Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2010

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2010 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca czerwca 2010 r.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel.: O58 75 11 372;

E-mail: wydawnictwa@prs.pl lub fax: 058 346 03 92.

 

REZOLUCJE z 87 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 87)

Rezolucja MSC.287(87) z dnia 20.05.2010r. Międzynarodowe standardy konstrukcyjne oparte na celu dla masowców i zbiornikowców olejowych
Przyjęte przez Komitet MSC ww. nowe standardy konstrukcyjne zostały wprowadzone poprawkami do konwencji SOLAS do rozdziału II-1 (część A i A-1: prawidło 3-10) – patrz rezolucja MSC.290(87) - które będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

Uchwalone międzynarodowe standardy konstrukcyjne oparte na celu składają się z trzech części - poziomów („Tiers") zatytułowanych:
I – Cele (które powinny być spełnione podczas projektowania i konstrukcji statków);
II – Wymagania funkcjonalne;
III – Weryfikacja zgodności.

Rezolucja MSC.288(87) z dnia 14.05.2010r. Standardy wykonawcze powłok ochronnych w ładunkowych zbiornikach olejowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy

Uchwalone przez MSC ww. standardy dla powłok będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z poprawkami do konwencji SOLAS do rozdziału II-1 (prawidło 3-11) wprowadzonymi rezolucją MSC.291 (87). Wprowadzają one nowe wymagania dla powłok stosowanych w zbiornikach ładunkowych na nowobudowanych zbiornikowcach do przewozu surowej ropy.

Standardy składają się z następujących rozdziałów:
1- Cele;
2- Definicje;
3- Wymagania ogólne;
4- Standardy powłok;
5- Zatwierdzanie systemów powłok;
6- Wymagania w zakresie inspekcji powłok;
7- Wymagania w zakresie weryfikacji powłok;
8- Alternatywne systemy powłok.

Rezolucja MSC.289(87) z dnia 14.05.2010r. Standardy wykonawcze dla alternatywnych środków antykorozyjnych stosowanych w ładunkowych zbiornikach olejowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy

Rezolucja MSC zawiera standardy dla środków alternatywnych które również będą obowiązywać na nowobudowanych zbiornikowcach od 1 stycznia 2012 roku – po wejściu poprawek zgodnie z rezolucją MSC.291(87). Standardy składają się z następujących rozdziałów:
1- Cele;
2- Definicje;
3- Zastosowanie.

Rezolucja MSC.290(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału II-1 SOLAS „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":
· Do Części A „Postanowienia ogólne", prawidło 2 „Definicje" – dodano nowy podpunkt 28 z definicją „Standardów konstrukcyjnych opartych na celu (GBS) dla masowców i zbiornikowców olejowych";
· Do Części A-1 „Konstrukcja statków" – dodano nowe prawidło 3-10 „Standardy konstrukcyjne oparte na celu (GBS) dla masowców i zbiornikowców olejowych" .

Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Nowe standardy konstrukcyjne będą obowiązywały na nowobudowanych ww. statkach o długości 150 metrów i większej, na których podpisano kontrakt na budowę w dniu i po 1 lipca 2016 roku, lub położono ich stępkę w dniu i po dacie 1 lipca 2017 roku, albo które zostaną dostarczone w dniu i po dacie 1 lipca 2020 roku.

Rezolucja MSC.291(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja zawiera poprawki do rozdziałów SOLAS:
· II-1 „Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne":
Do Części A-1 „Konstrukcja statków" – dodano nowe prawidło 3-11 „Zabezpieczenie antykorozyjne olejowych zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach do przewozu surowej ropy"
· II-2 „Budowa – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów":
Do Części A „Postanowienia ogólne" – prawidło 1 „Zastosowanie" dodano nowy podpunkt „.6 - prawidło 4.5.7.1"
Do Części B „Zapobieganie pożarom i wybuchom" – prawidło 4 „ Prawdopodobieństwo zapłonu" zmieniono cały istniejący podpunkt 5.7 a także jego nazwę na "Pomiar stężenia gazu i wykrywanie".

