Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2007

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w II półroczu 2007 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2007 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2007 Biuletynu Informacyjnego.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel. 346 17 00 (w. 372), e-mail: hw@prs.pl
lub fax 341 20 69.

Rezolucje uchwalone na 25 sesji Zgromadzenia IMO (20-29.11.2007 R.)

A.989(25) Plan strategiczny Organizacji (na okres sześcioletni 2008-2013)
A.990(25) Plan najważniejszych działań Organizacji i priorytety na dwuletni okres 2008-2009
A.991(25) Planowany budżet na 25. okres finansowy 2008-2009
A.992(25) Sprawozdanie finansowe audytorów
A.993(25) Dobrowolna darowizna na rzecz składek na konto programu wsparcia dla funduszu współpracy technicznej
A.994(25) Zaległości w składkach członkowskich
A.995(25) Odnowienie wyboru audytora zewnętrznego

A.996(25) Kodeks wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO, 2007
Rezolucja zawiera znowelizowany przez FSI kodeks oznaczony jako wersja 2007, zastępuje on poprzednie wydanie zawarte w rez.A.973(24) – opis kodeksu został zamieszczony przy tejże rezolucji.

A.997(25) Wytyczne do przeglądów zgodnie ze Zharmonizowanym systemem nadzorów i certyfikacji (HSSC), 2007
Znowelizowane wytyczne 2007 zastępują poprzednie wydanie wytycznych do przeglądów HSSC, które były zawarte w rezolucji A.948(23).

A.998(25) Potrzeba rozpatrywania pomocy technicznej podczas tworzenia i implementacji nowych instrumentów oraz poprawek do postanowień istniejących
Rezolucja zobowiązuje Radę oraz Komitety IMO do analizowania, każdorazowo przy uchwalaniu nowych postanowień, niezbędnych potrzeb pomocy technicznej oraz zgłaszanie takich działań do planu TC. Pomoc taka w formie np. szkoleń, warsztatów itp. powinna być adresowana do państw rozwijających się lub też do państw, które mają trudności z terminowym wdrażaniem postanowień IMO.

A.999(25) Wytyczne planowania podróży dla statków pasażerskich eksploatowanych na obszarach oddalonych
Rezolucja przypomina o zaleceniach poprzednio uchwalonych zawartych w rezolucji A.893(21) i okólniku MSC/Circ.1056 – MEPC/Circ.399 oraz zawiera w Załączniku ww. Wytyczne, które dotyczą statków odbywających podróże na akwenach oddalonych od obszarów objętych służbą SAR lub narażonych na dodatkowe niebezpieczeństwa jak np. góry lodowe, zalodzenie, brak dokładnych map itp.

A.1000(25) Implementacja Części (C ) Artykułu 17 do Konwencji o IMO
Zgromadzenie przypomina zasady wyboru członków do Rady IMO w oparciu o powyższe postanowienia konwencji – dotyczą wyboru 20 państw, które mają szczególne znaczenie w transporcie morskim lub żegludze, i których elekcja zagwarantuje reprezentowanie wszystkich głównych rejonów geograficznych na świecie.

A.1001(25) Kryteria utrzymywania sprawności Systemu ruchomej łączności satelitarnej w Światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS)
Uchwalone Znowelizowane kryteria uznawania dostawców satelitów oraz utrzymywania systemu łączności bezpieczeństwa GMDSS zastępują dotychczasowe wymagania w tym zakresie zawarte w rezolucji A.888(21) i w okólniku MSC/Circ.1077. Nadzór nad systemem sprawuje organizacja IMSO zgodnie z podpisanym porozumieniem (PSA) z IMO. Dotychczas uznane systemy są zwolnione od wymagań obecnej rezolucji – są to:
- Inmarsat-A (będzie wycofany z dniem 31.12.2007 r.)
- Inmarsat-B
- Inmarsat-C
- The International Safety NET Service.

