Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2006

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w II półroczu 2006 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2006 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2006 Biuletynu Informacyjnego.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS – tel. 58 346 17 00 (wewn. 372), e-mail: hw@prs.pl lub fax: 58 341 20 69.

Rezolucje z 82 Sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 82)

Rezolucja MSC.215(82) z dnia 8.12.2006 r. Standardy techniczne wykonywania powłok ochronnych w zbiorników balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego masowców
Uchwalone standardy będą obowiązywać od 1 lipca 2008 r. – wejdą w życie razem z poprawkami do prawideł II-1/3-2 i XII/6 SOLAS (Rez. MSC.216(82)). Będą one miały zastosowanie do ww. zbiorników na wszystkich typach statków o pojemności brutto 500 i większej, oraz w przestrzeniach ww. na masowcach o długości 150 metrów i większej.
Standardy składają się z następujących rozdziałów: wymagania ogólne, standardy powłok, zatwierdzanie systemów powłok, wytyczne inspekcji powłok, weryfikacja wymagań, systemy alternatywne oraz procedury prób dla kwalifikacji powłok.

Rezolucja MSC.216(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami.
Przyjęte przez Komitet poprawki do konwencji SOLAS dotyczą rozdziałów: II-1, II-2, III, XII, i Dodatku.
Rezolucja składa się z trzech aneksów, które mają różne daty wejścia w życie:
Aneks 1 – 1 lipca 2008 roku,
Aneks 2 – 1 stycznia 2009 roku,
Aneks 3 – 1 lipca 2010 roku.
Aneks 1 zawiera następujące zmiany do konwencji:
Rozdział II-1 "Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":

 • prawidło 3-2 Powłoki ochronne zbiorników balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków i w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego masowców – tytuł oraz treść prawidła zostały zmieniona; został wprowadzony obowiązek wykonywania podczas budowy statku powłok ochronnych w tych zbiornikach i przestrzeniach zgodnie z wymaganiami rezolucji MSC.215(82). System powłok będzie kontrolowany i weryfikowany przez Administrację podczas całego okresu eksploatacji statku zgodnie z wytycznymi które będą opracowane przez IMO.

 • Rozdział II-2 "Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów":
 • prawidło 1 - Zastosowanie – w punkcie 2.2 dodano nowy podpunkt .5, który podaje datę wejścia nowych prawideł: pierwszy przegląd po 1 lipca 2008 r.;
 • prawidło 3 - Definicje – dodano nowy punkt 53 zawierający definicję: „balkon kabinowy”,
 • prawidło 4 - Prawdopodobieństwo zapłonu,
 • prawidło 5 - Potencjał pożaru,
 • prawidło 6 - Potencjał wytwarzania dymu i toksyczność,
 • prawidło 7 - Wykrywanie pożaru i alarmowanie,
 • prawidło 9 - Powstrzymywanie pożaru,
 • prawidło 10 - Gaszenie pożarów – wszystkie zostały uzupełnione o nowe wymagania dot. balkonów kabinowych.
  Rozdział III "Środki i urządzenia ratunkowe":
 • prawidło 6 - Łączność – w punkcie 4.3 dodano nowe wymagania dla instalacji alarmowej,
 • prawidło 11 - Miejsca zbiórek i miejsca wsiadania do jednostek ratunkowych – w punkcie 7 słowo „niekorzystnych” zostało zastąpione słowem „wszystkich”;
 • prawidło 14 - Ustawienie łodzi ratowniczych – w podpunkcie .1 dodano na końcu: „i jeżeli jest typu nadmuchiwanego, przez cały czas w stanie pełnego napełnienia”,

 • prawidło 19 - Szkolenie i ćwiczenia alarmowe – punkt 3.3.4 został zastąpiony przez nowy zapis, który łagodzi wymagania dot. ćwiczebnych wodowań łodzi ratunkowych swobodnego spadku,
 • prawidło 20 - Gotowość do użytku, konserwacja i inspekcje – punkty: 4.1, 4.2, 6.2, 8, 11.1.3, 11.2.3, zostały uzupełnione o nowe wymagania dot. przeglądów i inspekcji oraz prób,
 • prawidło 21 - Jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze – punkt 1.2 został przeredagowany (skreślono specjalne wymagania zgodnie z II-1/6.5); wykreślono punkt 1.3; w punkcie 1.4 dodano „ po zebraniu się wszystkich osób ubranych w pasy ratunkowe”; zmieniono zapis w punkcie 2.3 - dodano wymagania dla urządzeń wodujących łódź ratunkową jak dla łodzi ratowniczej; w punkcie 3.2 wykreślono odesłanie do prawidła II-1/6.5,
 • prawidło 26 - Dodatkowe wymagania dla statków pasażerskich Ro-ro – w punktach 3.1 i 3.2 zamiast „wymagań IMO” dodano „zgodnie z wymaganiami Kodeksu część 5.1.4 i 6.1.7”,
 • prawidło 31 - Jednostki ratunkowe i łodzie ratownicze – zmieniono wymagania dot.: tratw ratunkowych zawarte w punkcie 1.1 podpunkt .2 oraz 1.3 podpunkt .2 i .4; oraz łodzi ratowniczej zawarte w punkcie 2,
 • prawidło 32 - Osobiste środki ratunkowe – w punktach 3.2 i 3.3 dodano słowa ”odpowiedniego rozmiaru”,
 • prawidło 35 - Podręczniki i materiały szkoleniowe – dodano nowy punkt 5: o języku roboczym załogi.

 • Rozdział XII "Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla masowców":
 • prawidło 6 Wymagania konstrukcyjne i pozostałe dla masowców – wykreślony został punkt 3,
 • prawidło 12 Sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych - w punkcie 1.2 zmieniono odesłanie do prawidła II-1/11 na „II-1/12”,
 • prawidło 13 Dostęp do urządzeń pompujących - zmieniono odesłanie do prawidła II-1/11.4 na „II-1/12”.

 • DODATEK "Certyfikaty":
 • W certyfikatach: bezpieczeństwa statku pasażerskiego, bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego i bezpieczeństwa statku towarowego, zmieniono zapis dotyczący „daty położenia stępki ...” na „datę budowy....” z odpowiednimi objaśnieniami.
 • W wykazach wyposażenia (Wzory: P, E, C) dodano podpunkt 4.2 „Dalekosiężny system identyfikacji i śledzenia –LRIT”.
 • Aneks 2 zawiera następujące zmiany do konwencji:
  Rozdział II-1 "Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":
 • Istniejący tekst Części A, B i B-1 został zastąpiony przez nowy: zawiera prawidła od 1 do 25 (44 strony tekstu).
  Aneks 3 zawiera następujące zmiany do konwencji:
  Rozdział II-1 "Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":
 • prawidło 41 - Główne źródło energii elektrycznej i instalacje oświetleniowe – dodano nowy punkt 6 o oświetleniu kabin na statkach pasażerskich,
 • po istniejącym prawidle 54 dodano nową Część F "Projektowanie i wyposażenie alternatywne" – zawiera ona nowe prawidło 55 o tym samym tytule.