Rezolucja z poprawkami, wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

Rezolucja MSC.292(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)

Rezolucja zawiera poprawki do rozdziałów: 1, 10 i 16 Kodeksu FSS. Poprawki dotyczą systemów wykrywania dymu oraz gazu węglowodorowego, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Rezolucja MSC.293(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (LSA Code)

Poprawki do kodeksu dotyczą rozdziału IV „Jednostki ratunkowe" – w punktach: 4.2.2.1, 4.2.3.3 i 4.3.3.3 liczbę „75 kg" zastąpiono liczbą „82,5 kg" – została zwiększona średnia waga rozbitka przyjmowana do prób środków ratunkowych. Rezolucja wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Rezolucja MSC.294(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code)

Rezolucja zawiera kolejne poprawki numer 35-10 do Kodeksu IMDG (Rez.MSC.122(75)) (86 stron – dostępne są na stronie internetowej IMO pod adresem www.imo.org/publications ). Poprawki do kodeksu będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 roku, ale rezolucja zachęca Administracje do ich nieobowiązkowego stosowania już od 1 stycznia 2011 roku.

Rezolucja MSC.295(87) z dnia 21.05.2010r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70))

Poprawki zawierają nowelizacje ww. zaleceń zgodnie z poprawkami do Kodeksu LSA uchwalonymi rezolucją MSC.293(87). Dotyczą one Części 1 oraz Części 2 zaleceń , przyjmowana do prób średnia waga rozbitków 75 kg została zwiększona do 82,5 kg.

Rezolucja MSC.296(87) z dnia 20.05.2010r. Wytyczne do weryfikacji zgodności ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu dla masowców i zbiornikowców olejowych

W związku z uchwalonymi nowymi standardami konstrukcyjnymi dla ww. statków – rezolucje MSC.287(87) i MSC.290(87) – Komitet przygotował również wytyczne do weryfikacji przepisów projektowania i konstrukcji dla tych statków, celem potwierdzenia ich zgodności z ww. standardami. Wytyczne składają się z 2 części:
- Część A wprowadza procedury które powinny być zastosowane w procesie weryfikacji dla potwierdzenia że przepisy projektowania i konstrukcji statku są zgodne ze standardami;
- Część B zawiera szczegółowe wymagania dot. dokumentacji i kryteriów oceny które powinny być zastosowane do weryfikacji zgodności przepisów ze standardami.

Rezolucja MSC.297(87) z dnia 21.05.2010r. Ustanowienie Międzynarodowej bazy wymiay danych systemu LRIT

Rezolucja informuje o przyjęciu przez MSC oferty złożonej przez państwa U.E. na bezpłatne prowadzenie przez „European Marine Safety Agency" (EMSA) Międzynarodowej bazy wymiany danych LRIT przez następne 3 lata (2011, 2012 i 2013). Próby i integracja nowej bazy powinny zostać zakończone do MSC 89. Obecnie taka baza LRIT, na okres przejściowy od 1 stycznia 2008 do końca 2011 roku, jest prowadzona nieodpłatnie przez USA.

Rezolucja MSC.298(87) z dnia 21.05.2010r. Ustanowienie urządzeń dystrybucyjnych w celu zabezpieczenia informacji LRIT dla sił ochrony operujących na wodach Zatoki Adeńskiej i na zachodnim Oceanie Indyjskim, jako pomoc w ich działaniach dla zapobiegania piractwu i zbrojnym napadom na statki (Urządzenia dystrybucyjne)

Rezolucja informuje o ustanowieniu dodatkowych urządzeń dystrybucyjnych w siedzibie głównej IMO w Londynie (poza konfiguracją LRIT) które będą miały dostęp do baz danych (IDE, DDP i CDC) systemu LRIT. Dane przekazywane przez poszczególne państwa do LRIT będą udostępniane i przekazywane przez ww. urządzenia dystrybucyjne do międzynarodowych sił ochrony na pisemne żądanie. Informacje te mają na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia dla jednostek sił ochrony, operujących na ww. wodach na podstawie rezolucji IMO A.1026(26) i UN S.C. resolution 1897 (2009).

Rezolucja MSC.299(87) z dnia 14.05.2010r. Poprawki do Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych 2008 (2008 SPS Code)

Rezolucja zawiera poprawki redakcyjne do kodeksu dotyczące: rozdziału 5 punkt 5.1; rozdziału 8 punkt 8.3 oraz Aneksu (wzór certyfikatu bezpieczeństwa dla SPS – Form SPS). Rezolucja wchodzi w życie od 14 maja 2010 roku.

Rezolucja MSC.300(87) z dnia 17.05.2010r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego „In The Strait of Gibraltar" (GIBREP)

Rezolucja zawiera poprawki do systemu meldunkowego GIPREP, związane z nowo wprowadzonym „VTS Tangier", które wejdą w życie od godziny 0000 UTC dnia 1 grudnia 2010 roku.

