Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2000

Ważniejsze postanowienia IMO w II półroczu 2000 r.

W artykule odnotowano zawartość merytoryczną tzw. postanowień końcowych IMO, nadesłanych do Ośrodka do 31 stycznia 2001 r. Poprzednie wykazy postanowień znaleźć można w numerach 1 i 4 Biuletynu Informacyjnego (z lutego i sierpnia) z lat 1994-2000. Kopie niżej wyszczególnionych rezolucji i okólników można zamawiać w Biurze Wydawnictw PRS, tel. 346 17 00 wew. 372.

Rezolucje Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

Rezolucja MSC.97(73) uchwalona 5.12.2000 Uchwalenie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (2000 HSC Code)
Od 1998 roku trwały prace nad nowelizacją poprzedniego Kodeksu (1994 HSC Code), których celem było wprowadzenie zmian wynikających z szybkiego postępu w projektowaniu i w technologii materiałów, a także w procedurach eksploatacyjnych. Nowy Kodeks liczy 248 stron A4. Zmianom uległy prawie wszystkie rozdziały, najznaczniejsze zmiany wprowadzono w rozdz. 2 (stateczność i niezatapialność), rozdz. 2 (konstrukcja), 7 (ochrona p-poż.), 13 (wyposażenie nawigacyjne).
2000 HSC obowiązuje dla statków zbudowanych w dniu lub po 1 lipca 2002 r., od tego też dnia będzie on egzekwowany jako integralny tekst rozdziału X konwencji SOLAS.

Rezolucja MSC.98(73) uchwalona 5.12.2000 Uchwalenie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)
O projekcie tego Kodeksu informowaliśmy obszernie w n-rze 3 (czerwiec) 2000 r. B.I. Został on uchwalony w zasadzie bez zmian w stosunku do projektu przesłanego nam w maju ub. roku, ustalono, że będzie obowiązywał od 1 lipca 2002r., dla statków zbudowanych po tej dacie będzie egzekwowany jako integralna część rozdziału II-2 SOLAS.

Rezolucja MSC.99(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do rozdziałów II-1, II-2, V, IX i X konwencji SOLAS 1974
Rozdz. II-1: skreśla się treść dawnego prawidła 3-4 pt. "Urządzenia do awaryjnego holowania zbiornikowców" i wprowadza się tekst nowy, obowiązujący dla zbiornikowców zbudowanych w dniu lub po 1 lipca 2002r. Tekst ten rozbudowano w stosunku do poprzedniego wymagając m. in. łatwego i szybkiego zaczepienia holu oraz konstrukcji elementów przyłączających dostosowanych do wysokich obciążeń w czasie holowań sztormowych.
Nowe prawidło 3-5 zakazuje stosowania na statkach azbestu, za wyjątkiem tylko: sprężarek rotacyjnych, pomp rotacyjnych próżniowych, połączeń wodoszczelnych dla wysokich ciśnień i temperatur, gdzie istnieje zagrożenie pożarem, korozją, przeciekiem materiałów toksycznych oraz w konstrukcjach izolacyjnych giętnych narażonych na temp. powyżej 1000şC.
Rozdz. II-2 - patrz omówienie w B.I. nr 3/2000.
Rozdz. V - "Bezpieczeństwo żeglugi": nowy tekst całego rozdziału, wprowadzający m. in. "czarną skrzynkę" (VDR - Voyage Data Recorder), mapy elektroniczne (ECDIS) oraz system automatycznej identyfikacji statku (AIS).
W sprawach VDR na istniejących statkach towarowych dokładny harmonogram wdrożenia ma być opracowany do 2004r., w myśl rez. MSC.109(73).
Rozdz. IX: zmieniono p. 1 w prawidle 3 oraz p. 6.2 i 6.3 w prawidle 6; ponadto dla zadań tego rozdziału (= "Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statków") obowiązywał będzie zmieniony Kodeks ISM, patrz niżej rez. MSC.104(73).
Rozdz. X "Środki bezpieczeństwa dla jednostek szybkich": zmienione w prawidle 1 punkty od 11 do 15 oraz w praw. 3 p. 16. Wprowadzono obowiązywanie wyżej omówionego Kodeksu 2000 HSC.
Załączniki do SOLAS: nowe formularze certyfikatów, związane z ww. zmianami i z wejściem w życie Protokołu 1988.
Wszystkie poprawki wg tej rezolucji wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

Rezolucja MSC.100(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Protokołu 1988 odnoszącego się do konwencji SOLAS 1974
Poprawki obejmują zmiany i uzupełnienia wykazów wyposażenia załączanych do Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego (formularz P), do Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (formularz E) oraz do Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego (formularz C).

Rezolucja MSC.101(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (FTP Code)
Do Kodeksu FTP, w spisie dokumentów związanych w rozdz. 9 dodano jako poz. 12 rezolucję MSC.40(64) i jako p. 13 rezolucję MSC.46(65), obie odnoszące się do prób materiałów przeznaczonych dla jednostek HSC.
W Aneksie 1 do FTP dodano nowe części: 10 i 11 odnoszące się do badań odporności ogniowej materiałów dla HSC, dodano w Aneksie 2 nowe punkty: 2.3 i 5.3 dotyczące materiałów nie wymagających prób i świadectw uznania.