 • Rozdział II-2 "Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów":
 • prawidło 3 - Definicje – dodano nowe punkty z dwoma definicjami: 51 - Obszar bezpieczny w kontekście wypadków oraz 52 - Centrum bezpieczeństwa,
 • prawidło 7 - Wykrywanie pożaru i alarmowanie – dodano nowy punkt 2.4 dot. czujek wykrywania pożaru na statkach pasażerskich,
 • prawidło 8 - Opanowanie rozprzestrzeniania się dymu – w punkcie 2 dodano nowe wymagania dot. wentylacji na posterunkach dowodzenia,
 • prawidło 9 - Powstrzymywanie pożaru – dodano nowe wygania dot. atrium i przewodów wentylacyjnych,
 • prawidło 10 - Gaszenie pożarów - w punkcie 6.4 została doprecyzowana lokalizacji urządzeń,
 • prawidło 13 - Drogi ewakuacji – dodano nowy podpunkt 3.2.5.3 dot. oświetlenia,
 • po istniejącym prawidle 20 dodano trzy nowe prawidła: prawidło 21 Próg wypadku, bezpieczny powrót do portu, obszary bezpieczne; prawidło 22 - Kryteria projektowania systemów które po wypadku pożaru pozostaną operacyjnie sprawne,
  prawidło 23 - Centrum bezpieczeństwa na statkach pasażerskich.
  Rozdział III "Środki i urządzenia ratunkowe":
 • prawidło 4 - Ocena, próby i uznawanie środków i urządzeń – punkt 3 został przeredagowany i odsyła do nowego prawidła 38,
 • po istniejącym prawidle 37 została dodana nowa Część C "Projektowanie i wyposażenie alternatywne" która zawiera nowe prawidło 38 o tym samym tytule.
 • Rezolucja MSC.217(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code). Przyjęte poprawki do kodeksu wejdą w życie: 1 lipca 2008 (zawarte w Aneksie 1) oraz 1 lipca 2010 (zawarte w Aneksie 2).
  Aneks 1 zawiera poprawki:

 • do rozdziału 5 (część 3 – punkt 3.2),
 • do rozdziału 6 (część 2 - punkt 2.3.1.2),
 • do rozdziału 7 (część 2 - punkty 2.1, 2.2, 2.3),
 • do rozdziału 9 (dodano nowy punkt 2.6 dotyczący balkonów kabinowych).

 • Aneks 2 zawiera poprawki:
 • do rozdziału 9 (dodano nowy punkt 2.1.5 wprowadzający wymóg zdalnej identyfikacji czujek pożarowych).
 • Rezolucja MSC.218(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (LSA)
  Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2008 roku i zawiera następujące poprawki do kodeksu:

 • Rozdział I Postanowienia ogólne – dodano nowe podpunkty: 1.2.3 i 2.3.1.1 (dot. daty ważności pirotechniki i zakładania kombinezonów ratunkowych),
 • Rozdział IV Jednostki ratunkowe – zmieniono podpunkty: 4.1.2.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5.1 (dot. wymagań ogólnych dla tratw); 4.2.2.3, 4.2.4.1, 4.2.6.3 (dot. tratw pneumatycznych); 4.3.4.1 (dot. zamocowania tratw); 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.3.1, 4.4.6.8, 4.4.7.6, 4.4.7.11, 4.4.7.12, 4.4.8.9 (dot. wymagań ogólnych dla łodzi ratunkowych); 4.5.3 (dot. łodzi częściowo zakrytych); 4.6.2.8 (dot. łodzi zakrytych); 4.7.3.3 (dot. łodzi swobodnego zrzutu),
 • Rozdział V Łodzie ratownicze – zmieniono podpunkty: 5.1.1.1, 5.1.1.3.2, 5.1.1.6, 5.1.1.12, 5.1.3.11 (dot. łodzi ratowniczych) i dodano nowy podpunkt 5.1.4 (dodatkowe wymagania dla szybkich łodzi ratowniczych),
 • Rozdział VI Urządzenia do wodowania i ewakuacji – zmieniono podpunkty: 6.1.1.5, 6.1.1.11, 6.1.2.12, 6.1.2.13 (dot. urządzeń do wodowania) i dodano nowy podpunkt 6.1.7 (urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych),
 • Rozdział VII Inne urządzenia ratunkowe – w punkcie 7.2 dot. alarmu ogólnego zostały wykreślone podpunkty 7.2.1.1 i 7.2.1.2 .
 • Rezolucja MSC.219(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem
  Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku i zawiera następujące poprawki do kodeksu IBC:

 • Rozdział 11 Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów – w punkcie 11.1.1 zmienione zostały podpunkty od .4 do .8 które dot. zastosowania wymagań; dodany został również nowy podpunkt 11.1.4 wyjaśniający stosowanie prawidła II-2/1.6.7 SOLAS na chemikaliowcach,
 • Rozdział 17 Zastosowanie minimalnych wymagań – nowa treść rozdziału (związana z przeglądem i aktualizacją wykazów przewożonych produktów chemicznych - przygotowanym przez BLG),
 • Rozdział 18 Wykaz chemikaliów, do których Kodeks nie ma zastosowania – nowa treść rozdziału (aktualizacja listy przez BLG),
 • Rozdział 19 Wykaz chemikaliów niebezpiecznych przewożonych luzem – nowa treść (wykaz zaktualizowany przez BLG).
 • Rezolucja MSC.220(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem
  Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2008 roku i zawiera następujące poprawki do kodeksu IGC:

 • Rozdział 1 Postanowienia ogólne – w punktach 1.3.2 i 1.3.4 poprawiono odesłanie do SOLAS,
 • Rozdział 3 Rozplanowanie statku – w punkcie 1.3.1.1 poprawiono odesłanie do SOLAS na prawidło II-2/9.2.4,
 • Rozdział 11 Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów – w punktach: 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.5.1, 11.6.1 poprawiono odesłania do odpowiednich prawideł znowelizowanego rozdziału II-2 SOLAS,
 • Rozdział 12 Wentylacja mechaniczna w obszarze ładunkowym - we wstępie rozdziału dodano: „wymagania rozdziału zastępują wymagania prawideł II-2/4.5.2.6 i II-2/4.5.4 SOLAS,
 • Rozdział 19 Zestawienie minimalnych wymagań – do tabeli zostały dodane 2 produkty (dimethyl ether i carbon dioxide).
 • Rezolucja MSC.221(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich (1994 HSC Code). Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 roku.
  Zmiany dotyczą:

 • Rozdziału 1 Wymagania ogólne – dodano nowy punkt 1.2.2 dot. wyjątków od zakazu stosowania materiałów zawierających azbest,
 • Rozdziału 8 Środki i urządzenia ratunkowe – dodano nowe podpunkty: 8.7.7.2, 8.9.1.2, 8.9.10, 8.9.11 i 8.9.12 aktualizujące wymagania kodeksu w zakresie środków ratunkowych do wymagań SOLAS,
 • Rozdziału 13 Wyposażenie nawigacyjne – dodano nowy podpunkt 13.14.2, który wprowadza obowiązek wyposażenia wszystkich jednostek w ECDIS do 1 lipca 2010 roku,
 • Rozdziału 14 Radiokomunikacja – znowelizowany podpunkt 14.1 odsyła do wymagań rozdziału 14 Kodeksu HSC 2000,
 • Załącznika 1 Formularz Certyfikatu bezpieczeństwa jednostki szybkiej – w wykazie wyposażenia dodano nowy punkt 14 "Dalekosiężny system identyfikacji i śledzenia (LRIT)",
 • Załącznika 7 Stateczność jednostek wielokadłubowych – w punkcie 1.4.1 i 2.5 poprawiono odpowiednio odesłania na „2.10” i na „2.6”.
 • Rezolucja MSC.222(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000.
  Poprawki do kodeksu wejdą w życie 1 lipca 2008 roku i dotyczą:

 • Rozdziału 1 Uwagi i wymagania ogólne – zmieniono zapisy w punktach: 1.2 (wymagania ogólne), 1.3.4.1 i 1.3.4.2 (zakres zastosowania), 1.4.16, 1.4.29, 1.4.35, 1.4.44, 1.4.54 (określenia), 1.8.1 (certyfikat bezpieczeństwa jednostki szybkiej), 1.9.1 (pozwolenie na eksploatację jednostki szybkiej), 1.15.1 (przeglądy kodeksu);
 • Rozdziału 2 Pływalność stateczność i niezatapialność – zmieniono zapisy w punktach: 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.5, 2.1.7 (wymagania ogólne), 2.2.9.3 (pływalność jednostki uszkodzonej), 2.3.4 (stateczność jednostki nieuszkodzonej w stanie wypornościowym), 2.4.2 (stateczność jednostki nieuszkodzonej w stanie niewypornościowym), 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10 (pływalność i stateczność w stanie wypornościowym po uszkodzeniu), 2.7.2, 2.7.7 (próba przechyłów i informacja o stateczności), 2.10 (wymagania ogólne dla jednostek pasażerskich), 2.12.3 (stateczność jednostki pasażerskiej nieuszkodzonej w stanie niewypornościowym);
 • Rozdziału 4 Pomieszczenia mieszkalne i środki ewakuacji – zmieniono zapisy w punktach: 4.3.4, 4.3.7 (poziomy przyspieszeń projektowych), 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5 (projektowanie pomieszczeń mieszkalnych), 4.6.1 (pasy biezpieczeństwa), 4.7.10, 4.7.12, 4.7.13, 4.7.14, 4.7.17, 4.7.18 (wyjścia i środki ewakuacji), 4.8.10 (czas ewakuacji);
 • Rozdziału 6 Kotwiczenie, holowanie i cumowanie – dodano nowy podpunkt 6.1.4 (wymagania ogólne);
 • Rozdziału 7 Bezpieczeństwo pożarowe – zmieniono zapisy w punktach: 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 (klasyfikacja pomieszczeń), 7.4.1.4, 7.4.2.1, 7.4.2.6, 7.4.2.7, 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4, 7.4.3.5, 7.4.4.1, 7.4.4.2, 7.4.4.4 (konstrukcyjna ochrona pożarowa), 7.5.2 (zbiorniki oraz systemy paliwa), 7.6.1, 7.6.3.2, 7.6.3.4, 7.6.3.5, 7.6.4, 7.6.6 (wentylacja), 7.7.1, 7.7.1.1.4, 7.7.1.1.9, 7.7.1.1.10, 7.7.1.1.14, 7.7.1.1.15, 7.7.1.1.16, 7.7.1.2.3, 7.7.3.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3.3, 7.7.3.3.5, 7.7.3.3.6, 7.7.3.3.7, 7.7.3.3.10, 7.7.3.3.12, 7.7.3.3.14, 7.7.4, 7.7.5.1, 7.7.5.3, 7.7.5.4, 7.7.5.5 (systemy wykrywania i gaszenia pożaru), 7.8.1.1, 7.8.1.2, 7.8.2, 7.8.2.2, 7.8.2.3, 7.8.4.1, 7.8.4.3, 7.8.6, 7.8.6.2, 7.8.7.1, 7.8.7.2 (ochrona pomieszczeń kategorii specjalnej), 7.10.1.2, 7.10.2, 7.10.3.1.2, 7.10.3.1.4, 7.10.3.1.5, 7.10.3.2, 7.10.3.3 (wyposażenie strażackie), 7.11.1.3 (podział przestrzenny), 7.13.1, 7.13.3 (stała instalacja tryskaczowa), 7.17.2.2, 7.17.2.3, 7.17.3, 7.17.3.1.2, 7.17.3.1.3, 7.17.3.1.4, 7.17.3.1.5, 7.17.3.1.6, 7.17.3.2, 7.17.3.4.2, 7.17.3.4.3, 7.17.3.4.5, 7.17.3.5, 7.17.3.6.1, 7.17.3.6.2, 7.17.3.8.2 (wymagania ogólne dla przestrzeni ładunkowych);
 • Rozdziału 8 Środki i urządzenia ratunkowe – zmieniono zapisy w punktach: 8.7.6 (środki do wsiadania do jednostek ratunkowych), 8.9.14.4, 8.9.14.3 (konserwacja i przeglądy);
 • Rozdziału 10 Systemy pomocnicze - zmiana w punkcie 10.2.4.8 (instalacja paliwa);
 • Rozdziału 11 Zdalne sterowanie, układy alarmowe i bezpieczeństwa – zmieniono zapisy w punktach: 11.3.3 (awaryjne urządzenia sterujące), 11.4.1.2 (układy alarmowe);
 • Rozdziału 13 Pokładowe systemy i urządzenia nawigacyjne oraz rejestratory danych z podróży - dodano nowy punkt 13.8.2 (wprowadza on obowiązek wyposażenia HSC w mapy elektroniczne ECDIS - nowe jednostki od 1 lipca 2008 roku, a jednostki istniejące do 1 lipca 2010 roku);
 • Rozdziału 14 Radiokomunikacja - zmiana w punkcie 14.15.10 (testy i próby EPIRBs);
 • Rozdziału 18 Wymagania eksploatacyjne - zmiana w punkcie 18.1.3.4 (nadzór nad eksploatacją);
 • Załącznik 1 Formularz Certyfikatu bezpieczeństwa jednostki szybkiej – w spisie wyposażenia dodano:
  w części 3 - „16 Dalekosiężny system identyfikacji i śledzenia (LRIT)” oraz w części 4 – „7 urządzenie radiowe 121.5 MHz i 123.1 MHz”;
 • Załącznik 6 Stateczność wodolotów – we wstępie dodano trzy nowe objaśnienia;
 • Załącznik 7 Stateczność jednostek wielokadłubowych - uzupełniono punkty: 1.4.2, 1.5 i 2.3 (kryteria stateczności);
 • Załącznik 8 Stateczność jednostek jednokadłubowych – uzupełniono punkty: 1.1 i 2.1.1 (kryteria stateczności);
 • Załącznik 9 Określenia, wymagania i kryteria zgodności odnoszące się do właściwości eksploatacyjnych i bezpieczeństwa - uzupełniono punkty: wstęp, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2 i 3.3.1 (właściwości jednostki);
 • Załącznik 10 Warunki prób i kryteria siedzeń - zmieniono zapisy w punktach: w tytule, 3.4, 3.6, 3.9 (próba dynamiczna siedzeń);
 • Załącznik 12 Czynniki które należy rozważyć przy wyznaczaniu ograniczeń eksploatacyjnych – nowy załącznik, wymienia w 8 podpunktach czynniki które należy rozpatrzyć.
 • Rezolucja MSC.223(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966 wraz z późniejszymi zmianami
  Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 roku.
  Rezolucja koryguje błędy redakcyjne w ostatnich poprawkach do Protokołu konwencji, dot. one Aneksu B, Załącznik I - „Prawidła dla określania linii ładunkowych”:

 • Rozdział II Warunki wyznaczania wolnej burty – w prawidle 22 punkt (4): odesłanie do punktu (2) zostało zmienione na (1);
 • Rozdział III Wolne burty – w prawidle 39 punkt (1): we wzorze na minimalną wysokość dziobu zmieniono objaśnienie do współczynnika „d1”.
 • Rezolucja MSC.224(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa jednostek niewypornościowych
  Uchwalone poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 roku i dotyczą:

 • Rozdziału 1 Wymagania ogólne – został dodany nowy punkt: 1.1.5 (stosowanie materiałów z azbestem);
 • Rozdziału 8 Urządzenia ratunkowe - dodano nowe punkty: 8.2.9 (próby okresowe urządzeń do wodowania), 8.7 (próby środków ratunkowych), 8.8 (rozwijanie MES), 8.9 (nowatorskie środki ratunkowe);
 • Rozdział 13 Radiokomunikacja i urządzenia nawigacyjne – wprowadzono zmiany do punktów: 13.1, 13.2 (nawigacja - wymagania ogólne); dodano punkty z nowym wyposażeniem: 13.10 ( AIS), 13.11(VDR), 13.12 (ECDIS).
 • Rezolucja MSC.225(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (IGC Code)
  Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 roku i dotyczą:

 • Rozdziału XI Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów – dodany został nowy punkt 11.1.5 (wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego – odesłania do prawideł SOLAS);
 • Rozdziału XIX Zestawienie minimalnych wymagań – do tabeli produktów dodano: „dimethyl ether” i „carbon dioxide”.
 • Rezolucja MSC.226(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie prób środków ratunkowych (rez. MSC 81.(70))
  Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 i dotyczą:
  „Wprowadzenia” – zmieniono rok „1999” na „2010”;
  „Części 1- Próby prototypów środków ratunkowych”:

 • Rozdziału 1 Koła ratunkowe – punkt 1.3 został zmieniony (próba zrzutu);
  · Rozdziału 2 Pasy ratunkowe – wprowadzono zmiany do punktów: 2.10.1.1, 2.10.4.6.2, 2.10.4.7.2 (próby pasów ratunkowych dla dzieci);
 • Rozdziału 3 Kombinezony ratunkowe, kombinezony ochronne i środki ochrony cieplnej - zmiany do punktów: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7 (próby kombinezonów), 3.3.2 (próba środków ochrony cieplnej);
 • Rozdziału 4 Środki pirotechniczne – rakiety spadochronowe, pochodnie ręczne i pławki – zmiany do punktów: 4.2.2, 4.2.3 (próby temperatury), 4.6.2, 4.7.2 (próby rakiet i pochodni), 4.8.3 (próba pławek);
 • Rozdziału 5 Tratwy ratunkowe – sztywne i pneumatyczne – zmiany do punktów: 5.12 (próba zamknięcia namiotu), 5.17.8 , 5.17.13.2.2.10.1, 5.17.13.2.2.10.2 (próba ciśnienia i materiału);
 • Rozdziału 6 Łodzie ratunkowe – zmiany do punktów: 6.4.3 (próba zrzutu), 6.8.2 (próba stateczności), 6.9.4 (próba urządzenia zwalniającego), 6.10.1 (próba silnika), 6.15 (próba dostarczania powietrza);
 • Rozdziału 7 Łodzie ratownicze i szybkie łodzie ratownicze – zmiany do punktów: 7.1.2 (próba holowania), 7.1.3 (próba zajmowania miejsc), 7.1.7 (próba wyprostowania łodzi), 7.2.14 (próba materiału); 7.4.1 (szczegółowe oględziny), 7.7.11 (próba silnika);
 • Rozdziału 8 Urządzenia do wodowania – punkt 8.1.1 został uzupełniony (próba żurawików);
 • Rozdziału 10 Światła sygnalizacyjno-pozycyjne środków ratunkowych – zmiany do punktów: 10.1.2, 10.1.3 (próba świateł łodzi), 10.3.3 (próba lampek pasów), 10.4.7 (próba odporności świateł na działanie wody);
 • Rozdziału 11 Zwalniaki hydrostatyczne – dodano nowy podpunkt 11.2.6 (próba na promieniowanie słoneczne);

 • „Części 2 – Próby w czasie produkcji i montażu środków ratunkowych”:
 • Rozdziału 5 Jednostki ratunkowe – dodano nowy podpunkt 5.3.4 (próba łodzi);
 • Rozdziału 6 Urządzenia do wodowania i ustawienia – zmieniono punkty: 6.1.1, 6.1.3 (próby obciążenia);
 • Dodatek 1 Próby RTD – zmieniono kilka wartości w tabelach 1 i 2 do dodatku.
 • Rezolucja MSC.227(82) z dnia 8.12.2006 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974
  Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2008 roku.
  Uchwalone poprawki do Protokołu dotyczą Dodatku Certyfikaty.
  W wykazach wyposażenia nawigacyjnego, załączonych do wzorów certyfikatów: bezpieczeństwa statku pasażerskiego (wzór P), bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (wzór E) i bezpieczeństwa statku towarowego (wzór C), został dodany nowy podpunkt: „4.2 Dalekosiężny system identyfikacji i śledzenia (LRIT)”, oraz odpowiednio punkt „4 AIS” został przenumerowany jako podpunkt „4.1”.

  Rezolucja MSC.228(82) z dnia 7.12.2006 r. Znowelizowane wytyczne do zapobiegania i przeciwdziałaniu przemytowi narkotyków, substancji psychotropowych i substancji chemicznych do ich wytwarzania, na statkach zatrudnionych w żegludze międzynarodowej
  Rezolucja zawiera znowelizowane wytyczne które zastępują dotychczasowe zawarte w rez. A.872(20). Wytyczne IMO są adresowane w szczególności do administracji portów, armatorów i kapitanów statków. Komitet zachęca wszystkie kraje członkowskie do ich wdrożenia od 1 kwietnia 2007 roku.

  Rezolucja MSC.229(82) z dnia 5.12.2006 r. Ustanowienie nowego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków „In the Galapagos Particularly Sesitive Sea Area (PSSA) (GALREP)”
  Rezolucja zawiera szczegóły dot. nowego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków (GALREP) w obszarze morskim szczególnie wrażliwym (PSSA) wokół Wysp Galapagos.
  System meldunkowy będzie obowiązywał wszystkie statki od godz. 0000 UTC w dniu 1 lipca 2007 roku.

  Rezolucja MSC.230(82) z dnia 5.12.2006 r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków „In the Storebalt (Great Belt) Traffic Area (BALTREP)”
  Rezolucja zawiera poprawki do obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków (BALREP) który obowiązuje na akwenie tras żeglugowych w Storebalt w Wielkim Bełcie. Zmiany w systemie meldunkowym wejdą w życie o godz. 0000 UTC dnia 1 lipca 2007 roku.

