Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2005

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2006

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od lipca do końca 2005 roku. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 4/2005 Biuletynu Informacyjnego.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS – www.prs.pl - odnośnik IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS – tel. 58 346 17 00 (wewn. 372), e-mail: hw@prs.pl lub fax. 58 341 20 69.
 

Rezolucje Z 81 Sesji Komitetu Bezpieczeństwa na morzu (MSC 81)

Rezolucja MSC.201(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami.
Przyjęte przez Komitet poprawki do konwencji SOLAS dotyczą rozdziałów: II-2, III, IV i V.
Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2010 roku. Wprowadzają one następujące zmiany do konwencji:
Rozdział II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”:

 • prawidło 9 Powstrzymywanie pożaru – w punkcie 4.1.3.3 dodano nowy podpunkt .3 o testach i zatwierdzaniu głowic tryskaczowych;

 • prawidło 15 Instalacje paliwa ciekłego, oleju smarnego i innych olejów łatwo zapalnych (numery prawideł wg poprzedniego wydania SOLAS – zgodnie z rez. MSC.31(63))– został zmieniony przypis po tytule prawidła dotyczącego jego zastosowania (podpunkty 2.9 do 2.12, obecnie obowiązują tylko statki zbudowane po 1.02.1992 r. zamiast wszystkich statków);

Rozdział III „Środki i urządzenia ratunkowe”:

 • prawidło 7 Osobiste środki ratunkowe – w punkcie 2.1 dodano nowe podpunkty: .1, .2 i .5, zmieniają one wymagania co do ilości pasów ratunkowych oraz wprowadzają dodatkowe pasy dla osób z nadwagą ponad 140 kg.

Rozdział IV„Radiokomunikacja”:

 • prawidło 7 Wyposażenie radiowe: Wymagania ogólne – zmieniono zapis podpunktu 6.1 w punkcie 1 pozostawiając tylko satelitarną radiopławę 406 MHz;

 • prawidło 9 Wyposażenie radiowe: Obszar morza A1 i A2 – zmieniono zapis podpunktu 3.3 w punkcie 1 wprowadzając Inmarsat zamiast HF/DSC;

 • prawidło 10 Wyposażenie radiowe: Obszar morza A1, A2 i A3 – zmieniono zapis podpunktu 4.3 w punkcie 1 pozostawiając tylko Inmarsat;

Rozdział V „Bezpieczeństwo żeglugi”

 • prawidło 22 Widzialność z mostka nawigacyjnego – dodano nowy punkt 4 zawierający wymagania i środki bezpieczeństwa podczas operacji wymiany balastów;

Rezolucja MSC.202(81) z dnia 19.05.2006 r. Poprawki do Rozdziału V SOLAS – LRIT
Przyjęte poprawki dotyczą nowego systemu Dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (Long-range identification and tracking of ships – LRIT).
Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2008 roku.
Wymagania zostały wprowadzone nowym prawidłem 19-1 „Dalekosiężna identyfikacja i śledzenie statków”, dodanym po prawidle 19. Statki powinny zostać wyposażone w LRIT następująco:
- statki nowe – budowane 31.12.2008 r. lub po tej dacie;
- statki zbudowane przed 31.12.2008 r. – w zależności od tego w jakim obszarze morza są eksploatowane:
a) posiadające certyfikat na obszary A1, A2 i A3 – nie później niż na pierwszym przeglądzie po 31.12.2008 r.
b) certyfikowane na obszary A1, A2, A3 i A4 – nie później niż na pierwszym przeglądzie po 1.07.2009 r.
- tatki wyposażone w AIS i operujące wyłącznie w obszarze A1 (niezależnie od daty budowy) nie muszą być wyposażone w LRIT.

Rezolucja MSC.203(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978, z późniejszymi zmianami
Rezolucja zawiera poprawki do Rozdziału I i VI konwencji:

 • Prawidło I/1 Definicje i Objaśnienia – w punkcie 1 dodano nowe podpunkty .26 i .27 zawierające definicje „ISPS Code” (Kodeks ISPS) i „Ship security officer” (Oficera ochrony statku);

 • Rozdział VI Funkcje związane ze stanem zagrożenia, bezpieczeństwem zawodowym, opieką medyczną oraz ratownictwem – dodano po istniejącym VI/4 nowe Prawidło VI/5 Minimalne obowiązkowe wymagania dla wydania świadectwa kwalifikacyjnego Oficera ochrony statku.

Poprawki te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Rezolucja MSC.204(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Protokołu 1988 do SOLAS 1974
Rezolucja zawiera poprawki do Rozdziału I Postanowienia ogólne Część B Przeglądy i certyfikaty.