Rezolucja MSC.102(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC Code)
Rezolucja ta powtarza treść rez. MEPC.90(45) z dn. 5.10.2000, patrz c.d. tego art.

Rezolucja MSC.103(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących ciekłe gazy luzem (IGC Code)
Poprawki wejdą w życie 1.07.2002, dotyczą one m.in. systemu odprowadzania ścieków ładunkowych (nowy p. 3.7.2), połączeń w systemie balastowym (p. 3.7.4) układu sterowania awaryjnymi zaworami szybkozamykającymi (p. 5.6.4), nowych wymagań dla węży do przepompowywania ładunku (p. 5.7.3), systemu alarmowego ciśnień w zbiornikach (p. 8.2.7), środków pierwszej pomocy medycznej (p. 14.3.2) i przeszkolenia oficerów ws. tej pomocy.

Rezolucja MSC.104(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (ISM Code)
W rozdz. 1 Kodeksu dodano 8 nowych definicji b. istotnych dla poprawnej interpretacji przepisów (m.in. co to jest SMS, DOC, SMC, tzw. większa niezgodność, i in.), nowy tekst rozdz. 7, nowy tekst rozdz. 13 "Certyfikacja", rozdz.15-Formularze certyfikatów, rozdz.16-Weryfikacja. Poprawki obowiązują od 1 lipca 2002r.

Rezolucja MSC.105(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do wytycznych rozszerzonego programu przeglądów kadłubów masowców i zbiornikowców olejowych [Rez. A.744(18)]
Celem poprawek jest usprawnienie i zaostrzenie sposobów sprawdzania wytrzymałości wzdłużnej statków które przekraczają lub już przekroczyły wiek 10 lat. W aneksach A i B ww. rezolucji wprowadzono zasadę, że dla statków starszych (od 15 lat w górę) każdy przegląd kadłuba musi odbywać się w suchym doku, dla młodszych niż 15, można, jeśli warunki są dogodne i są wykwalifikowani specjaliści, poprzestać na starannym przeglądzie statku w basenie.
Statkom o długości 130m i większej, gdy minęło im 10 lat, należy ponownie ocenić ich wytrzymałość wzdłużną uwzględniając grubości wiązań pomierzone, aktualnie wzmocnione lub zmienione na nowe.
Dodano nowy Aneks 12 "Kryteria wzdłużnej wytrzymałości belki kadłuba dla zbiornikowców olejowych" zawierający nowe formuły matematyczne i współczynniki dla wyznaczania wskaźników kryterialnych.
Rezolucja wchodzi w życie 1 lipca 2002 r.

Rezolucja MSC.106(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (BCH Code)
Kodeks BCH dotyczy statków zbudowanych przed 1 lipca 1986 r. i nie spełniających wszystkich warunków zapisanych w Kodeksie IBC. Poprawki dotyczą p. 2.1.2 zawierającego warunki dla węży ładunkowych i p. 2.1.4 dot. usprawnień przewietrzania zbiorników, oraz do rozdz. III nowe wymagania dot. pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku i rozdz.V dot. odpowiedniego przeszkolenia oficerów w sprawie tej pomocy.

Rezolucja MSC.107(73) uchwalona 5.12.2000 Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (GC Code)
Poprawki dotyczą Kodeksu GC wprowadzonego Rez. A.328(IX) z 1975 r., który dotyczy statków zbudowanych po 31.10.1976r. a przed uchwaleniem Kodeksu IBC z 1983r. Poprawki dotyczą wymagań dla węży ładunkowych: mają być takie jak ww. w Rez. MSC.106(73). Również wyposażenie pierwszej pomocy medycznej powinno być takie jak w ww. rezolucjach.

Rezolucja MSC.108(73) uchwalona 5.12.2000 Zalecenia dotyczące spełniania wymagań p. 2.2.1.1 w Aneksie 12 do Aneksu B rezolucji A.744(18)
Uzupełnienie polega na uwzględnieniu w Aneksie B dwu ujednoliconych wymagań opracowanych przez IACS, tzw.UR oznaczonych : S7 i S11, w myśl których wskaźnik przekroju poprzecznego kadłubów zbiornikowców dłuższych niż 130m, nie powinien być mniejszy niż 90% wskaźnika wyznaczonego wg ww. UR/IACS lub pozostać wg wzoru jak w p. 2.2.1.1 jeśli przewyższa ten określony wg UR.

Rezolucja MSC.109(73) uchwalona 6.12.2000 Rejestrator parametrów podróży na istniejących statkach towarowych
Rezolucja postanawia, że sprawa instalacji VDR (="czarnych skrzynek") na statkach handlowych będzie przedmiotem osobnego studium, które powinno być ukończone do 1 stycznia 2004 r. i które powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości i trudności w przedmiocie, a także powinno zaproponować odpowiednie poprawki do rozdz. V SOLAS.