  Rezolucja MSC.231(82) z dnia 5.12.2006 r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków „In the Gulf of Finland”
  Rezolucja zawiera poprawki do obowiązkowego systemu meldunkowego dla statków który obowiązuje na Bałtyku w Zatoce Fińskiej (GOFREP). Zmiany wejdą w życie o godz. 0000 UTC dnia 1 lipca 2007 roku.

  Rezolucja MSC.232(82) z dnia 5.12.2006 r. Znowelizowane standardy techniczno-eksploatacyjne dla systemów map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS)
  Zawarte w rezolucji Komitetu nowe standardy dla ECDIS zostały opracowane na podstawie zebranych dotychczasowych doświadczeń z ich użytkowania jak również uwzględniają postęp technologiczny od czasu uchwalenia poprzednich standardów - rez. A.817(19) poprawiona rezolucjami MSC.64(67) i MSC.86(70). Komitet zaleca, aby urządzenia systemu ECDIS instalowane na statki od dnia 1 stycznia 2009 roku odpowiadały znowelizowanym standardom.

  Rezolucja MSC.233(82) z dnia 5.12.2006 r. Standardy techniczno-eksploatacyjne dla statkowych odbiorników systemu GALILEO
  Zatwierdzone przez MSC standardy dla odbiorników nowego europejskiego systemu nawigacji satelitarnej GALILEO, zostały opracowane przez Podkomitet NAV zgodnie z wytycznymi zawartymi w rezolucji A.815(19). Komitet zaleca, aby wszystkie odbiorniki systemu GALILEO instalowane na statki od dnia 1 stycznia 2009 roku, odpowiadały standardom nie niższym niż tym które są zawarte w obecnej rezolucji.

  Rezolucja MSC.234(82) z dnia 1.12.2006 r. Zalecenia dotyczące pomiarów pojemności kontenerowców otwartych („Open-top containerships”) Zalecenia Komitetu dotyczą możliwości redukcji pojemności brutto kontenerowców otwartych, przez zastosowanie na tego typu statkach zwolnień przewidzianych dla przestrzeni otwartych w Konwencji o pomierzaniu pojemności statków, 1969. Komitet zachęca wszystkie rządu które są stronami konwencji, aby zalecały Administracji portowej stosowanie zawartych w rezolucji rekomendacji dla redukcji pojemności brutto kontenerowców otwartych i jej uwzględnianie przy obliczaniu opłat portowych. Obecna rezolucja zastępuje okólnik TM.5/Circ.4 oraz Część 3 okólnika TM.5/Circ.5 zatytułowaną „Open-top containetrships”.

  Rezolucja MSC.235(82) z dnia 1.12.2006 r. Wytyczne w zakresie projektowania i budowy statków zaopatrzenia „offshore”(OSV), 2006
  Zawarte w rezolucji Komitetu ww. wytyczne nowelizują dotychczasowe wytyczne w tym zakresie zawarte w rez. A.469(XII). Uwzględniają one wszystkie poprawki do SOLAS oraz do Kodeksu stateczności które dot. ww. statków, uchwalone od 1981 roku. Komitet zachęca wszystkie rządy do wdrożenia nowych Wytycznych projektowania i budowy statków OSV, 2006. Obecna rezolucja zastępuje rez. A.469 (XII).

  Rezolucja MSC.236(82) z dnia 1.12.2006 r. Poprawki do Wytycznych w zakresie transportu i przeładunku ograniczonych ilości płynnych substancji niebezpiecznych i szkodliwych przewożonych luzem na statkach zaopatrzenia „offshore”
  Rezolucja Komitetu, zgodna z uchwaloną przez Komitet ochrony środowiska morskiego rez. MEPC.158(55), zawiera poprawki do ww. wytycznych zawartych w rez. A.673(16) –„LHNS Guidelines”.
  Komitet zachęca wszystkie rządy do wdrożenia uchwalonych poprawek do ww. wytycznych, zawartych w aneksie do tej rezolucji.

  Rezolucja MSC.237(82) z dnia 1.12.2006 r. Poprawki do Kodeksu przewozu ładunków i osób statkami zaopatrzenia „offshore” (OSV Code)
  Poprawki do kodeksu są związane z nowelizacją wytycznych zawartych w rez. MSC.235(82). W rozdziale I kodeksu OSV dodano w punkcie 1.1 podpunkt 1.1.3 – system DP, oraz w punkcie 1.4 – zastąpiono odesłanie do rez. A.469(XII) nową rez. MSC.235(82);

  Rezolucja MSC.238(82) z dnia 1.12.2006 r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców (BLU Code)
  Rezolucja Komitetu zawiera poprawki do ww. kodeksu (Rez. A.862(20)), które są związane z decyzją Zgromadzenia o stosowaniu BLU Code również do statków przewożących ziarno. Poprawki są niewielkie - wprowadzają tylko odpowiednie odesłania do Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego przewozu ziarna luzem (International Grain Code), poprawki obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

  Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

  MSC.1/Circ.1212 z dnia 15.12.2006 r. Wytyczne do alternatywnego projektowania i wyposażenia zgodnie z rozdziałami II-1 i III SOLAS
  Okólnik zawiera wytyczne do nowych prawideł SOLAS II-1/55 i III/38, uchwalonych przez Komitet Rez. MSC.216(82), które wejdą w życie od 1 .01.2009r.. Zawierają one ogólny zarys metodologii do analizy inżynierskiej wymaganej przez nowe prawidła SOLAS dla alternatywnego projektowania i wyposażenia. Przeznaczone są dla armatorów, konstruktorów i projektantów stoczniowych, i mają na celu ułatwienie wdrażania ww. nowych przepisów SOLAS.

  MSC.1/Circ.1213 z dnia 15.12.2006 r. Interpretacja i zastosowanie Kodeksu IGC na statkach przewożących upłynniony ditlenek węgla luzem
  Okólnik Komitetu zawiera tabelę z interpretacją przygotowaną przez BLG, która dot. zastosowania Kodeksu IGC przy przewozie ditlenku wegla luzem. Zatwierdzona interpretacja jest związana z rez. MSC.220(82), która w poprawkach do kodeksu włączyła ditlenek węgla do tabeli ładunków w rozdziale 19 Kodeksu IGC.

  MSC.1/Circ.1214 z dnia 15.12.2006 r. Standardy techniczno-eksploatacyjne dla systemów i wyposażenia które powinny pozostać w stanie operacyjnym na statkach pasażerskich, w celu zapewnienia im powrotu do portu oraz uporządkowanej ewakuacji i opuszczenia statku po wypadku
  Zatwierdzone przez Komitet ww. standardy są związane z uchwalonymi w rez. MSC.216(82) poprawkami do konwencji SOLAS (prawidła: II-1/8-1, II-2/21.4, II-2/21.5.1.2 i II-2/22.3.1), które wejdą w życie 1 lipca 2010 roku. Opracowane standardy techniczno-eksploatacyjne mają dostarczyć dodatkowe wytyczne dla ujednoliconej implementacji ww. prawideł SOLAS.

  MSC.1/Circ.1215 z dnia 15.12.2006 r. Wcześniejsze wdrożenie poprawek do rozdziału III SOLAS i do Międzynarodowego Kodeksu LSA
  Okólnik Komitetu adresowany jest do wszystkich państw członkowskich i zachęca do wdrażania jak najszybciej poprawek do rozdz. III konwencji SOLAS i kodeksu LSA w zakresie środków ratunkowych, uchwalonych w rezolucjach: MSC.201(81), MSC.207(81), MSC.216(82) i MSC.218(82). Mają one szczególne znaczenie m.in. w zapobieganiu wypadkom z łodziami ratunkowymi.