Rezolucja MSC.301(87) z dnia 17.05.2010r. Poprawki do istniejącego obowiązkowego systemu meldunkowego „In The Western European Particulary Sensitive Sea Area" (WETREP)(Rezolucja MSC.190(79))

Rezolucja zawiera poprawki do systemu meldunkowego WETREP, związane z Portugalskim „VTS Roca Control", które wejdą w życie od godziny 0000 UTC dnia 1 grudnia 2010 roku.

Rezolucja MSC.302(87) z dnia 17.05.2010r. Standardy wykonawcze dla systemów zarządzania alarmami na mostku

Uchwalone standardy zawierają wymagania techniczno-eksploatacyjne dla ww. systemów - związane są z nowym Kodeksem alarmów i wskaźników 2009 (uchwalonym Rez. A.1021(26)). Rezolucja zaleca stosowanie nowych standardów od 1 lipca 2014 roku.

Rezolucja MSC.303(87) z dnia 17.05.2010r. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas demonstracji, akcji protestacyjnych lub konfrontacji na pełnym morzu

Rezolucja przypomina, że wszystkie strony i osoby biorące udział w demonstracjach powinny przede wszystkim pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi statków, załogi i innych osób znajdujących się na burcie oraz o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa życia na morzu i ochrony środowiska morskiego. Podczas przeprowadzania ww. akcji na pełnym morzu statki zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowego prawa morza UNCLOS oraz przepisów konwencji COLREG, SOLAS, STCW, SUA oraz radiokomunikacyjnych ITU.

Rezolucja MSC.304(87) z dnia 14.05.2010r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców (BLU Code)

Rezolucja zawiera poprawki do Kodeksu BLU które są związane są z uchwalonym ostatnio nowym Kodeksem IMSBC i dotyczą Sekcji 1, 3 i 5 oraz Dodatków 4 i 5 kodeksu.

Poprawki wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Rezolucja MSC.305(87) z dnia 17.05.2010r. Wytyczne w zakresie procedur operacyjnych dla rozpowszechniania morskich informacji bezpieczeństwa związanych z aktami piractwa i operacjami przeciwdziałania piractwu

Wytyczne dotyczą procedur nadawania ostrzeżeń nawigacyjnych o atakach pirackich dla statków nawigujących w rejonie Zatoki Adeńskiej i u wybrzeży Somalii, które powinny być rozpowszechniane za pomocą Inmarsat-C SafetyNET oraz NAVTEX. Ostrzeżenia powinny być adresowane jako „URGENT" i koordynowane przez „Military Navigational Warning Coordinator" (MNWC).

Rezolucja MSC.306(87) z dnia 17.05.2010r. Znowelizowane standardy wykonawcze dla urządzeń rozszerzonego wywołania grupowego (EGC)

Rezolucja zawiera znowelizowane standardy dla statkowych urządzeń EGC - nowe wymagania poprawiają standardy zawarte w rezolucji A.664(16).

Nowe standardy zalecane są do stosowania dla urządzeń EGC instalowanych na statkach od dniu 1 lipca 2012 roku (urządzenia instalowane przed tą datą powinny być zgodne ze standardami zawartymi w rez. A.664(16)).

 

OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

 

MSC.1/Circ.1341 z dnia 27.05.2010r. Wytyczne do szkolenia w zakresie ochrony i zapoznawania z ochroną dla personelu obiektów portowych
Okólnik zawiera wytyczne do ww. szkoleń związanych z ochroną które mają na celu podwyższenie poziomu ochrony oraz ułatwić administracjom państw harmonizację implementacji wymagań Konwencji SOLAS rozdz. XI-2, Kodeksu ISPS część A/18.1 i A/18.2, Kodeksu praktyk ILO/IMO rozdz.10 oraz Kodeksu IMDG część 1.4.1 . Przy ich opracowaniu były brane także pod uwagę wytyczne zawarte w MSC.1/Circ.1188.

MSC.1/Circ.1342 z dnia 27.05.2010r. Przypomnienie związane z zejściem na ląd i dostępem do statków

Okólnik zawiera znowelizowane wytyczne, kierowane do władz portowych odpowiedzialnych za ochronę zgodnie z Kodeksem ISPS, zwracające uwagę na obowiązek zapewnienia przez władze portowe dostępu do statków i umożliwieniu zejścia na ląd załogom statków. Obecny okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1112.