Rezolucja MSC.110(73) uchwalona 1.12.2000 Obowiązkowy system zgłaszania statków
Zgodnie z postanowieniem prawidła V/8-1 SOLAS i Rez. MSC.43(64) kraje bezpośrednio zainteresowane przedstawiły IMO system bezpiecznego rozdzielenia ruchu statków w środkowej części Kanału La Manche, w rejonie Les Casquets i sąsiednich wód przybrzeżnych, wchodzi on w życie z dniem 1 czerwca 2001 r.
Opis systemu zawiera współrzędne pozycji z których statek powinien się meldować, dane o wyposażeniu nabrzeżnych stacji kontroli ruchu (radary, radio) oraz informacje co należy robić w przypadku awarii systemu łączności.

Rezolucja MSC.111(73) uchwalona 1.12.2000 Poprawki do wytycznych i kryteriów statkowego systemu zgłaszania
Poprawki dotyczą tekstu Rez. MSC.43(64) "Guidelines for criteria for ship reporting systems" i wprowadzają 3 drobne zmiany redakcyjne p. 3.2 z których wynika, że rząd przygotowujący propozycję systemu zgłaszania może tylko przejrzeć i ew. znowelizować system już stosowany.

Rezolucja MSC.112(73) uchwalona 1.12.2000 Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych satelitarnego systemu określania pozycji (GPS)
Rezolucja precyzuje dodatkowe warunki dla wysokosprawnych odbiorników GPS, które powinny mieć m.in. selektywny system wybierania potrzebnej informacji o znacznie krótszym czasie jej uzyskiwania. Odbiorniki wg dotychczasowych warunków sprecyzowanych w Rez.A.819(19) z dn. 23.11.1995r. mogą być na statkach instalowane tylko do 1 lipca 2003r., te instalowane już w dn. 1.07.2003r. lub później powinny spełniać wymagania nie niższe niż sprecyzowane w ww. rezolucji.

Rezolucja MSC.113(73) uchwalona 1.12.2000 Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych systemu GLONASS
GLONASS, czyli Global Navigation Satellite System wymagał by statki miały odbiorniki umożliwiające określanie ich pozycji w systemie SPS (Standard Positioning Service) i warunki co do tego były sprecyzowane w Rez. MSC.53(66) z dn. 30.05.1996r.
Postęp technologiczny i dotychczasowe doświadczenie z eksploatacji systemu pozwalają na znaczące podniesienie cech eksploatacyjnych odbiorników, m.in. umożliwią one określanie pozycji statku płynącego z prędkością 70 w (dotąd było 50 w) z dokładnością statyczną i dynamiczną do 45m (zamiast do 100 m), sygnalizując zmianę pozycji co 1s (było co 2 s).
Nowe urządzenie odbiorcze pracować będzie w układzie cyfrowym, informując o kursie aktualnym statku (COG - course over the ground), jego prędkości (SOG - speed over the ground) i czasie uniwersalnym (UTC - - universsal time co-ordinated) i mieć będzie wszystkie udogodnienia dla łączności i alarmów.
Terminy obowiązywania identyczne jak dla Rez. MSC.112(73).

Rezolucja MSC.114(73) uchwalona 1.12.2000 Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych różnicowych urządzeń odbiorczych DGPS i DGLONASS morskich radiopław
Odbiorniki różnicowe (differential) dla systemów pozycjonowania poprzez sygnały satelitarne mają zadanie ułatwiać manewrowanie statkiem w podejściach do portów, na wodach ograniczonych i oznaczonych radiopławami. Odbiorniki wg warunków podanych w tej rezolucji mogą obsługiwać statki płynące po takich akwenach z prędkością nawet 70 w.
Wejście w życie: od 1 lipca 2003r., urządzenia instalowane od 1 stycznia 1999r. do 1 lipca 2003 r. powinny spełniać wymagania nie niższe niż spisane w Rez. MSC.64(67) Annex 2, uchwalonej 4 grudnia 1996 r.

Rezolucja MSC.115(73) uchwalona 1.12.2000 Znowelizowane warunki techniczne dla łączonych okrętowych urządzeń odbiorczych GPS/GLONASS
Dotychczas obowiązujące warunki techniczne dla wspólnego odbiornika GPS/GLONASS ustalono 12 maja 1998 r. rezolucją MSC.74(69), opartą o ogólne wymagania z 1991r. ujęte w Rez. A.694(17). Nowelizacja obowiązywać będzie w terminach jak dla ww. rezolucji MSC112 do 114, zakłada ona, że nowy odbiornik łączący oba systemy umożliwi odbiór i obróbkę sygnałów STS (Standard Positioning System) z GPS zmodyfikowanych przez układ selektywny oraz odbiór sygnałów w GLONASS i określanie pozycji w systemie WGS84 (World Geodetic System) z dokładnością do 35m w odbiorniku nieróżnicującym ("non-differential mode") i do 10 m w odbiorniku różnicowym ("in differential mode") przy wskaźniku rozmycia (dilution) dokładności pozycji mniejszym niż 6; dotyczy to statków poruszających się z prędkością do 70w. Warunki jakie odbiornik powinien spełniać to oprócz m.in. Rez. A.824(19) i standardów jak dla rezolucji wyżej omówionych, także ostatnie zalecenie Światowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-RM.823.