  MSC.1/Circ.1216 z dnia 15.12.2006 r. Znowelizowane zalecenia dot. bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i działalności z tym związanej na terenach portowych
  Komitet zatwierdził przygotowane przez DSC znowelizowane zalecenia dla portów dot. transportowania ładunków niebezpiecznych. Dotychczasowe zalecenia zawarte w MSC/Circ.675, zostały znowelizowane o nowe postanowienia Kodeksu IMDG oraz o wymagania w zakresie ochrony portów zawarte w Kodeksie ISPS.
  Obecny okólnik MSC zastępuje zalecenia zawarte w MSC/Circ.675.

  MSC.1/Circ.1217 z dnia 14.12.2006 r. Tymczasowe wytyczne w zakresie dobrowolnej samooceny ochrony statku dla armatorów i oficerów ochrony armatora (CSOs)
  Wytyczne dla armatorów i oficerów ochrony armatora do samooceny stanu ochrony statku zostały opracowane przez Komitet w celu udzielenia pomocy armatorom przy wdrażaniu wymagań rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS. Zaleca się dobrowolne stosowanie ww. wytycznych, opracowanych w formie tabelarycznej listy sprawdzającej, w szczególności do przeprowadzania samooceny podczas wewnętrznych audytów . Komitet zaznacza jednocześnie, że wyniki samooceny są dokumentem wewnętrznym armatora i Administracja nie może żądać jego okazywania przez statek na inspekcjach.
  Wszystkie zainteresowane strony proszone są o przekazywanie do Komitetu MSC uwag i doświadczeń ze stosowania ww. tymczasowych wytycznych.

  MSC.1/Circ.1218 z dnia 15.12.2006 r. Wytyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy służbami pomocy telemedycznej (TMAS) zatrudnionych w międzynarodowych operacjach ratowniczych (SAR)
  Wytyczne dla służb TMAS zostały przygotowane przez COMSAR 10. Mają one ułatwić wymianę informacji medycznej pomiędzy dwoma służbami TMAS zatrudnionymi w międzynarodowych operacjach SAR. W załączniku zawarty jest zalecany formularz „TMAS-TMAS Medical Information Exchange”.

  MSC.1/Circ.1219 z dnia 15.12.2006 r. Tymczasowa specyfikacja techniczna LRIT i inne sprawy z tym związane
  W celu ułatwienia wcześniejszego wdrażania nowych wymagań SOLAS w zakresie Systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT), Komitet zatwierdził tymczasową specyfikację tego systemu. Tymczasowa specyfikacja LRIT składa się z 5 aneksów:
  -
  Projekt specyfikacji technicznej dla międzynarodowej wymiany danych LRIT;
  -
  Projekt specyfikacji technicznej dla międzynarodowego centrum danych LRIT;
  -
  Specyfikacja techniczna dla komunikacji w systemie LRIT;
  -
  Projekt protokołów do wykonywania prób systemu LRIT i do prób w zakresie integracji do systemu nowych centrów danych LRIT;
  -
  Projekt wytycznych w zakresie ustanawiania i utrzymania planu dystrybucji danych LRIT.
  Jednocześnie MSC zadecydował, aby Grupa robocza ds. LRIT pracowała nadal i przygotowała dodatkowe wytyczne w tym zakresie dla państw członkowskich.

  MSC.1/Circ.1220 z dnia 12.12.2006 r. Dobrowolne wytyczne strukturalne dla nowych statków przewożących płynne ładunki z zawartością benzenu luzem
  W ślad za opracowanymi przez MSC znowelizowanymi Minimalnymi standardami bezpieczeństwa przy przewozie ładunków z zawartością benzenu (MSC/Circ.1095), obecnie zostały przygotowane dodatkowe zalecenia w zakresie środków natury konstrukcyjnej, które mają na celu ochronę zdrowia marynarzy.
  Komitet zachęca wszystkie państwa członkowskie do zwrócenia uwagi armatorów, stoczni i projektantów na powyższe Wytyczne.

  MSC.1/Circ.1221 z dnia 11.12.2006 r. Ważność Certyfikatu zatwierdzenia typu dla wyrobów morskich
  Okólnik zawiera oficjalną interpretację Komitetu nt. ważności ww. certyfikatów oraz wyjaśnia cele i procedurę procesu certyfikacji. MSC stwierdza, że certyfikaty zatwierdzenia typu powinny być wystawiane po wypełnieniu wszystkich kroków procedury i na okres nie dłuższy niż 5 lat z możliwością zastrzeżenia corocznych weryfikacji procesu produkcji. Okólnik adresowany jest przede wszystkich do Administracji odpowiedzialnych za PSC i ma zapobiegać nieporozumieniom podczas inspekcji statków.

  MSC.1/Circ.1222 z dnia 11.12.2006 r. Wytyczne w zakresie prób rocznych Rejestratorów danych z podróży (VDR) i Rejestratorów danych uproszczonych (S-VDR)
  W związku z nowymi wymaganiami konwencji SOLAS - prawidło V/20 dot. wyposażenia statków w VDR lub S-VDR oraz prawidło V/18-8 dot. corocznych prób działania ww. rejestratorów, MSC zatwierdziło wytyczne do przeprowadzania takich prób przez producentów lub osoby przez nich upoważnione. Dodatek do wytycznych zawiera wzór raportu z przeprowadzonego testu w formie listy sprawdzającej.

  MSC.1/Circ.1223 z dnia 11.12.2006 r. Wytyczne do wstępnego planowania przeglądów na doku statków które nie podlegają rozszerzonym programom inspekcyjnym
  Okólnik Komitetu zaleca ścisłą współpracę pomiędzy armatorem i obsługującym inspektorem przy planowaniu ww. przeglądów w celu zapewnienia aby były one efektywne i bezpieczne. Wytyczne podają najważniejsze tematy i informacje które powinny być rozpatrzone przez wszystkich zainteresowanych podczas spotkania dla wstępnego przygotowania przeglądu dokowego ww. statków.

  MSC.1/Circ.1224 z dnia 11.12.2006 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału V SOLAS
  Komitet zatwierdził przygotowaną przez NAV ujednoliconą interpretację pojęcia ”inne środki” użytego w prawidle V/19.2.5.1 Systemy i wyposażenie nawigacyjne. Wytyczne w tym zakresie mają być stosowane dla urządzeń instalowanych na statki po 1 lipca 2007 roku.

  MSC.1/Circ.1225 z dnia 11.12.2006 r. Ostrzeżenia nawigacyjne dotyczące działań zagrażających bezpieczeństwu nawigacji
  Komitet przypomina i potwierdza znaczenie uchwalonych wcześniej dokumentów: rezolucji A.706(17) Ogólnoświatowy serwis ostrzeżeń nawigacyjnych i okólnika MSC.Circ.893 dot. ostrzeżeń nawigacyjnych przy działaniach zagrażających bezpieczeństwu nawigacji. Komitet MSC jednocześnie zwraca uwagę państw członkowskich na generalną zasadę, że próby z wystrzeliwaniem rakiet nie powinny zagrażać bezpieczeństwu żeglugi.

