizacje pozarządowe do przedkładania swoich propozycji w tym zakresie.
 

Ważniejsze inne okólniki

COMSAR/Circ.32 z dn.31.05.2002 r. Zharmonizowane wymagania dla instalacji radiowych GMDSS na statkach podlegających Konwencji SOLAS
Okólnik zawiera zatwierdzone przez MSC 77 wytyczne, opracowane przez Techniczną Grupę Roboczą Podkomitetu COMSAR, dot. harmonizacji wymagań dla instalacji radiowych systemu GMDSS (Światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa). Wytyczne zawierają informacje istotne dla osób planujących i realizujšcych instalacje radiowe GMDSS na statkach konwencyjnych.

STCW.6/Circ.6 z dn. 29.05.2002r. Poprawki do Części B Kodeksu STCW
Zatwierdzony przez MSC okólnik Podkomitetu STW zawiera następujące poprawki do części B Kodeksu STCW:
Nowa część B-V/3: Wytyczne w zakresie szkolenia marynarzy na dużych statkach pasażerskich
1. Szkolenie p. poż. stopnia wyższego - wprowadzono dodatkowe specjalistyczne elementy szkolenia dot. tego typu statków,
2. Zwalczanie uszkodzeń - wprowadzono nowe elementy wiedzy dla marynarzy na poziomie zarzšdzania w zakresie niezatapialności i zwalczania uszkodzeń.
Poprawki wejdą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. (razem z poprawkami do Części A Kodeksu, które zgodnie z procedurą zostały skierowane przez MSC do zatwierdzenia na 23 sesji Zgromadzenia w listopadzie br.).

Wojciech Czarny