Rezolucja MSC.116(73) uchwalona 1.12.2000 Warunki techniczne układu przekazywania informacji o kursie
Transmisja danych o kursie (THD - transmitting heading devices) ma zapewnić nawigatorowi na mostku informacje o rzeczywistym kursie statku, tak jak tego wymaga nowy tekst rozdz. V SOLAS. Wielkości wchodzące w układ (na ogół jest to komputer pokładowy) pochodzą od różnych pomocniczych urządzeń nawigacyjnych (m.in. kompasy, urządzenia do nakresów radarowych, radionamierniki, wskaźniki prędkości) z którymi układ THD powinien być wypróbowany co do swej dokładności w warunkach wyszczególnionych w Rez. A.821(19) i A.813(19), a jego jakikolwiek błąd w działaniu, bądź zakłócenie w jego zasilaniu powinno być sygnalizowane alarmem.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.953 (= MEPC/Circ.372) z dn. 14.12.2000 Sprawozdania z wypadków morskich
Obowiązek składania do IMO sprawozdań i analiz przyczyn wypadków morskich podjęły rządy Państw-Sygnatariuszy konwencji SOLAS (I/21) i MARPOL (art.8 i 12). Procedury wypełniania tego obowiązku były przedmiotem okólnika MSC/Circ.827 = MEPC/Circ.333 z 9 grudnia 1997r. Nowy okólnik wprowadza 9 formularzy znacznie ułatwiających sprawozdanie, mają one formę ankietową przystosowaną do ujednoliconej obróbki statystyczno-analitycznej.
Ich tytuły:

 • Dane identyfikacyjne statku;

 • Dane o wypadkach bardzo poważnych i poważnych;

 • Uzupełniające dane o wypadkach poz. 2;

 • Opis wypadków z towarami niebezpiecznymi na statkach i w portach;

 • Karty uszkodzeń statku i zapisy jego stateczności;

 • Wypadki pożarów;

 • Kwestionariusz o wezwaniu pomocy i środkach bezpieczeństwa;

 • Dane o ew. udziale zmęczenia załogi w przyczynach wypadku;

 • Rozlewy substancji szkodliwych w ilościach ponad 50-ton.

Okólnik przypomina, że dla wypadków zdefiniowanych jako poważne i bardzo poważne informacje do IMO należy przesłać w ciągu 6 miesięcy.

MSC/Circ.971 z dn. 1.12.2000 patrz MEPC.6/Circ.6

 

MSC/Circ.972, -3, -4, -5, -6, -7, -985, -986 za okres od 1.07. do 31.12.2000 Raporty o aktach piractwa i zbrojnych napadach na statki
W ww. okresie, a więc w ciągu 6 m-cy liczba napadów wzrosła z 1803 w dn. 30 czerwca do 2129 w dn. 31 grudnia, co oznacza średnio ponad 50 aktów pirackich na miesiąc. Ich usytuowanie geograficzne jest od lat prawie niezmienne, akcje zapobiegawcze równie nieskuteczne.

 

MSC/Circ.978 z dn. 6.12.2000 Międzynarodowa Konwencja STCW - informacja o wdrożeniach
Okólnik informuje, że na 73 sesji MSC (27.11 do 6.12.2000) ogłoszono listę Państw - Sygnatariuszy, które zgodnie z prawidłem I/7 p.3 tej konwencji zgłosiły, że spełniają już jej postanowienia. Lista obejmuje 72 kraje, dodano jednak dwie uwagi : że nie wszystkie państwa z tej listy prowadzą pełny program szkoleń załóg statków morskich oraz że zamieszczanie kraju na liście nie zwalnia nikogo z wykonywania zobowiązań konwencyjnych. W praktyce oznacza to, że są nadal trudności z wdrożeniem i kontrolą rzeczywistego wejścia w życie tej konwencji.

MSC/Circ.979 z dn. 8.12.2000 Międzynarodowa Konwencja STCW, sprawozdanie w sprawie prawidła I/7 p.2
Okólnik ten rozsyłany wg uchwały MSC73 ostrzega kraje, które nie dokonały jeszcze pełnej oceny wdrożeń na swoim terenie, że na sesji MSC74 mogą być przez tzw. "panel ekspertów" niesprawiedliwie ukarane ("unfairly penalized"), jeśli nie nadeślą na czas informacji wymaganych przez Konwencję.
MSC z naciskiem przypomina, ze do 75 sesji minie wyznaczony w Konwencji okres przejściowy (prawidło I/15, data 1.02.2002r.), po którym każdy z Sygnatariuszy Konwencji powinien wyznaczyć pełnomocnego przedstawiciela (~"competent person") ds. kontroli
i nadzoru wdrożeń Konwencji.