  MSC.1/Circ.1226 z dnia 15.01.2007 r. Tymczasowe uwagi wyjaśniające do rozdziału II-1 SOLAS do prawideł dot. niezatapialności i stateczności awaryjnej
  W związku z ostatnio uchwalonymi poprawkami do konwencji SOLAS (rez. MSC.194(80)), zawierającymi nowe zharmonizowane prawidła dot. niezatapialności i stateczności awaryjnej (rozdział II-1 części A, B, B-1, B-3 i B-4), Komitet zatwierdził przegotowane przez SLF odpowiednie Uwagi wyjaśniające do tych prawideł w celu ułatwienia i ujednolicenia ich wdrożenia. W Dodatku do okólnika dołączono Wytyczne do przygotowania obliczeń niezatapialności i stateczności awaryjnej.
  Państwa członkowskie są proszone o stosowanie powyższych wyjaśnień do ww. prawideł i przekazanie ich wszystkim zainteresowanym stronom.

  MSC.1/Circ.1227 z dnia 11.01.2007 r. Uwagi wyjaśniające do Tymczasowych wytycznych w zakresie alternatywnej oceny kryteria pogodowego
  Okólnik Komitetu zawiera wyjaśnienia opracowane przez SLF, które maja na celu ułatwić zrozumienie procedur alternatywnych (w szczególności prób modelowych) jakie powinny być wykonywane do oceny kryteriów wyszczególnionych w paragrafie 3.2 Kodeksu stateczności - zgodnie z zatwierdzonymi Tymczasowymi wytycznymi do oceny kryteriów pogodowych (okólnik MSC.1/Circ.1200).
  Państwa członkowskie proszone są o przekazanie Uwag wyjaśniających do ww. wytycznych do wszystkich zainteresowanych.

  MSC.1/Circ.1228 z dnia 11.01.2007 r. Znowelizowane wytyczne dla kapitana w zakresie unikania sytuacji niebezpiecznych podczas złej pogody i w niesprzyjających warunkach morskich
  Zatwierdzone przez Komitet znowelizowane ww. wytyczne mają na celu dostarczyć kapitanowi podstawowych informacji pomocnych do podejmowania decyzji w zakresie manewrowania statkiem na morzu w trudnych warunkach pogodowych i w celu unikania niebezpiecznych zjawisk związanych z dużym falowaniem morza.
  Znowelizowane wytyczne zastępują poprzednie wytyczne zawarte w okólniku MSC/Circ.707.

  MSC.1/Circ.1229 z dnia 11.01.2007 r. Wytyczne do zatwierdzania instrumentów statecznościowych
  Wytyczne zostały przygotowane przez SLF i mają stanowić dodatkową pomoc dla Administracji przy ustanawianiu procedur do zatwierdzania instrumentów (komputerów) statecznościowych. Wytyczne zawierają cztery rozdziały: cele, definicje, zatwierdzanie oprogramowania i akceptowane tolerancje.

  MSC.1/Circ.1230 z dnia 5.02.2007 r. Poprawki do Podręcznika załadunku i rozładunku stałych ładunków masowych dla przedstawicieli terminali
  Okólnik zawiera poprawki do ww. podręcznika (MSC/Circ.1160) zatwierdzone przez Komitet - są one związane z wcześniejszymi poprawkami do BLU-Code oraz z włączeniem do wymagań Kodeksu BLU statków przewożących ładunki ziarna.
  Poprawki dotyczą: Wstępu, Części 5 i 6 oraz Załącznika 4 – w rozdziałach tych dodano odpowiednie odesłania do Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego przewozu ziarna luzem.

  MSC.1/Circ.1231 z dnia 11.12.2006 r. Tymczasowy program dla pewnych statków towarowych i statków specjalnego przeznaczenia w zakresie zgodności z wymaganiami zarządzania bezpieczną eksploatacją statków
  Komitet odnotował, że duża ilość ww. statków zatrudnionych w żegludze międzynarodowej nie podlega wymaganiom przepisów rozdz. IX SOLAS i Kodeksu ISM, chociaż ich konwencyjna pojemności brutto jest większa od 500, gdyż mają świadectwa pomiarowe wystawiane wg narodowych przepisów.
  Komitet postanowił, że dla wymagań ww. przepisów SOLAS powinna obowiązywać wielkość pojemności brutto statku określona wg konwencji TONNAGE 69. Dla naprawy tej sytuacji, Komitet zatwierdził program dostosowania tych statków i ich armatorów do wymagań w zakresie zarządzania bezpieczną eksploatacją - zgodnie z rozdz. IX SOLAS i Kodeksem ISM - z datą wykonania do 1 stycznia 2010 roku.

  Rezolucje z 55 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 55) - uchwalone w dniu 13 października 2006 roku

  Rezolucja MEPC.149(55) Wytyczne dla standardów projektowych i konstrukcyjnych przy wymianie wód balastowych (G11)
  Wytyczne określają zalecenia dla projektowania i konstrukcji statku, które maja umożliwić spełnienie prawidła D-1 (standardy wymiany wód balastowych) Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (BWM). Wytyczne podają definicje trzech metod wymiany wód balastowych: sekwencyjnej, przepływowej i rozcieńczania oraz skupiają się na projektowaniu nowych statków i na urządzeniach do transferu wód balastowych statek-nabrzeże.

  Rezolucja MEPC.150(55) Wytyczne dla projektowania i konstrukcji ułatwiających kontrolę osadów statkowych (G12)
  Prawidło B-5.2 Konwencji BWM, 2004 wymaga takiego projektowania i konstruowania statków, aby minimalizować pobór niepożądanych osadów, ułatwić ich usuwanie i zabezpieczyć bezpieczny dostęp w celu pobrania próbek.
  Wytyczne wymieniają jako zagrożenie stałe związki ołowiu, które osadzają się na dnie i ścianach wewnętrznych zbiorników, a także organizmy wodne, które mogą przetrwać w osadach przez długi czas, nawet po usunięciu ze zbiorników wód w których dostały się do zbiornika. Następnie wytyczne wymieniają zasady konstrukcyjne mające zredukować gromadzenie się osadów.

  Rezolucja MEPC.151(55) Wytyczne wyznaczania obszarów dla wymiany wód balastowych (G14)
  Celem wytycznych jest dostarczenie wskazówek dla Państwa portu mających na celu identyfikację, oszacowanie ryzyka i wyznaczenie obszarów morskich, gdzie statki mogą dokonać wymiany wód balastowych, zgodnie z prawidłem B-4.2, które stanowi, że obszar taki może być wskazany przez Państwo portu w takich obszarach, gdzie odległość od najbliższego lądu lub głębokość nie spełnia parametrów: 200/50 mil morskich i 200 m głębokości.

  Rezolucja MEPC.152(55) Wytyczne dla urządzeń do odbioru osadów (G1)
  Wytyczne opracowane w celu ułatwienia wdrożenia Artykułu 5 Konwencji BWM 2004 oraz zachęcenia do stworzenia ogólnoświatowych zasad współpracy pomiędzy takimi urządzeniami i statkami. Wytyczne zajmują się następującymi zagadnieniami:
  - elementy techniczne, którym powinny odpowiadać urządzenia
  - obsługa i usuwanie osadów
  - możliwości urządzeń odbiorczych
  - szkolenie personelu obsługującego

  Rezolucja MEPC.153(55) Wytyczne dla urządzeń do odbioru wód balastowych (G5)
  Wytyczne opracowane w celu wypełnienia przepisów prawidła B-3.6 Konwencji BWM, nie mają na celu wprowadzenia obowiązku wymagania posiadania takich urządzeń. Wytyczne omawiają podobne zagadnienia jak w rez. MEPC.153(55) dot. urządzeń do odbioru osadów.