MSC.1/Circ.1343 z dnia 2.06.2010r. Wytyczne dotyczące informacji które powinny być zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej statku

Wytyczne Komitetu związane są z nowymi poprawkami do rozdziału II-1/3-10.4 SOLAS (rez. MSC.290(87)) wprowadzającymi standardy konstrukcyjne GBS. Wytyczne podają jakie informacje zgodnie z GBS powinny być zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej statku („Ship Construcion Files" – SCF).

MSC.1/Circ.1344 z dnia 13.05.2010r. Kontynuacja planu serwisowego dla systemu LRIT na okres przejściowy pomiędzy MSC 87 i MSC 88

Okólnik zawiera wytyczne i procedury funkcjonowania systemu LRIT na okres przejściowy do MSC 88 kiedy to planowany jest kolejny przegląd i weryfikacja systemu. Adresowane są do wszystkich zainteresowanych stron - w szczególności do Międzynarodowej baza wymiany danych prowadzonej przez USA oraz operatorów lokalnych centrów danych LRIT.

MSC.1/Circ.1345 z dnia 2.06.2010r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-1/27.5 SOLAS

Okólnik zawiera zatwierdzone przez MSC interpretacje do ww. prawidła SOLAS w zakresie maszynowych automatycznych urządzeń wyłączających i detektorów mgły olejowej (OMD).

MSC.1/Circ.1346 z dnia 2.06.2010r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC 2000

Okólnik wyjaśnia, że zgodnie z interpretacją Podkomitetu DSC, poprawki wprowadzone do kodeksu rezolucją MSC.222(82) obowiązują generalnie jednostki szybkie HSC zbudowane po dacie 1 lipca 2008 roku, jednak poprawki dotyczące punktów: 1.2.2; 1.8.1; 1.9.1.1; 2.7.2; 13.8.2; 14.15.10 obowiązują również jednostki zbudowane w okresie od 1 lipca 2002 do 1 lipca 2008 roku.

MSC.1/Circ.1347 z dnia 2.06.2010r. Wyznaczanie wymaganego bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL) urządzeń do wodowania tratw na statkach pasażerskich

Wytyczne dotyczą poprawek do Kodeksu LSA wprowadzonych rezolucją MSC.295(87) - które wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku - zwiększających wagę użytkowników tratw z 75 kg na 82,5 kg przyjmowaną do zatwierdzania tratw. Okólnik wyjaśnia, że nie dotyczy to prób wyznaczania SWL urządzeń do wodowania tratw gdzie należy w dalszym ciągu przyjmować wagę 75 kg na każdego użytkownika tratwy.

MSC.1/Circ.1348 z dnia 2.06.2010r. Wytyczne dla oceny rozwiązań technicznych przeprowadzania inspekcji podwodnej części kadłuba statków pasażerskich innych niż statki pasażerskie ro-ro na wodzie zamiast na suchym doku pozwalające na ich dokowanie raz na pięć lat

Przygotowane przez Podkomitet DE wytyczne określają warunki jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu takich inspekcji. Inspekcje na wodzie mogą być wykonywane tylko na statkach pasażerskich innych niż statki pasażerskie ro-ro i których wiek nie przekracza 15 lat.

MSC.1/Circ.1349 z dnia 1.06.2010r. Spełnienie przez jednostki szybkie (HSC) wymagań prawideł V/18 do V/20 SOLAS oraz rozdziału 13 Kodeksu HSC 2000

Przygotowane przez Podkomitet NAV wytyczne dotyczą spełniania przez jednostki HSC wymagań przepisów dot. zintegrowanych wskaźników systemów nawigacyjnych i alarmów na mostku.

MSC.1/Circ.1350 z dnia 1.06.2010r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału V SOLAS

Okólnik zawiera przygotowane przez Podkomitet NAV ujednolicone interpretacje do prawidła V/22.1.6 SOLAS – widzialność z mostka nawigacyjnego. Dotyczą one widzialności na trawersie ze skrzydła mostku w zależności od wielkości statków (zamieszczono stosowne diagramy).

MSC.1/Circ.1351 z dnia 15.06.2010r. Interpretacja wymagań w zakresie rozmieszczania i segregacji brązowych brykietów węglowych i węgla związanych z „obszarami gorącymi" zgodnie z Kodeksem IMSBC

Zatwierdzone przez Komitet interpretacje dot. wymagań nowego Kodeksu IMSBC który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2011 roku. Wyjaśniają one jak należy rozumieć zawarte w sekcji „Stowage & segregation" wymaganie nie sztauowania ww. ładunków bezpośrednio przy obszarach gorących jeżeli obszar ten stanowią podgrzewane zbiorniki paliwa.