MSC/Circ.982 z dn. 20.12.2000 Wytyczne ws. kryteriów ergonomicznych wyposażenia mostka
Obszerny ten (30 stron!) okólnik wieńczy wieloletnią dyskusję na sesjach organów IMO nad szczegółami wyposażenia mostka nawigacyjnego. Wymagania ergonomiczne zebrano w podrozdziały:

 • Plan ogólny mostka czyli m.in. pole widoczności, rodzaj okien, zabudowa, dostępność i swoboda ruchów na mostku.

 • Warunki pracy: klimatyzacja, hałas, drgania, oświetlenie, bezpieczeństwo i higiena pracy na mostku.

 • Narzędzia pracy: sterowanie, integracja wskazań, zgrupowanie urządzeń, ich oświetlenie, i in.

 • Alarmy : akustyczne, świetlne, sterujące.

 • Prezentacje informacji.

 • Warunki dla czynności sterowania.

Okólnik zawiera też ujednolicone definicje, zalecane zestawy wyposażenia, podaje pełną listę międzynarodowych standardów w przedmiocie sprawy.

MSC/Circ.983 z dn. 12.12.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodu Sygnałów
Poprawka wprowadza do rozdz. XII ww. Kodu jednoliterowy sygnał Z dla wywołania lub wezwania sygnału widzialnego stacji, polecając to uznaniu miejscowej administracji portowej.

MSC/Circ.984 z dn. 20.12.2000 Projekt Kodeksu postępowania w badaniach przestępstw pirackich i zbrojnych napadów rabunkowych na statki
Celem tego dokumentu jest dostarczenie Rządom Państw Członkowskich IMO, których systemy prawne są - jak wiadomo - bardzo różne, w miarę ujednoliconego kodeksu postępowania karnego w sprawie niepokojącej żeglugę morską od ponad 10 lat.
Liczba napadów pirackich nie maleje, średnia utrzymuje się nie niżej 50 na miesiąc, czyli każdego dnia zdarzają się (wliczając te niezgłoszone) dwie zbrodnicze lub rabunkowe akcje.
Projekt omawia m. in. szkolenie oficerów dochodzeniowych, strategię i metodykę prowadzenia prac dochodzeniowo-śledczych, sporządzanie raportu wstępnego, ustalenia stanu faktycznego, w tym zbieranie informacji od świadków, organizacja procesu, rozpowszechnianie informacji, itp.

MSC/Circ.987 z dn. 20.12.2000 Transport towarów niebezpiecznych: Poprawki No. 30-2000 do Kodeksu IMDG
Okólnik przypomina, że ww. poprawki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. z okresem przejściowym jednorocznym tj. do 31 grudnia 2001 r., i w czasie tym Rządy Państw Członkowskich powinny się zapoznać z nową formą Kodeksu i w pełni go wdrożyć. IMO prosi Rządy, by wszelkie wątpliwości i niejasności w sprawie znowelizowanego Kodeksu IMDG zgłaszać na sesję Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych , ładunków stałych i kontenerów (DSC Sub-Committee), którego 6 sesja odbędzie się od 16 do 20 lipca 2001 r. w siedzibie IMO w Londynie.

Rezolucje Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

Rezolucja MEPC. 89(45) uchwalona 5.10.2000. Poprawki do Załącznika V Konwencji MARPOL73/78
Załącznik V "Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza śmieciami ze statków" nastręczają
w praktyce eksploatacji statków sporo kłopotów, co m.in. było powodem przygotowania "Wytycznych..." - patrz niżej: rez. MEPC. 92(45). Nie tylko kłopoty ale i nieporozumienia i spory (nawet międzynarodowe!) wynikały z tzw. luki prawnej lub z niewłaściwych ustaleń i sformułowań w tekście Zał. V.Poprawki jw. odnoszą się do:
- prawidła 1 paragraf 2 i ustalają nowe granice morskie tzw. "najbliższego lądu", tu: Australii (czyli strefy wód pod specjalną ochroną);
- prawideł 3(a) i 5(2)(a)(i), rozszerzając zakaz usuwania do morza także popiołów ze spalania w spalarkach wszelkich tworzyw sztucznych, które mogłyby zawierać pozostałości toksyczne lub resztki metali ciężkich;
- prawidła 9(1)(b): napisy dot. gospodarki śmieciami na statku powinny być w języku załogi, i w angielskim lub francuskim lub hiszpańskim;
- prawidła 9(3)(a): tekst istniejący dopełniony jest o możliwości zapisu w języku hiszpańskim [w ślad za rez. MEPC. 87(44)], zamiast francuskiego lub angielskiego, tych czynności, które muszą być odnotowane w "Książce zapisów śmieciowych";
- prawidła 9 podającego nowy wzór "Tabeli zrzutów śmieci" (Record of Garbage Discharges) usuwa to pewne niejasności i poprawiona forma tabeli znacznie ułatwi wnoszenie zapisów.
Ww. poprawki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2002 r.