A.1002(25) Piractwo i zbrojne napady na statki na wodach przy wybrzeżu Somalii
Rezolucja jest kolejnym działaniem IMO w sprawie ciągle powtarzających się napadów pirackich na statki u wybrzeży Somalii. W rezolucji Zgromadzenia przypomina się dotychczasowe działania IMO w tym zakresie oraz wzywa się ponownie rząd Somalii do podjęcia działań dla przeciwdziałania zbrojnym napadom, zaleca się jednocześnie omijanie tych niebezpiecznych akwenów oraz stosowanie odpowiednich środków prewencyjnych (wytyczne opracowane przez IMO zawarte są w rez. A.922(22) i okólnikach MSC/Circ.622/Rev.1 i MSC /Circ.623/Rev.3). Rezolucja wzywa także państwa członkowskie do współpracy i reagowania na sygnały wzywania pomocy oraz do raportowania wszystkich zdarzeń do IMO.

A.1003(25) Wejście w życie i implementacja Protokołu Torremolinos 1993
Kolejny apel Zgromadzenia do wszystkich państw członkowskich o ratyfi-kowanie ww. konwencji, która dotyczy bezpieczeństwa statków rybackich.

A.1004(25) Poprawki do Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972
Uchwalone poprawki do konwencji COLREG dotyczą Załącznika IV „Sygnały wzywania pomocy”. Zmiany zostały wprowadzone w punktach:
- 1 d): wykreślono „radiotelegraf”
- 1 l): wykreślono „radiotelegraficzny sygnał alarmowy”, a dodano „sygnał alarmowy selektywnego wywołania (DSC) nadawany na: kanale VHF 70 lub na częstotliwościach MF/HF 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz lub 16804.5 kHz”
- 1 m): wykreślono „radiotelefoniczny sygnał alarmowy”, a dodano „sygnał alarmowy ze statku na ląd nadawany przez statkowy Inmarsat lub inny ruchomy serwis satelitarny zainstalowany na statku”.
Poprawki wejdą w życie 1 grudnia 2009 r. procedurą milczącej akceptacji.

A.1005(25) Zastosowanie Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004
Zgromadzenie w rezolucji apeluje do wszystkich państw członkowskich o jak najszybsze ratyfikowanie ww. konwencji, oraz ze względu na przewidywany opóźniony termin jej wejścia w życie jak również z powodu braku zatwierdzonych urządzeń do obróbki wód balastowych, rekomenduje ratyfikowanie konwencji z następującą deklaracją: „Statek podlegający przepisom B-3.3, zbudowany w 2009 roku nie będzie musiał spełniać wymagań prawidła D-2 do czasu drugiego swojego przeglądu rocznego, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011”.
Rezolucja zaleca jednocześnie państwom, które będą Stronami konwencji, aby upewniły się po wejściu konwencji w życie, czy statki podlegające powyższemu porozumieniu, spełniają wymagania prawidła D-1 lub D-2, do tego czasu, gdy prawidło D-2 wejdzie w życie.

A.1006(25) Powiązania pomiędzy Zintegrowanym programem współpracy technicznej i Milenijnymi celami rozwojowymi
Rezolucja jest odpowiedzią Organizacji na apel ONZ zawarty w Deklaracji Milenijnej. Wyszczególnia ona działania IMO zgodne z celami rozwojowymi, które są zawarte w Zintegrowanym programie współpracy technicznej realizowanym przez Komitet TC dla krajów rozwijających się. Rezolucja apeluje również do wszystkich państw członkowskich o aktywne włączenie się w realizację tego programu.

A.1007(25) Prace naukowe realizowane przez Światowy Uniwersytet Morski
Zgromadzenie przypomina znaczenie i wkład uniwersytetu dla realizacji celów Organizacji oraz dla światowej społeczności morskiej. Prowadzone przez uczelnię prace naukowo-szkoleniowe mają szczególne znaczenie dla krajów słabo rozwiniętych. Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do korzystania w swojej działalności z dorobku i prac naukowych uniwersytetu, jak również do zlecania tej uczelni wykonywania odpowiednich prac naukowo-badawczych.