MSC.1/Circ.1352 z dnia ....?.06.2010r. Poprawki do Kodeksu bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków

- Dotychczas nie ukazał się.

MSC.1/Circ.1353 z dnia .....?.06.2010r. Znowelizowane Wytyczne do przygotowania Poradnika mocowania ładunków

- Dotychczas nie ukazał się.

MSC.1/Circ.1354 z dnia 30.06.2010r. Poprawki do Czynników jakie powinny być brane pod uwagę przy bezpiecznym rozmieszczaniu i mocowaniu jednostek ładunkowych i pojazdów na statkach (rezolucja A.531(13))

Okólnik zawiera poprawki do ww. wytycznych które dotyczą punktów: 2, 3, 4 i 5. Dodano nowe czynniki związane z bezpieczeństwem ludzi biorących udział w rozmieszczaniu i mocowaniu tego rodzaju ładunków. Poprawione wytyczne powinny być stosowane na statkach kontenerowych których stępka zostanie położona w dniu 1 stycznia 2015 roku i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1355 z dnia 30.06.2010r. Poprawki do Wytycznych w zakresie sprzętu do mocowania pojazdów drogowych przewożonych na statkach ro-ro (rezolucja A.581(14))

Okólnik zawiera poprawki do punktu 6.1 ww. wytycznych – dotyczą one maksymalnego obciążenia mocujących odciągów (MSL).

Circ.1356 z dnia 30.06.2010r. Poprawki do Podręcznika ładowania i rozładowania stałych ładunków masowych dla przedstawicieli terminali

Zatwierdzone poprawki do ww. podręcznika (MSC/Circ.1160) związane są z nowych Kodeksem IMSBC - dotyczą one następujących rozdziałów podręcznika: „wstępu"- punk 1; „definicje" – sekcje 1, 3, 5 i 6; „załączniki" - 4 i 6.

MSC.1/Circ.1357 z dnia 19.06.2010r. Dodatkowe czynniki do rozważenia przy bezpiecznym załadunku masowców

Okólnik Komitetu zawiera, opracowane na podstawie Rekomendacji nr 46 IACS, dodatkowe czynniki które należy rozważyć (poza wymaganiami zawartymi w Konwencji SOLAS rozdział VI prawidło 7 oraz wytycznymi w BLU Code - Rezolucja A.862(20)) przy planowaniu bezpiecznego załadunku masowców. Dotyczą one następujących zagadnień: czasu potrzebnego do załadunku, stanu załadowania na wejściu, sekwencji załadunku, operacji balastowych podczas załadunku, konsekwencji niestosowania się do wytycznych BLU Code.

MSC.1/Circ.1358 z dnia ....?.06.2010r. Zalecenia w zakresie bezpiecznego stosowania pestycydów na statkch

- Dotychczas nie ukazał się.

MSC.1/Circ.1359 z dnia 17.06.2010r. Informacje dotyczące przepisów lokalnych

Okólnik ustala procedurę prawidłowego ogłaszania lokalnych przepisów dot. transportu ładunków niebezpiecznych – państwa członkowskie powinny umieszczać takie informacje na specjalnie przygotowanej przez Sekretariat do tego celu stronie w systemie GISIS (www.imo.org/gisis - information on local regulation). Dodatkowo będzie wydawany odpowiedni okólnik MSC informujący wszystkich zainteresowanych o umieszczeniu takiej informacji w GISIS.

MSC.1/Circ.1360 z dnia 27.05.2010r. Przewóz towarów niebezpiecznych – IMDG Code ( Załączniki i Suplementy) - Poprawki do procedur bezpieczeństwa dla staków przewożących towary niebezpieczne (EmS Guide)

Okólnik zawiera poprawki do poradnika „EmS Guide" (MSC/Circ.1025 wraz z poprawkami - MSC.1/Circ.1025/Add.1 oraz MSC.1/Circ.1262), który jest zawarty w Suplemencie do IMDG Code. Dotyczą one wykazów bezpieczeństwa przy rozlewach.

MSC.1/Circ.1361 z dnia 27.05.2010r. Znowelizowane zalecenia w zakresie bezpiecznego stosowania pestycydów na statkach, używanych do fumigacji jednostek transportowych ładunku

Okólnik zawiera opracowane przez Podkomitet DSC znowelizowane zalecenia przy stosowaniu pestycydów do fumigacji jednostek transportowych (które są używane do przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach, zgodnie z wymaganiami SOLAS rozdział VI/4 i odpowiednich przepisów IMDG Code). Okólnik zastępuje dotychczasowe zalecenia zawarte w MSC.1/Circ.1265 i powinien być stosowany od 1 stycznia 2011 roku.