Rezolucja MEPC.90(45) uchwalona 5.10.2000 Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC Code)
Zmienia się i egzekwowana będzie od 1.07.2002 (=wejście w życie poprawek), treść paragrafu 5.7.3, w którym określono warunki prób węży elastycznych przeznaczonych do przepompowywania chemikaliów płynnych. Najistotniejsza innowacja w stosunku do tekstu dotychczasowego (patrz str. 37 w wydaniu Kodeksu IBC, Gdańsk 1999, PRS) polega na wprowadzeniu próby pulsacji ciśnienia : 200 cykli przy amplitudzie od zera do dwukrotnego ciśnienia roboczego.
Zmiana w rozdz. "Ochrona personelu", p.14.2.9 polega na przywołaniu aktualnego "Poradnika pierwszej pomocy w wypadkach z towarami niebezpiecznymi" (MFAG) i zastosowaniu procedur postępowania opisanych w Kodeksie STCW część A i B.
Całkowicie nowy tekst otrzymał paragraf 15.3 dotyczący technologii przewozu oraz załadunku i wyładunku dwusiarczku węgla CS2 dwiema metodami: pod poduszką wodną i pod warstwą gazu obojętnego.
Zmiana w p. 16.3.3 polega na przywołaniu w przypisie aktualnego "Poradnika pierwszej pomocy ..." (MFAG) i postępowania wg Kodeksu STCW cz. A i B.

Rezolucja MEPC.91(45) uchwalona 5.10.2000 Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (BCH Code)
Kodeks BCH dotyczy - jak wiadomo - statków zbudowanych przed 1 lipca 1987r. Statki te, od 1 lipca 2002 r. muszą też stosować te wszystkie przepisy, które dla Kodeksu IBC podano wyżej w rez. MEPC. 90(45)

Rezolucja MEPC.92(45) uchwalona 1.07.99. Poprawki do znowelizowanych wytycznych wdrażania Załącznika V Konwencji MARPOL 73/78 [rez. MEPC.59(33)]
Poprawki dotyczą tekstu "Wytycznych ... [=Guidelines for the Implementation of Annex V of MARPOL 73/78", wyd. Londyn 1997, IMO Publ. sales number : IMO-656E], które nie były nigdy sygnowane jako rezolucja MEPC, dlatego mylące jest w ww. tytule odesłanie w nawiasie do rez. MEPC.59(33), która dotyczy tylko spalarek śmieci statkowych.
Nowe brzmienie otrzymuje p. 1.7.10 (patrz MARPOL, wyd. PRS 1997, str. 301) pt. "Resztki ładunkowe"; orzeka on, że pozostałości ładunku przewożonego ("cargo material", zawarte w wodzie zęzowej ładowni nie będą traktowane jak resztki ładunkowe pod warunkiem, że nie są one klasyfikowane jako polutant morski wg Kodeksu IMDG i wody zęzowe z ładowni będą wtedy wypompowywane przez system zęzowy statku.
Nowe brzmienie p. 1.8.2 jest następujące:
Popiół i żużel ze spopielarek (=spalarek) okrętowych i z opalanych węglem kotłów, z wyjątkiem popiołów z tworzyw sztucznych zawierających substancje toksyczne lub resztki metali ciężkich, których zrzutu do morza zabrania prawidło 3(1)(a), są odpadami eksploatacyjnymi w rozumieniu prawidła 1(1) i obejmuje je nazwa "Wszystkie inne śmieci", tak jak to określono w prawidłach 3(1)(b)(ii) oraz 5(2)(a)(ii), pamiętając jednakże o postanowieniu 3(2) i o treści punktu 5.4.6.2 w niniejszych "Wytycznych...".
W ślad za tymi dwoma zmianami postępowania wprowadzono zmiany do schematu postępowania z odpadami (str. 324 ww. wydania polskiego MARPOL z 1997r.), dodając w nim blok rozróżniania popiołów do zrzutu za burtę i tych do zdania w porcie.

Rezolucja MEPC.93(45) uchwalona 5.10.2000. Poprawki do normy wykonawczej dla spopielarek statkowych
Poprawka dotyczy tekstu zamieszczonego we wzorcowym formularzu certyfikatu spopielarki wykonanej wg rez. MEPC.76(40) i mówi ona, że spopielarka oprócz spełnienia wymagań "Wytycznych..." (jw.) spełnia też warunki zapisane w Załączniku VI MARPOLu, czyli nie emituje w spalinach zanieczyszczeń powietrza.