A.1008(25) Prace naukowe wykonywane przez Międzynarodowy Instytut Prawa Morskiego IMO
Podobnie jak w poprzedniej rezolucji, Zgromadzenie zachęca do wykorzystywania potencjału i możliwości naukowo-badawczych ww. instytutu sponsorowanego przez IMO.

A.1009(25) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zawiera informacje o organizacjach, którym nadano w ostatnim czasie status konsultanta IMO oraz wykaz wszystkich organizacji, które taki status posiadają.

A.1010(25) Odnowienie angażu Sekretarza Generalnego
Rezolucja informuje o przedłużeniu angażu dla Sekretarza Generalnego Efthimios E. Mitropoulos`a na następne cztery lata (od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2011 r.).

Rezolucje z 83 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

Rezolucja MSC.239(83) z 12.10.2007 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami
Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dotyczą rozdziałów: IV, VI i Dodatku. Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2009 roku i zawiera następujące poprawki:
Rozdział IV „Radiokomunikacja”:

  • prawidło 4 – dodano nowe prawidło 4-1 Dostawcy satelitów GMDSS.

Rozdział VI „Przewóz ładunków”:

  • prawidło 5 – dodano nowe prawidło 5-1 Karty bezpieczeństwa towarów (MSDS).

Dodatek Certyfikaty:

  • wzory certyfikatów – we wzorach certyfikatów: bezpieczeństwa statku pasażerskiego, nuklearnego statku pasażerskiego i nuklearnego statku towarowego zmieniono odesłania dostosowując je do prawideł znowelizowanego rozdziału II-1 SOLAS.

Rezolucja MSC.240(83) z 12.10.2007 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami
Poprawki dotyczą Dodatku – wzorów certyfikatów: zmienione zostały odesłania do prawideł (zgodnie z nowym rozdziałem II-1 SOLAS). Rezolucja wejdzie w życia 1 lipca 2009 roku.

Rezolucja MSC.241(83) z 12.10.2007 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu INF (INF Code)
Poprawki dotyczą Rozdziału 2 „Stateczność awaryjna” – zmiany w paragrafach: 2.2.1, 2.2.2 i 2.3.2 (uaktualniono odsyłacze do nowego rozdziału II-1 SOLAS). Rezolucja wejdzie w życie 1 lipca 2009 roku.

Rezolucja MSC.242(83) z 12.10.2007 r. Wykorzystanie informacji systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia (LRIT) do celów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego
Rezolucja przypomina, że wymagania dot. LRIT wejdą w życie w dniu 1.01.2008 roku (prawidło V/19-1 SOLAS) oraz, że informacje z tego systemu powinny być dostępne dla zainteresowanych stron od dnia 31.12.2008 roku. Zaleca wykorzystywanie informacji uzyskiwanych z LRIT nie tylko do ochrony statków, ale również dla celów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.

Rezolucja MSC.243(83) z 12.10.2007 r. Ustanowienie międzynarodowej tymczasowej bazy wymiany danych LRIT
W związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2008 roku nowych wymagań SOLAS w zakresie LRIT (prawidło V/19-1) oraz standardów techniczno-eksploatacyjnych systemu (rez. MSC.210(81)), a także przepisów dotyczących działania LRIT (rez. MSC.211(81)) – rezolucja ustanawia tymczasową międzynarodową bazę wymiany danych LRIT, która będzie prowadzona przez USA. Testy prowadzone będą od 1 lipca 2008 roku, a baza będzie działać w pełni od 31 grudnia 2008 roku.

Rezolucja MSC.244(83) z 5.10.2007 r. Uchwalenie standardów technicznych wykonywania powłok ochronnych w pustych przestrzeniach na masowcach i zbiornikowcach olejowych
Rezolucja zawiera wymagania dla systemów malowania ww. przedziałów konstrukcyjnych na statkach jak również zaleca stosowanie tych standardów na wszystkich masowcach i zbiornikowcach olejowych.