MSC.1/Circ.1362 z dnia 26.05.2010r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-1 SOLAS

Przygotowane przez Podkomitet SLF interpretacje do rozdz. II-1 SOLAS dotyczą prawidła 2.14 – „Definicje". Określają one jaka objętość przestrzeni powinna być przyjmowana do odliczeń stopnia zatapialności tej przestrzeni.

MSC.1/Circ.1363 z dnia 30.05.2010r. Tymczasowe wytyczne w zakresie konstrukcji i wyposażenia statków przewożących luzem ładunek „Natural gas hydrate pellets"(NGHP)

Opracowane przez Podkomitet BLG tymczasowe wytyczne dotyczą zakresu stosowania Kodeksu IGC do przewozu ładunku NGHP. Zostały one opracowane na podstawie wymagań stosowanych przez administracje. Podkomitet dokona ponownie przeglądu wytycznych podczas całościowej nowelizacji kodeksu IGC.

MSC.1/Circ.1364 z dnia 24.05.2010r. Znowelizowany Międzynarodowy poradnik SafetyNET

Okólnik zawiera znowelizowany poradnik SafetyNET opracowany przez IHO, WHO i IMSO oraz zatwierdzony przez Podkomitet COMSAR. Poradnik podaje wszystkie szczegóły związane z systemem nadawania informacji i komunikatów bezpieczeństwa dla żeglugi (ostrzeżeń nawigacyjnych, komunikatów meteorologicznych, informacji SAR i innych ważnych komunikatów bezpieczeństwa). Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.1064 i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

MSC.1/Circ.1365 z dnia 24.05.2010r. Komercyjnie dostępne urządzenia do lokalizacji, monitorowania i powiadamiania w niebezpieczeństwie

Przygotowany przez COMSAR okólnik zwraca uwagę rządów państw członkowskich na problem z pozakonwencyjnymi urządzeniami do powiadamiania w niebezpieczeństwie które są sprzedawane komercyjnie. Państwa członkowskie powinny wymagać od dostawców takich urządzeń aby zapewnili odpowiednie informacje dla użytkowników w zakresie obszarów pokrycia i wykrywania sygnału z tych urządzeń oraz aby urządzenia zapewniały pewność przekazanie alarmu do służb SAR.

MSC.1/Circ.1366 z dnia 24.05.2010r. Medyczna asysta na morzu podczas regat żeglarskich

Okólnik zawiera wytyczne i rekomendacje w zakresie zapewnienia niezbędnej asysty telemedical (TMAS) które są kierowane do organizatorów regat przybrzeżnych i oceanicznych. Zwracają uwagę na współpracę z SAR i zapewnienie odpowiednich informacji dla członków załogi jachtów.

MSC.1/Circ.1367 z dnia 24.05.2010r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)

Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC 87. Wprowadzone zmiany do poradnika dotyczą:

Tom I
- W rozdziałach „Skróty i Akronimy" oraz „Słownik" dodano nowe systemy: AIS, LRIT, SRS, VMS i VTS;
- W rozdziałach: 2, 3, 4, 5, 6 i dodatkach C i G uzupełniono informacje o ww. systemach.

Tom II
- W rozdziałach „Skróty i Akronimy" oraz „Słownik" dodano nowe systemy: AIS, LRIT, SRS, VMS i VTS;
- W rozdziałach: 1, 2, 3, 5 i Dodatku B uzupełniono informacje;
- Dodano nowy Dodatek R „Planowanie poszukiwania dla alarmów z radioboji 121,5 MHz".

Tom III (obowiązuje statki)
- W Rozdziale „ Słownik": na str. XI przy Cospas-Sarsat System zmieniono częstotliwość z 121.5 na 406 MHz.;
- W Części 1: na stronie 1-4 dodano systemy AIS i LRIT;
- W Części 2: na stronie 2-2 i 2-53 wykreślono częstotliwość 500 kHz;
- W Części 3: wprowadzono poprawki na stronach 3-11, 3-12, 3-13, 3-37, 3-38 i 3-39 które dotyczą częstotliwości EPIRB;
- W Części 4: wprowadzono poprawki na stronach 4-3, 4-4, 4-5 i 4-29 które dot. częstotliwości EPIRB.