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

MEPC/Circ.363 z dn.26.07.99 r. Wytyczne stosowania dodatków do czyszczenia zbiorników i formularz zgłoszenia danych o dodatkach czyszczących
Przysłany z rocznym opóźnieniem okólnik przywołuje p. 1.8.2 rezolucji MEPC.18(22) z poprawką MEPC.62(35), pt. "Standardowe procedury i urządzenia dla zrzutu szkodliwych substancji ciekłych". Punkt ten orzeka, że jeśli do mycia zbiorników statkowych używane są detergenty kategorii A (wg klasyfikacji na str. 235 ww. wyd. polskiego MARPOLu), to musza być one stosowane w ilości nie przekraczającej 10% masy środka myjącego i muszą ulegać szybkiej biodegradacji.
Okólnik przypomina, że każde użycie środka kategorii A na statku musi być odnotowane w książce zapisów ładunkowych, ponadto statek musi mieć pełną informację o jego właściwościach toksycznych w wodzie morskiej, o jego w tej wodzie bioakumulacji i biodegradacji, przy czym cechy te muszą być określone wg standardów OECD203 i OECD107 i 117, lub wg ich odpowiedników w ISO, zaś cechy roztworu myjącego wg okólnika MEPC/Circ. 265.
O dopuszczeniu do mycia z użyciem detergentów decydować ma administracja morska.

MEPC/Circ.367 z dn.10.04.2000 Katalog programów komputerowych i informacji z Internetu odnoszących się do rozlewów olejowych na morzu
26 programów opisanych w tym okólniku dotyczy spraw objętych konwencją OPRC (tj. gotowości do zwalczania rozlewów) i podzielonych na 8 grup przedmiotowych:

 • modelowanie trajektorii rozlewów,

 • przewidywanie narażenia środowiska naturalnego,

 • logistyka i transport w walce z rozlewem,

 • właściwości fizykochemiczne olejów i ich zachowanie się w stanie rozlanym na wodzie morskiej i przy wietrze,

 • koszty regeneracji środowiska,

 • plan i kierowanie akcją zwalczania rozlewu przez wyszkolone i wyposażone ekipy,

 • baza danych, ogólna mapa programów i plany sytuacyjne akcji.

Okólnik podaje też adresy internetowe placówek zwalczania olejów, sądzić można, że tam dostępne będą informacje o cenach i sposobie zakupu programów, których okólnik nie może zawierać z powodu przestrzegania przez IMO zakazu rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, reklam komercyjnych.

MEPC/Circ.369 z dn.31.03.2000 Poprawka współczynnika "fa" do warunków prób dla uznania rodziny silników na zgodność z Kodeksem NOx
W "Kodeksie NOx", który jest w istocie instrukcją wdrożeniową dla Zał. VI konwencji MARPOL 73/78 w przedmiocie zmniejszenia emisji tlenków azotu w spalinach silników okrętowych, ww. poprawka dotyczy punktu 5.2.1 w rozdz. 5.2 "Warunki wykonania próby", i zmienia ona zakres wartości współczynnika "fa" z istniejącego: 0,98 do 1,02 na 0,93 do 1,07.
W wydaniu "Załącznika VI" (PRS, Gdańsk 2000) poprawka ta już jest wprowadzona na str. 74.

MEPC/Circ. 370 z dn. 27.04.2000 Świadomość środowiskowa młodzieży
Okólnik informuje o realizowanym w Grecji programie "HELMEPA JUNIOR", przeznaczonym dla szkół podstawowych, który informuje o potrzebie i pożytkach ochrony środowiska mórz i oceanów. Do okólnika dołączono, niestety w jednym tylko egz., afisze, katalogi rysunków, konspekty lekcji, program informacyjno-reklamowy na dyskietce.

MEPC/Circ.371 z dn.30.03.2000
GESAMP = Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, czyli zespół specjalistów powołanych przez ONZ dla pomocy organizacjom międzyrządowym FAO, ILO, WHO, IMO i innym. 29 sesja odbyła się w dn. 23 - 26 sierpnia 1999r. w Londynie i poświęcona była w całości sprawom ochrony środowiska morskiego i wybrzeży morskich. Obszerny 44-stronicowy raport zawiera tylko urzędowo-oficjalne informacje o funkcjonowaniu GESAMP i najogólniejsze o tematyce, którą omawiano.

MEPC/Circ.372 = MSC/Circ.953

MEPC/Circ.374 z dn. 20.07.2000 Obowiązkowe zdawanie odpadów statkowych i wszystkich resztek ładunku w portach Morza Bałtyckiego
Okólnik podaje, jako załącznik, pełny tekst prawidła 7 w Załączniku IV Konwencji Helsińskiej z 1992 r. pt. "Zapobieganie zanieczyszczeniom ze statków":

 • statek powinien zdać wszystkie swoje odpady, których nie wolno zrzucać do Bałtyku zgodnie z MARPOL 73/78;

 • powinien też zdać wszystkie resztki ładunkowe, tak jak to jest określone w MARPOL 73/78.

Zwolnione od tego wymagania będą tylko małe ilości ww. odpadów, których zdawanie do portowych urządzeń odbiorczych byłoby nierozsądne.

Przez małe ilości ("minor amounts of wastes") należy rozumieć:

 • olej i mieszaniny olejowe jeśli ich ilość jest poniżej 25% pojemności zbiornika odpadowego;

 • mniejsze ilości śmieci, wyłączając odpadki pożywienia, ale zdane być powinny wszystkie już zebrane w pojemniki (worki) zdawcze;

 • mniejsze ilości określone w prawidłach: 8(2)(b) i 8(6)(b) i (c) w Załączniku II MARPOL 73/78.