Rezolucja MSC.245(83)z 12.10.2007 r. Rekomendacja metody standardowej do oceniania systemów wyrównawczych przechyłu
Zalecenia w zakresie metody oceny ww. systemów uzupełniają rekomendacje zawarte w rez. A.266 (VIII) oraz dostosowują je do nowych wymagań niezatapialności wprowadzonych rezolucją MSC.216(82) do rozdziału II-1 konwencji SOLAS.

Rezolucja MSC.246(83) z 8.10.2007 r. Uchwalenie standardów technicznych dla nadajników AIS do celów poszukiwania i ratowania (AIS-SART) przeznaczonych na jednostki ratunkowe i używanych w czasie operacji SAR
Zatwierdzone standardy dla AIS-SART pozwolą na stosowanie tych nadajników w przyszłości na statkach. Powszechne wyposażenie statków w AIS oraz przeprowadzone próby potwierdziły przydatność nadajników AIS-SART do celów poszukiwania i ratowania. Przewidywane w niedalekiej przyszłości stosowanie na statkach radarów nowej generacji o fali ciągłej, spowoduje konieczność wymiany dotychczasowych transponderów radarowych (SART). Zaleca się stosowanie nowych standardów od 1.01.2010 roku.

Rezolucja MSC.247(83) z 8.10.2007 r. Poprawki do standardów technicznych dla transponderów radarowych SARTs (rezolucja A.802(19))
Poprawki do ww. rezolucji wprowadzają następujące zmiany do sekcji 2 paragraf 2.5: „polaryzacja pozioma lub okrężna powinna być zastosowana do nadawania i odbioru”.
Zmiany dotyczą SARTs instalowanych od 1.01.2010 roku.

Rezolucja MSC.248(83) z 8.10.2007 r. Uchwalenie nowego systemu meldunkowego w obszarze PSSA „The Papahanomokuakea Marine National Monument”
Nowy system meldunkowy CORAL SHIPREP w ww. rezerwacie na Wyspach Hawajskich, który został ogłoszony jako PSSA przez MEPC 57, będzie obowiązywał wszystkie statki od pojemności brutto 300 i wejdzie w życie od godz. 0000 UTC 1 maja 2008 roku. Rezolucja podaje zakres geograficzny oraz wszystkie szczegóły dot. tego systemu meldunkowego

Rezolucja MSC.249(83)z 8.10.2007 r. Uchwalenie nowego obowiązkowego systemu meldunkowego na podejściu do polskich portów w Zatoce Gdańskiej
Zatwierdzony obowiązkowy system meldunkowy GDANREP wejdzie w życie na Zatoce Gdańskiej od godz. 0000 UTC 1 maja 2008 roku. Będzie obowiązywał wszystkie statki pasażerskie, statki towarowe od pojemności brutto 150 i wszystkie statki zaangażowane w holowanie. Rezolucja podaje pokrycie geograficzne oraz wszystkie szczegóły systemu meldunkowego.

Rezolucja MSC.250(83) z 8.10.2007 r. Uchwalenie nowego obowiązkowego systemu meldunkowego przy południowym i południowo-zachodnim wybrzeżu Islandii (TRANSREP)
Nowy system meldunkowy TRANSREP wejdzie w życie od godz. 0000 UTC 1 lipca 2008 roku i będzie obowiązywał wszystkie statki zawijające do portów w tym rejonie Islandii. Rezolucja podaje pokrycie geograficzne i pozostałe szczegóły systemu meldunkowego.

Rezolucja MSC.251(83) z 8.10.2007 r. Uchwalenie poprawek do istniejących obowiązkowych systemów meldunkowych: „Off Ushant”, „Off Les Casquets” i „Dover Strait/Pas de Calais”
Uchwalone poprawki do ww. systemów: OUESSREP, MANCHEREP i CALDOVREP wejdą w życie od godz. 0000 UTC 1 maja 2008 roku. Poprawki dotyczą drobnych zmian w formacie meldunkowym.