 • Prawidło 10 Przeglądy konstrukcji kadłuba, urządzeń maszynowych i wyposażenia statków towarowych – w punkcie (a) zmieniono zapisy podpunktu (V) dotyczące terminów inspekcji zewnętrznej strony dna statku w okresie 5 lat.

Poprawki te, ponieważ dotyczą Rozdziału I konwencji, wejdą w życie dopiero po uzyskaniu akceptacji 2/3 państw które ratyfikowały Protokół.

Rezolucja MSC.205(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code)
Przyjęte obszerne kolejne poprawki do Kodeksu IMDG (Rez. MSC.122(75)), oznaczone kolejnym numerem 33-06, wejdą w życie 1 stycznia 2008 roku, ale zalecane są do stosowania nieobowiązkowo już od 1.01.2007 r.

Rezolucja MSC.206(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS Code)
Zmiany dotyczą Rozdziału 5 Stałe gazowe instalacje gaśnicze – istniejący tekst rozdziału 5 został zastąpiony nowym, który zawiera znowelizowane wymagania dla ww. systemów.
Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.207(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (LSA Code)
Poprawki do kodeksu dotyczą:
Rozdziału I Postanowienia ogólne – w istniejącym podpunkcie .2 punktu 1.2.2 zmieniono zapisy dotyczące zakresów temperatur; oraz w podpunkcie .6 doprecyzowano wymagania dotyczące barwy środków ratunkowych.
Rozdziału II Osobiste środki ratunkowe – w punkcie 2.1.1.7 dodano wagę nie mniejszą niż 4 kg; w punkcie 2.1.3 dodano nowy podpunkt .6 dot. mechanizmu samoczynnego uruchamiania pławki; tekst ustępu 2.2 Pasy ratunkowe został zastąpiony nowym, zawierającym znowelizowana wymagania; poprawki zostały również wprowadzone do punktów: 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3.3, 2.3.1.4; dodano nowe punkty: 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7 i 2.3.1.8 z nowymi wymaganiami dla kombinezonów ratunkowych; dalsze poprawki dot. punktów: 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3 – zmiany do wymagań dla kombinezonów ochronnych.
Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.208(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Wytycznych w sprawie udzielania upoważnienia Organizacji działającej w imieniu Administracji (Rez. A.739(18))
Dodatek 1 do ww. wytycznych uzupełniono o nowy paragraf 2-1 zawierający dodatkowe wymagania w zakresie zatrudniania inspektorów przez ROs (dot.: „exlusive surveyors and auditors”).
Poprawki wejdą w życie 1 lipca 2010 roku.

Rezolucja MSC.209(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Części A Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw i pełnienia wacht (STCW Code)
Uchwalone poprawki do obowiązkowej Części A Kodeksu dotyczą:
Rozdziału VI:

 • Sekcja A-VI/2: zmiany zostały wprowadzone do tabel kompetencji A-VI/2-2 w zakresie obsługi szybkich łodzi ratowniczych;

 • dodano nową Sekcję A-VI/5 oraz tabelę A-VI/5, które zawierają minimalne wymagania kompetencyjne dla oficerów ochrony statku (SSO).

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2008 roku.

Rezolucja MSC.210(81) z dnia 19.05.2006 r. Wymagania techniczno- eksploatacyjne Dalekosięznego systemu identyfikacji i śledzenia statków (LRIT system)
W związku z uchwaleniem ostatnich poprawek do konwencji SOLAS (nowe prawidło V/19-1), które wejdą w życie 1.01.2008 r., Komitet zatwierdził wymagania eksploatacyjne i standardy techniczne dla nowego systemu LRIT.

Rezolucja MSC.211(81) z dnia 19.05.2006 r. Działania w celu terminowego uruchomienia systemu LRIT
Następna rezolucja związana z poprawkami do SOLAS jw. Wzywa i ponagla wszystkie państwa Strony Konwencji do terminowego wdrożenia nowych wymagań na statkach, przekazywania niezbędnych danych do tworzonego centrum bazy danych LRIT oraz udziału w próbach, które będą prowadzone przed uruchomieniem systemu.

Rezolucja MSC.212(81) z dnia 18.05.2006 r. Poprawki do Kodeksu chemikaliowców (BCH Code)
Uchwalone przez Komitet poprawki do obowiązkowego Kodeksu BCH (Rez.MEPC.20(22) i Rez.MSC.29(61)) zostały przygotowane przez Podkomitet BLG i zatwierdzone przez Komitet ochrony środowiska morskiego – Rez. MEPC.144(54). Są one konsekwencją nowelizacji Załącznika II Konwencji MARPOL (nowa kategoryzacja ładunków niebezpiecznych).
Poprawki do Kodeksu BCH wejdą w życie 1 sierpnia 2007 roku.