Okólnik obowiązuje od 1 lipca 2000 r.

MEPC/Circ.375 z dn. 11.10.2000 Wytyczne GIMPE w sprawie szacowania jakości osadów
Długo oczekiwane opracowanie ogólnych wskazań dot. oceny morskich osadów dennych w rejonach działalności gospodarczej (pogłębianie, zrzuty odpadów, wiercenia, i in.) powstało w wyniku prac sponsorowanych przez UNEP (=United Nations Environment Programme), IOC (= Intergovernmental Oceanographic Commission) i IMO, a prowadzonych przez GIMPE (= Global Investigation of Pollution in the Marine Environment).
Wytyczne starają się odpowiedzieć na 3 następujące pytania:
- czy koncepcja tu prezentowana oceny jakości osadów będzie przydatna dla celów ochrony środowiska morskiego;
- czy metody naukowe tej oceny dadzą, przy stosowaniu użytkowych metod praktycznych, spodziewane efekty;
- czy ewentualna toksyczność tych osadów może być przewidziana na podstawie tylko badań chemicznych.
Pod kątem tych pytań GIMPE dokonuje przeglądu metodyki oszacowań fizycznych, chemicznych i biologicznych, informując o możliwościach i ograniczeniach każdej z nich, a także o dotychczasowych doświadczeniach z badań osadów.

MEPC.2/Circ.6 z dn. 17.12.2000 Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych spotykanych w przewozie morskim
Stosownie do prawidła 3(4) w Zał. II konwencji MARPOL 73/78 i ustępu 2A.1.8 ujednoliconych interpretacji (str. 202 i 253 do 256 w MARPOL wyd. PRS 1997) okólnik podaje szczegółowe dane o nowych substancjach szkodliwych (Noxious Liquid Substances - NLS), dla których warunki bezpiecznego przewozu morzem powinny być określane wg wytycznych w nadal aktualnym poradniku kategoryzacji chemikaliów, zawartym w MSC/Circ. 265 z dn. 06.04.1993 r.
Warunki ustalone w tzw. trójporozumieniu tj. między eksporterem, przewoźnikiem
i importerem (Tripartite Agreement) wg ww. p. 2A.1.8 powinny być przekazane do Sekretariatu IMO przez Administrację Państwa-Strony produkującej lub wysyłającej substancję, która powinna też powiadomić o tym Rząd Państwa, którego port będzie przyjmować ładunek oraz Rząd Państwa bandery statku przewożącego.

MEPC.3/Circ.3/Add.2 z dn. 1.12.2000 Urządzenia odbiorcze w portach dla statkowych odpadów zaolejonych
Zgodnie z prawidłem 12 w Załączniku I konwencji MARPOL 73/78 odpady olejowe powinny być zdawane przez statek w porcie a Państwo Portu powinno, poprzez IMO, rozesłać informację o urządzeniach odbiorczych.
Okólnik jw. uzupełnia informacje rozesłane przez IMO 6.10.1998 r. w MEPC.3/Circ.3 i 19.10.1999 r. w MEPC.3/Circ.3/Add.1.
Addendum 2 zawiera informacje dodatkowe o urządzeniach w portach Niemiec, Japonii, Malezji, Nowej Zelandii i Federacji Rosyjskiej.

MEPC.6/Circ.6 (=MSC/Circ.971) z dn. 1.12.2000 Państwowe punkty kontaktowe w sprawach bezpieczeństwa na morzu i zanieczyszczeń morza
Aneks 1 (82 strony) to światowy wykaz adresów administracji morskich Państw Członkowskich IMO. Są to więc adresy głównych i miejscowych (rejonowych) urzędów państwowych odpowiedzialnych za nadzór i obsługę przeglądową statków, za dochodzenia wypadkowe i kontrole w imieniu państwa portu (PSC). Wykaz jest uzupełnioną i zaktualizowaną na dzień 1 grudnia 2000r. listą adresów podanych w poprzedniej edycji okólnika (MSC/Circ.926=MEPC.6/Circ.5 z dn. 1.12.1999 r.).
Aneks 2 (68 stron) to światowy wykaz dyżurnych punktów kontaktowych w państwach nabrzeżnych, odpowiedzialnych m. in. za przyjęcie i przekazanie informacji w sprawach akcji zwalczania skutków przedostania się ze statku szkodliwych substancji do wody morskiej.
Ten właśnie wykaz jest integralną częścią planu SOPEP (=Shipboard Oil Pollution Emergency Plan), który każdy statek musi posiadać, jeżeli chce uniknąć wpisania go przez służby PSC na listę statków nie spełniających wymagań konwencji.
Oba ww. aneksy powinny być na bieżąco tj. dla konkretnej podróży sprawdzane i uzupełniane w drodze łączności internetowej.