Rezolucja MSC.252(83) z 8.10.2007 r. Uchwalenie znowelizowanych standardów technicznych dla zintegrowanych systemów nawigacyjnych (INS)
Uchwalone znowelizowane standardy techniczne zostały przygotowane przez NAV i są zalecane do stosowania dla nowych systemów INS instalowanych na statki od 1 stycznia 2011 roku (systemy instalowane przed tą datą powinny odpowiadać dotychczasowym standardom zawartym w rez. MSC.86(70) Aneks 3).

Rezolucja MSC.253(83)z 8.10.2007 r. Uchwalenie standardów technicznych dla świateł nawigacyjnych, sterowników świateł nawigacyjnych i wyposażenia towarzyszącego
Opracowane standardy dotyczą świateł i ich wyposażenia instalowanych na statki zgodnie z wymaganiami konwencji COLREG prawidła 21, 23 i 34(b). Zaleca się stosowanie zatwierdzonych przez MSC standardów dla świateł nawigacyjnych i ich wyposażenia, które będą instalowane na statki od 1 stycznia 2009 roku.

Rezolucja MSC.254(83) z dnia 12.10.2007r. Uchwalenie poprawek do standardów technicznych oraz wymagań w zakresie funkcjonowania dla systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT)
Poprawki dotyczą standardów i wymagań dla LRIT zawartych w rezolucji MSC.210(81) – zmiany zostały wprowadzone do następujących rozdziałów: 4 (Urządzenia statkowe), 7 (Centrum danych LRIT) i 10 (Międzynarodowa wymiana danych LRIT).

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1234 z 31.10.2007 r. System odwadniania wody przeciwpożarowej z zamkniętych pokładów pojazdowych i przedziałów ro-ro oraz z przedziałów specjalnej kategorii na statkach pasażerskich i towarowych
Okólnik zawiera projekt poprawek do następujących rozdziałów SOLAS:
II-1 prawidło 35-1 „Instalacje zęzowe” i do II-2 prawidło 20 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń samochodowych, pomieszczeń specjalnej kategorii i pomieszczeń ro-ro”. Poprawki zostały przyjęte na MSC 83
w trybie pilnym jako wnioski prewencyjne po wypadku statku pasażerskiego „Al. Salam Boccacio 98” i mają na celu poprawę bezpieczeństwa tego typu statków - mają zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wody używanej do gaszenia pożarów. Po zatwierdzeniu, poprawki wejdą w życie razem z najbliższymi poprawkami do tych rozdziałów.

MSC.1/Circ.1235 z 21.10.2007 r. Wytyczne dla personelu statkowego do szkolenia i instruktażu zapoznawczego w zakresie ochrony
Aneks do okólnika zawiera ww. wytyczne, które są przeznaczone do prowadzenia szkoleń na statku z zakresu ochrony – mają one na celu ułatwienie zharmonizowanego wdrożenia wymagań nowego rozdziału XI-2 SOLAS i części A/13.1 Kodeksu ISPS.

MSC.1/Circ.1236 dotyczący LRIT, ukaże się w maju po MSC 84.

MSC.1/Circ.1237 z 30.10.2007 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych zatwierdzania ekwiwalentnych wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do stosowania w przedziałach maszynowych i pompo-wniach ładunkowych (MSC/Circ.1165)
Okólnik powstał na wniosek Podkomitetu FP, który zauważył nieścisłości w załączonych do ww. wytycznych rysunkach nr 1, 2 i 3 ilustrujących konfiguracje do przeprowadzania prób. Załącznik do okólnika zawiera nowe rysunki, którymi należy zastąpić ww. rysunki zamieszczone w okólniku MSC/Circ.1165).

MSC.1/Circ.1238 z 30.10.2007 r. Wytyczne do analiz ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich
Obecne znowelizowane Wytyczne zostały opracowane na podstawie zebranych doświadczeń z funkcjonowania tymczasowych wytycznych zawartych w okólniku MSC/Circ.1033, który zastępują.
Wytyczne składają się z 3 załączników:
- Załącznik 1 zawiera wytyczne dla uproszczonej metody analizy ewakuacji
- Załącznik 2 zawiera wytyczne dla zaawansowanej metody ewakuacji
- Załącznik 3 zawiera przewodnik do walidacji/weryfikacji narzędzi dla symulacji ewakuacji.