Rezolucja MSC.213(81) z dnia 12.05.2006 r. Nowy obowiązkowy system zgłaszania statków na Wyspach Kanaryjskich
Rezolucja zawiera szczegóły wprowadzanego od 1 grudnia 2006 roku nowego systemu raportowania na podejściu do Wysp Kanaryjskich (CANREP). System będzie obowiązywał wszystkie zbiornikowce większe od 600 DWT, przewożące paliwo ciężkie o gęstości większej niż 900kg/m³ w temp. 15 ºC oraz bitum i smołę wraz z ich emulsjami.

Rezolucja MSC.214(81) z dnia 12.05.2006 r. Poprawki do Wymagań technicznych dla rejestratorów VDRs (Rez. A.861(20)) i rejestratorów uproszczonych S-VDRs (Rez. MSC.163(78))
Rezolucja wprowadza poprawki do w/w standardów – w rezolucjach A.861(20) i MSC.163(78) został dodany nowy punkt: 8 Wyposażenie do przegrywania i odtwarzania dla celów władz dochodzeniowych, który zobowiązuje do wyposażania wszystkich rejestratorów VDRs w międzynarodowe złącza USB lub równoważne oraz odpowiednie oprogramowanie umożliwiające kopiowanie zapisanych danych do celów dochodzeniowych.
Nowe wymagania będą obowiązywały statki, które wyposażane będą w rejestratory w dniu 1 czerwca 2008 roku i po tej dacie.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC/Circ.1180 = MEPC/Circ474 z dnia 25.08.2005 r. Poprawki do Wytycznych dla FSA (liczbowej oceny bezpieczeństwa) używanej w procesie tworzenia przepisów IMO (MSC/Circ.1023 – MEPC/Circ.392)
Wspólny okólnik obu Komitetów, zawiera poprawki do ww. Wytycznych (poprawki wprowadzono do paragrafów: 3.1.2.1; 3.2.2; 10.1.3 i Dodatku 8; oraz dodane zostały nowe paragrafy: 3.2.3 i 3.2.4 dotyczące stosowania do oceny ryzyka modeli analitycznych przy braku danych historycznych).

MSC.1/Circ.1181 z dnia 11.07.2006 r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR)
Okólnik zawiera kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez MSC. Wprowadzone zmiany dotyczą:
Tom I:
- w Rozdziale 1 dodano nowe paragrafy: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5;
- w Rozdziale 2 poprawiono paragrafy: 2.2.4, 2.2.10, 2.3.11;
- w Rozdziale 5 poprawiono paragraf 5.2.13 i dodano nowy paragraf 5.2.15;
- w Rozdziale 6 dodano nową część „6.3” zawierającą paragrafy: 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 i 6.3.5;
- w Dodatkach: dodano nowy Dodatek [M] [K] Wzorcowe porozumienie w sprawie podziału odpowiedzialności pomiędzy Służbą SAR i dostawcą obsługi ruchu powietrznego w zakresie świadczenia usług reagowania w niebezpieczeństwie dla jednostek powietrznych;
oraz dodano nowy Dodatek [N] [L] Zastosowanie zasad zarządzania ryzykiem do oceny reakcji służby SAR i skuteczności systemu SAR.
Tom II:
- w Rozdziale 1 dodano nowy paragraf 1.2.3;
- w Rozdziale 2 poprawiono paragraf 2.10.4 i dodano nowe paragrafy: 2.10.5 i 2.10.6.
Tom III (obowiązkowy dla statków):
- Dział 1-3: zmieniono piąty od końca podpunkt w Obowiązkach koordynatora misji SAR (SMC) dotyczący przerwania lub zawieszenia zakończenia poszukiwań;
- Dział 3-1: zmieniono zapisy w Wymaganiach dla koordynacji dotyczące wyznaczenia koordynatora SMC w operacjach SAR;
- Dział 3-2: zmieniono cztery podpunkty w Koordynacja przez służby lądowe
- Załącznik D: Standardowy format raportu sytuacyjnego z akcji poszukiwania i ratowania (SAR SITREP) – dodano uwagę, że wzór raportu powinien być zgodny z formatem podanym w Załączniku E.

Poprawki do IAMSAR wejdą w życie 1 czerwca 2007 roku.

MSC.1/Circ.1182 z dnia 31.05.2006 r. Przewodnik w zakresie technik podejmowania rozbitków
Okólnik przygotowany przez COMSAR zawiera przewodnik adresowany do marynarzy. Przedstawia on problemy i podaje praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem rozbitków na morzu. Zaleca także prowadzenie odpowiednich ćwiczeń w tym zakresie na statku.