Poprawki do poradnika IAMSAR wejdą w życie od dnia 1 czerwca 2011 roku.

MSC.1/Circ.1368 z dnia 22.06.2009r. Tymczasowe wyjaśnienia do wymagań rozdziału II-2 SOLAS dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy Centralnym posterunkiem dowodzenia, Mostkiem nawigacyjnym i Centrum bezpieczeństwa

Wytyczne zostały opracowane przez Podkomitet FP w związku z nowymi wymaganiami prawidła II-2/23 konwencji SOLAS, które będą obowiązywały statki pasażerskie od 1 lipca 2010 roku (rezolucja MSC.216(82)) i mają na celu zapewnienie ujednoliconej interpretacji tych przepisów. Wytyczne dotyczą rozmieszczenia, sterowania i monitorowania systemów bezpieczeństwa z poszczególnych miejsc dowodzenia na statku oraz rozmieszczenia alarmów i wymogu dublowania systemów.

MSC.1/Circ.1369 z dnia 22.06.2009r. Tymczasowe wyjaśnienia do przeprowadzania oceny zdolności do działania systemów statku pasażerskiego po wypadku pożaru lub zatopienia przedziału

Opracowane przez Podkomitety FP i SLF wyjaśnienia, podobnie jak wytyczne w MSC.1/Circ.1368, dotyczą nowych wymagań konwencji SOLAS zawartych w prawidłach: II-1/8-1, II-2/21 i II-2/22 (uchwalonych rezolucją MSC.216(82)), które będą obowiązywały statki pasażerskie od 1 lipca 2010. Zawierają one wyjaśnienia i wytyczne do przeprowadzania identyfikacji i oceny działania głównych systemów na statku, które powinny pozostać w stanie operacyjnym po wypadku pożaru lub zatopieniu przedziału oraz zapewniać bezpieczny powrót statku pasażerskiego do portu.

Okólnik zastępuje poprzedni MSC.1/Circ.1214 dotyczący tego tematu.

MSC.1/Circ.1370 z dnia 22.06.2009r. Wytyczne do projektowania, konstrukcji i testowania stałych instalacji wykrywania gazu węglowodorowego

Wytyczne dotyczą nowych wymagań w zakresie wyposażenia zbiornikowców olejowych w instalacje do wykrywania gazu węglowodorowego, wprowadzonych prawidłem II-2/4.5.7 konwencji SOLAS (rezolucja MSC.291(87)) i rozdziałem 16 Kodeksu FSS (rezolucja MSC.292(87)). Wytyczne należy stosować do statków zbudowanych w dniu 21 maja 2010 roku i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1371 z dnia 30.07.2010r. Spis kodeksów, zaleceń, wytycznych i innych nieobowiązkowych instrumentów związanych z bezpieczeństwem i ochroną żeglugi

Okólnik zawiera listę wszystkich dotychczas uchwalonych nieobowiązkowych instrumentów IMO która może służyć do następujących celów:
- wzmacniać świadomość dostępności takich instrumentów oraz ich uaktualniania;
- promować implementację nieobowiązkowych instrumentów przez Państwa członkowski;
- dostarczać materiały do wykorzystania przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawnych;
- pomagać w identyfikacji obszarów potencjalnej współpracy technicznej.

MSC.1/Circ.1372 z dnia 24.05.2010r. Wytyczne w zakresie zastosowania wymagań prawidła II-1/41.6 SOLAS

Okólnik zawiera wytyczne do stosowania ww. prawidła i wyjaśnia, że intencją Komitetu MSC było aby nowe wymagania dot. dodatkowego oświetlenia kabin pasażerskich zawarte w prawidle II-1/41.6 konwencji SOLAS, które były uchwalone rezolucją MSC.216(82), miały zastosowanie tylko do nowych statków pasażerskich zbudowanych po 1 lipca 2010. Okólnik informuje również, że odpowiednie poprawki do tego prawidła SOLAS zostaną zatwierdzona na MSC 88.

MSC.1/Circ.1373 z dnia 1.06.2010r. Członkostwo w IHO

W odpowiedzi na prośbę Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), Komitet wydał ten okólnik z załączoną notą IHO, w której przypomina się o obowiązkach wszystkich krajów członkowskich IHO w zakresie zapewnienia odpowiedniego serwisu hydrograficznego, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w rozdziale V konwencji SOLAS.

 

REZOLUCJE z 60 sesji KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC)
- uchwalone w dniu 24 marca 2010 roku.