  Rezolucja MEPC.154(55) Poprawki do Protokołu 1978 do Konwencji MARPOL 1973
  Komitet Ochrony Środowiska Morskiego wyznaczył nowy obszar specjalny (PSA), w rozumieniu Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78, na wodach Afryki Południowej – wejście w życie 1 marca 2008 roku (patrz też okólnik MEPC/Circ.543).

  Rezolucja MEPC.155(55) Poprawki do Oceny Stanu Technicznego (CAS)
  Rezolucja wyjaśnia problem ważności Certyfikatu Zgodności (Statement of Compliance) w przypadku zmiany armatora, organizacji uznanej, bądź flagi statku i podaje procedury, które należy wykonać w takich przypadkach.

  Rezolucja MEPC.156(55) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 Konwencji MARPOL 1973 (Znowelizowany Załącznik III)
  Nowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu przez substancje szkodliwe przewożone drogą morska w opakowaniach (Załącznik III ) wejdą w życie na zasadach milczącej akceptacji 1 stycznia 2010 r.

  Rezolucja MEPC.157(55) Zalecenia w sprawie standardów dla norm zrzutu nieobrobionych ścieków fekalnych ze statków
  Prawidło 11.1.1 znowelizowanego Załącznika IV (MEPC.115(51) - obowiązuje od 1.08.2005 r.) Konwencji MARPOL stanowi, że nieobrobione ścieki, które mogą być usuwane w odległości większej niż 12 mil morskich od najbliższego lądu, nie powinny być zrzucane momentalnie, lecz w umiarkowanym tempie, gdy statek będzie znajdował się w drodze i przemieszczał z prędkością nie mniejszą niż 4 węzły. Przedmiotowe zalecenia określają normy szybkości takiego zrzutu, które powinny być zatwierdzone przez Administrację.

  Rezolucja MEPC.158(55) Poprawki do wytycznych w sprawie transportu i obsługi ograniczonych ilości ciekłych substancji szkodliwych i niebezpiecznych luzem na statkach dostawczych off-shore (A.673(16) – wytyczne LHNS)
  Oprócz zmian redakcyjnych poprawki dotyczą: konstrukcji zbiorników ładunkowych, wymagań dot. zabezpieczenia ppoż. i zapobiegania zanieczyszczeniom. Zawierają też listę dopuszczonych do transportu luzem produktów oraz wzór świadectwa zgodności.

  Rezolucja MEPC.159(55) Znowelizowane wytyczne dla wdrożenia norm czystości usuwanych wód oraz konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych
  Wytyczne dotyczą oczyszczalni ścieków fekalnych zainstalowanych na statkach po 1 stycznia 2010r. Opracowane zostały w celu umożliwienia Administracjom przeprowadzenia zatwierdzenia typu zgodnie z prawidłem 9.11 Załącznika IV do MARPOL 73/78.

  Rezolucja MEPC.160(55) Wpływ znowelizowanego Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78 na przepisy artykułu 1.5(a)(ii) Konwencji HNS w odniesieniu do „szkodliwych ciekłych substancji przewożonych luzem”
  Komitet MEPC wzywa zainteresowane Rządy aby zwróciły uwagę, że znowelizowany Załącznik II do MARPOL 73/78 wejdzie w życie 1 stycznia 2007 roku i w związku z tym „szkodliwe ciekłe substancje przewożone luzem” przywołane w artykule 1.5(a)(ii) Konwencji HNS będą, z tą datą, odnosić się do szkodliwych ciekłych substancji zdefiniowanych w prawidle 1.10 nowego Załącznika II, które są przewożone luzem.

  UWAGI:
  ● 55 sesja Komitetu MEPC przyjęła następujące Ujednolicone Interpretacje do Konwencji MARPOL 73/78:
  -
  do prawidła 10.1 Załącznika IV (dot. rurociągu i odpowiedniego połączenia kołnierzowego dla zdawania ścieków fekalnych do urządzeń odbiorczych w portach);
  -
  do prawidła 15.2.1 znowelizowanego Załącznika I (dot. definicji „en route”).
  ● Dodatkowo Komitet zatwierdził wzór certyfikatu zgodności SECA, który polecił dołączyć go jako załącznik do Wytycznych dla pokładowych systemów oczyszczania gazów spalinowych (SOx ) - Rez. MEPC.130(53).

  Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

  UWAGA WSTĘPNA: Znowelizowane prawidło 13G i nowe prawidło 13H Załącznika I do MARPOL, przyjęte rez. MEPC.111(50), obowiązuje od 5 kwietnia 2005r.. Zgodnie z paragrafami (5) i (7) prawidła 13G oraz (5), (6) i (7) prawidła 13H, Administracja może przedłużyć okres eksploatacji określonych zbiornikowców olejowych poza wyznaczone w paragrafie (4) praw. 13G daty wycofania z eksploatacji, lub zezwolić na przewóz olejów ciężkich poza okresem wymienionym w paragrafie (4) praw. 13H.
  Na mocy paragrafów (8)(b) praw. 13G i (8)(a) i (b) praw. 13H Strony Konwencji mogą odmówić wejścia do portów i terminali wymienionym zbiornikowcom olejowym. Oświadczenie o takim postanowieniu powinno być przesłane przez Administracje Państw Stron do IMO, celem rozesłania innym Stronom Konwencji MARPOL.
  Ilekroć w poniższym zestawieniu okólników jest mowa w tytule o „Informacji Administracji” to informacja ta dotyczy wymienionych wyżej postanowień.

  MEPC.1/Circ.521 z dnia 9.06.2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 - Informacja Administracji Malezji
  Informacja dotyczy zbiornikowców: ANGSI (FSO) (Nr IMO 8029351), ARMADA PERKASA (Nr IMO 738341), BUNGA KERTAS (Nr IMO 8507327), PERINTIS (Nr IMO 7925819).

  MEPC.1/Circ.522 z dnia 7.06.2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) -
  Informacja Administracji Bahama
  Administracja Bahama informuje o szczegółach wystawionego Zaświadczenia zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
  - ARION (IMO Nr 8014186) ważne do 24.11.2007 r.

  MEPC.1/Circ.523 z dnia 21.06.2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) -
  Informacja Administracji Dominikany i Malty
  Administracja Dominikany informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
  -
  COBRA (IMO Nr 8002456) ważne do 22.07.2008 r.
  Administracja Malty informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowców:
  -
  ALDAN (IMO Nr 8218996) ważne do 06.06.2010 r. kat. 2
  -
  MONTE ROSSO (IMO Nr 8513625) ważne do 30.10.2010 r. kat. 2
  -
  SICHEM FENOL (IMO Nr 8510489) ważne do 18.12.2010 kat. 3.

  MEPC.1/Circ.524 z dnia 27.06.2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) -
  Informacja Administracji USA

  Administracja USA