MSC.1/Circ.1239 z 30.10.2007 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS
Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet FP interpretacje do następujących prawideł SOLAS:
- II-2/3.6 i II-2/4.5.1.1 "Oddzielenie zbiorników paliwa"
- II-2/4.5.1.2 i II-2/4.5.1.3 "Usytuowanie magazynków farb w stosunku do części ładunkowej"
- II-2/9.7.3.1.2 "Kategoria pożarowa pomieszczenia wentylatorów obsługującego maszynownię"
- II-2/10.4.3 "Magazynowanie czynnika gaśniczego przed pomieszczeniami ładunkowymi"
- II-2/20.6.2 "Podręczne urządzenia gaśnicze w ładowniach załadowanych pojazdami z paliwem w zbiornikach".
Interpretacje do ww. przepisów SOLAS należy stosować na statkach zbudowanych w lub po dniu 5.10.2007 r.

MSC.1/Circ.1240 z 30.10.2007 r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)
Interpretacje dotyczą rozdziału 5 kodeksu paragraf 2.1.3.3 - "Magazynowanie czynnika gaśniczego przed pomieszczeniami ładunkowymi", należy je stosować na statkach zbudowanych w lub po dniu 5.10.2007 r.

MSC.1/Circ.1241 z 30.10.2007 r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu chemikaliowców (IBC Code)
Interpretacje dotyczą rozdziału 3 kodeksu paragraf 3.2.1 – "Usytuowania magazynku farb w stosunku do części ładunkowej", należy je stosować na statkach zbudowanych w lub po dniu 5.10.2007 r.

MSC.1/Circ.1242 z 30.10.2007 r. Wytyczne zatwierdzania stałych systemów wykrywania pożaru i pożarowych instalacji gaśniczych dla balkonów kabinowych
Wytyczne dotyczą zatwierdzania systemów, które zostały wprowadzone do przepisów nowymi wymaganiami SOLAS i Kodeksu FSS - rezolucje MSC.216(82) i MSC.217(82). Wytyczne powinny być stosowane przy zatwierdzaniu systemów, które będą instalowane na statkach w lub po dniu 1 lipca 2008 r.

MSC.1/Circ.1243 z 29.10.2007 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału III SOLAS
Interpretacje dotyczą prawidła III/31.1.4 – uściślają przepisy w zakresie dodatkowej tratwy ratunkowej wymaganej na statkach, jeżeli jednostki ratunkowe są ustawione w miejscu oddalonym o więcej niż 100 metrów od dziobnicy lub rufy.

MSC.1/Circ.1244 z 29.10.2007 r. Symbol pasa ratunkowego dla niemowlaków
Okólnik informuje o zatwierdzonym przez MSC 83 nowym symbolu dla oznakowania pasów ratunkowych przeznaczonych dla niemowlaków (na symbolu dla normalnego pasa został dorysowany niemowlak). Ma być on stosowany razem z symbolami zawartymi w rezolucji A.760(18).

MSC.1/Circ.1245 z 29.10.2007 r. Wytyczne do sporządzania planów zabezpieczenia niezatapialności i informacji dla kapitanów statków
Przygotowane przez SLF wytyczne mają stanowić pomoc w przygotowywaniu ww. planów i informacji o stateczności awaryjnej dla kapitanów, zgodnie z wymaganiem poprawionego przez rezolucję MSC.216(82) prawidła II-1/19 SOLAS.

MSC.1/Circ.1246 z 29.10.2007 r. Interpretacja pojęcia „zmiany i przebudowy w znacznym zakresie”
Zatwierdzona przez MSC znowelizowana interpretacja dotyczy uściślenia ww. definicji zamieszczonej w rozdziale II-1 SOLAS prawidło 1 – zastępują one dotychczasowe interpretacje w tym zakresie zawarte w okólniku MSC/Circ.650. Komitet jednocześnie podaje wykładnię jak należy rozumieć pojęcie „istniejący statek towarowy” w kontekście tych interpretacji.