 

Rezolucja MEPC.188(60): Instalacja systemów zarządzania wodami balastowymi na nowych statkach zgodnie z terminami wymienionymi w Konwencji BWM.
Rezolucja wzywa do przystąpienia do Konwencji BWM i przypomina, że instalacje oczyszczające wody balastowe instalowane na statkach zbudowanych w 2010r. powinny spełniać wymagania prawidła B-3.3 Konwencji BWM.

Rezolucja MEPC.189(60): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do MARPOL 1973: dodanie nowego rozdziału 9 do Załącznika I, Prawidło 43: Wymagania specjalne w zakresie stosowania lub przewozu olejów w obszarze Antarktyki.

Poprawki nie dotyczą statków zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeństwa, poszukiwanie i ratownictwo morskie. Poprawki wejdą w życie od dnia 1. 08. 2011 roku.

Rezolucja MEPC.190(60): Poprawki do Załącznika do Protokołu 1997 poprawiającego Konwencję MARPOL 73/78: Ustanowienie Północno amerykańskiego obszaru kontroli emisji.

Rezolucja określa w pełni współrzędne proponowanego obszaru ECA, wokół USA, w tym obszarów morskich Pacyfiku wokół wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady; wokół atlantyckiego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (w tym części Zatoki Meksykańskiej należącej do USA), Kanady i wyspy Saint-Pierre oraz Archipelagu Miquelon należących do Francji, obszaru morskiego wokół wybrzeża Wysp Hawajskich. Zostanie również wydany okólnik ilustrujący ten obszar na mapie (ważne dla armatorów i załóg statków operujących w tym obszarze). Ustalono datę wejścia poprawek w życie na zasadzie tzw. „milczącej akceptacji" na dzień 1.08.2011 roku.

Rezolucja MEPC 191(60): Ustanowienie daty, od której stosowane będą przepisy prawidła 5(1)(h) Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78 w odniesieniu do PSA w rejonie Karaibów.

Obszar Karaibski („Wider Caribbean Region") został wyznaczony jako Obszar Specjalny (PSA) odnośnie Załącznika V MARPOL w lipcu 1991 r. i wszedł w życie w kwietniu 1993 r.. Jednakże, ze względu na brak odpowiednich urządzeń do odbioru odpadów ze statków w wielu portach tego regionu, nie został jeszcze praktycznie wdrożony. W związku z otrzymaniem informacji o spełnieniu wymagań zapewnienia urządzeń odbiorczych Komitet ustalił, iż wymóg odnośnie zdawania odpadów w Obszarze Karaibskim wejdzie w życie od dnia 1. 05. 2011 roku.
Zostanie też opracowany i rozesłany zaktualizowany okólnik MEPC.1/Cir.675/Rev.1 odnośnie obszaru Zatoki, Morza Śródziemnego i Obszaru Karaibskiego, stosownie do Załącznika V. Będzie on służył, jako tymczasowe rozwiązanie, do momentu ukończenia poprawek do Załącznika V.

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

 


Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Malta

715

12.03.2010

Panama

715
716

12.03.2010
31.03.2010

Wielka Brytania

724

20.05.2010

Bahama

705
709

  4.01.2010
  9.02.2010

Hong Kong, Chiny

724

20.05.2010

Brazylia

705
715
721

  4.01.2010
12.03.2010
26.04.2010

 
Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC.

Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 4.1.1 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

711

25.01.2010

Estonia

712

17.02.2010

Szwecja

714

25.02.2010

Cypr

725

27.05.2010

 

Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL
Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

 

          Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Urugwaj

706

  6.01.2010

Rosja

707
710
713

11.01.2010
  9.02.2010
11.03.2010

Australia

708
722

19.01.2010
10.05.2010

Bahama

708
710

19.01.2010
  9.02.2010

Panama

708
717

19.01.2010
31.03.2010

Wietnam

710
722

  9.02.2010
10.05.2010

Królestwo Maroko

713

11.03.2010

 

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

 

Nazwa Administracji

Numer okólnika                              MEPC.1/Circ.

       Data wydania

Cypr, Indie, W. Brytania

654

19.12.2008

 

MEPC.1/Circ.718 z dnia 20.04.2010 Poprawiony wzór Dodatku do Certyfikatu IAPP
Okólnik podaje treść, którą należy zastąpić punkt 2.3 Dodatku do Certyfikatu IAPP, znowelizowanego Załącznika VI Konwencji MARPOL 73/78.

OPRACOWALI:
Wojciech Czarny (dokumenty MSC)
Beata Gałecka (dokumenty MEPC)