MSC.1/Circ.1247 z 6.11.2007 r. Ujednolicona interpretacja pojęcia „nieprzewidziane opóźnienie w dostawie statku”
Zatwierdzona interpretacja ma na celu zharmonizowanie stosowania wymagań rozdziału II-1/3-2 SOLAS (Ochrona korozyjna zbiorników do balastowania wodą morską na zbiornikowcach olejowych i masowcach) z wymaganiami prawidła 1.28 Załącznika I konwencji MARPOL. Wytyczne są kierowane do Administracji i rekomendują sposób postępowania w takich sytuacjach.

MSC.1/Circ.1248 z 16.10.2007 r. Minimalizacja opóźnień w reagowaniu służb SAR na sygnały wzywania pomocy
Przygotowane przez COMSAR wytyczne, przypominają obowiązki państw wynikające z konwencji SAR i adresowane są do służb SAR. Mają one na celu zminimalizowanie czasu reagowania służby ratownictwa morskiego na sygnały wzywania pomocy wysyłane poprzez system satelitarny COSPAS-SARSAT.

MSC.1/Circ.1249 z 16.10.2007 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)
Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC. Wprowadzone zmiany dotyczą:
Tom I:
- w Rozdziale 1 zmieniono paragraf: 1.3.1, dodano nowy 1.3.3 i przenumerowane pozostałe,
- w Rozdziale 2 zmieniono paragrafy: 2.2.11 i 2.2.13,
- w Rozdziale 4 zmieniono paragraf 4.4.4 (c),
- w Dodatku A zmieniono artykuły: 1, 2, 3 i 4,
- dodano nowy Dodatek K „Krajowa odpowiedzialność państw stron międzynarodowych konwencji”;
Tom II:
- w Rozdziale 1 dodano nowy podpunkt (d) w paragrafie 1.10.3,
- w Rozdziale 2 dokonano zmian w paragrafie 2.3.1, 2.3.3 i 2.3.5,;
- w Dodatku G zmieniono paragrafy G.2.15 i G.3.9;
Tom III (obowiązuje statki):
- w Sekcji 2 na stronie 2-42: uzupełniono rozdział „Kontakt z mediami” o wyszczególnienie informacji, które można przekazywać mediom,
- w Sekcji 3 na stronie 3-10: wykreślono tekst dotyczący radiotelegrafu (WT).
Poprawki do poradnika IAMSAR wejdą w życie 1 lipca 2008 roku.

MSC.1/Circ.1250 z 19.10.2007 r. Margines bezpieczeństwa dla ochrony systemów radarowych
Okólnik adresowany jest do Administracji odpowiedzialnej za regulacje radiowe. Zwraca uwagę na potrzebę ochrony pasma radarów morskich ze względu na możliwość występowania zakłóceń interferencyjnych ich pracy, które mogą powodować inne urządzenia na lądzie.

MSC.1/Circ.1251 z 19.10.2007 r. Wytyczne zarządzania statkiem w niebezpieczeństwie
Wytyczne MSC adresowane są do administracji, kapitanów statków, armatorów, ratowników i pozostałych zainteresowanych stron angażowanych w przypadku niebezpieczeństwa na morzu. Składają się one z 7 części zatytułowanych:
- Wprowadzenie
- Cele
- Definicje
- Ogólne zalecenia
- Wytyczne dla państw nabrzeżnych
- Wytyczne dla kapitanów
- Wytyczne dla ratowników

MSC.1/Circ.1252 z 22.10.2007 r. Wytyczne do przeprowadzania corocznych prób Systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
W związku z występującymi nieprawidłowościami, Podkomitet FSI przygotował wytyczne do przeprowadzania corocznych prób systemu AIS. Celem tych testów jest stwierdzenie, że zainstalowany AIS odpowiada standardom operacyjnym zatwierdzonym przez IMO (rezolucja MSC.74(69) aneks 4). Wytyczne zawierają w Dodatku wzór „AIS Test Report”.

MSC.1/Circ.1253 z 26.10.2007 r. Instrukcje użytkowania i obsługi urządzeń technicznych na statku
Okólnik zwraca uwagę na potrzebę zaopatrzenia załogi statku w niezbędne instrukcje techniczne obsługi, które powinny być aktualne, dokładne i przyjazne dla użytkowników. Zaleca stosowanie Rekomendacji IACS Nr 71 jako wytycznych i modelu do przygotowania takich instrukcji. Przypomina, że instrukcje powinny być opracowane w języku roboczym załogi oraz przetłumaczone na język angielski (lub francuski albo hiszpański).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) zawierają informacje Administracji morskich państw o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahama

594

604

605

18.09.2007

23.11.2007

17.12.2007

Wyspy Marshalla

594

602

18.09.2007

24.10.2007

Hong Kong i Chiny

588

602

605

17.07.2007

24.10.2007

17.12.2007

USA

597

600

18.09.2007

8.10.2007

Malta

582

591

593

594

601

602

604

605

2.07.2007

1.08.2007

6.08.2007

18.09.2007

9.10.2007

24.10.2007

23.11.2007

17.12.2007

Wielka Brytania

601

9.10.2007

Norwegia

601

9.10.2007

Turcja

601

9.10.2007

Indie

582

594

604

2.07.2007

18.09.2007

23.11.2007

Azerbejdżan

593

6.08.2007

St. Vincent i Grenadyny

601

9.10.2007

Australia

602

24.10.2007

Wietnam

582

604

2.07.2007

23.11.2007

Singapur

585

3.07.2007

 

Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I

Zawierające informacje Administracji morskich państw dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahama

583

587

592

15.06.2007

11.01.2008

1.08.2007

Grecja

584

29.06.2007

Malta

586

3.07.2007

Chile

596

18.09.2007

Panama

581

7.06.2007

Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika I

Zawierają informacje Administracji morskich państw o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów Rozdziału 3 znowelizowanego Załącznika I konwencji MARPOL.

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Belize

603

7.11.2007

 

Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II

Zawierają informacje Administracji morskich o wydaniu zwolnienia udzielonego na podstawie prawidła 11.2 znowelizowanego Załącznika II MARPOL i rezolucji MEPC.148(54) „Znowelizowane wytyczne dla transportu olejów roślinnych w zbiornikach głębokich lub zbiornikach niezależnych zaprojektowanych specjalnie do przewozu takich olejów na masowcach”:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Holandia

599

7.09.2007

Okólniki dotyczące wdrożenia i wypełniania postanowień Załącznika VI MARPOL

Zawierają informacje Administracji morskich o przypadkach, w których dostawcy paliwa nie spełnili wymagań wymienionych w prawidłach 14 lub 18 Załącznika VI konwencji MARPOL:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wielka Brytania

595

598

10.09.2007

22.01.2008

Inne okólniki Komitetu MEPC:

MEPC.1/Circ.590 z 1 sierpnia 2007 r. Znowelizowane wytyczne w sprawie środków myjących dla zbiorników i formularz przekazywania danych w sprawie nowych środków myjących NLS
Informacje zawarte w okólniku są przeznaczone dla firm przekazujących dane o środkach myjących do Podkomitetu BLG poprzez swoją Administrację celem określenia czy środki te spełniają wymagania prawidła 13.5.2 znowelizowanego Załącznika II do Konwencji MARPOL. Okólnik zastępuje MEPC/Circ.363.

AFS.1/Circ.14 z 17 sierpnia 2007 r. Międzynarodowa konwencja o kontroli szkodliwych systemów antyporostowych na statkach, 2001
Okólnik informuje o spełnieniu warunków do wejścia w życie Konwencji AFS, 2001 i wyznacza datę jej wejścia w życie na 17 września 2008 roku.

Wojciech Czarny, Beata Gałecka