MSC.1/Circ.1183 z dnia 31.05.2006 r. Wytyczne w zakresie stosowania zewnętrznego wsparcia, dla Służb SAR i innych zainteresowanych, jako pomocy przy ograniczaniu skutków wypadku
Wytyczne są adresowane do Służb SAR i innych zainteresowanych instytucji. Wymieniają rodzaje możliwego wsparcia zewnętrznego w akcjach SAR i zwracają uwagę na duże znaczenie takich działań dla przetrwania statku oraz podkreślają ogromne znaczenie asysty zewnętrznej dla pozostającej na burcie statku załogi.
O potrzebie takich działań i za ich koordynację powinni decydować Armator i Służby SAR.

MSC.1/Circ.1184 z dnia 31.05.2006 r. Rozszerzone wytyczne planowania nieprzewidzianych wypadków dla statków pasażerskich eksploatowanych w obszarach oddalonych od urządzeń SAR
Okólnik zawiera wytyczne dla statków pasażerskich przygotowane przez Podkomitet COMSAR. Wytyczne mają stanowić pomoc przy opracowywaniu planów zapobiegania wypadkom w oddalonych obszarach. Plany są wymagane przez konwencje SOLAS, SAR i Kodeks ISM. W „Dodatku” dołączono Kryteria, które powinny być rozważone przy ustalaniu czy dany obszar jest oddalony od urządzeń SAR.

MSC.1/Circ.1185 z dnia 31.05.2006 r. Poradnik przetrwania w zimnej wodzie
Poradnik został opracowany przez Podkomitet COMSAR, zawiera on rozszerzone i najnowsze porady dla rozbitków m.in. informacje jak optymalnie należy się zachować w celu przetrwania jak najdłużej w zimnej wodzie. Do poradnika dołączona jest lista kontrolna dla czynności do wykonania.

MSC.1/Circ.1186 z dnia 1.06.2006 r. Wytyczne w zakresie szkolenia personelu służb SAR zatrudnianych w dużych operacjach ratowniczych
Wytyczne dla szkolenia oraz ćwiczeń ratowniczych personelu odpowiedzialnego za poszukiwania i ratowanie rozbitków (SAR) został przygotowany przez COMSAR 10. Pojęcie „personel służb SAR’owskich” obejmuje: koordynatorów SAR na lądzie, koordynatorów na miejscu wypadku, koordynatorów jednostek lotniczych, dowódców jednostek SAR oraz ich załogę, kapitanów statków i załogę (ponieważ mogą być zaangażowani jako pomoc dla służb SAR’owskich).

MSC.1/Circ.1187 z dnia 23.05.2006 r. Tymczasowe zalecenia eksploatacyjne dla statków pasażerskich z balkonami w kabinach
W związku z odnotowywanym poważnym wypadkiem pożaru balkonów na statku pasażerskim „Star Princess”, zostały opracowane przez Podkomitet COMSAR specjalne zalecenia prewencyjne dla tego typu statków posiadających kabiny z balkonami. Zalecenia kierowane są do armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych zainteresowanych stron.

MSC.1/Circ.1188 z dnia 22.05.2006 r. Wytyczne w zakresie szkolenia i certyfikacji oficerów ochrony obiektu portowego (PFSO)
Wytyczne do szkolenia PFSO, na polecenie MSC, zostały opracowane przez Podkomitet STW. Są one uzupełnieniem zaleceń zawartych w Kodeksie ISPS oraz kursie modelowym IMO nr 3.21. Komitet zaleca prowadzenie ewidencji przeprowadzanych szkoleń PFSO (ponieważ personelu lądowego nie obejmuje konwencja STCW).

MSC.1/Circ.1189 z dnia 30.05.2006 r. Tymczasowy program dostosowania statków specjalnego przeznaczenia do wymagań środków nadzwyczajnych w celu wzmocnienia ochrony na morzu
Okólnik zawiera tymczasowe wytyczne dla stosowania ww. wymagań do statków specjalnego przeznaczenia (SPS). Tymczasowe wytyczne mają obowiązywać na okres przejściowy, do czasu gdy statki SPS będą zobowiązane do zastosowania się do wymagań rozdz. XI-2 SOLAS i Części A Kodeksu ISPS – tj. do 1 lipca 2008 roku.

MSC.1/Circ.1190 z dnia 30.05.2006 r. Wytyczne w zakresie wymaganych informacji dla identyfikacji statków przesyłających alerty o zagrożeniu ochrony statku
W związku z raportami do MSC o trudnościach w identyfikacji statków, które wysłały sygnał alertu o zagrożeniu (SSAS), ze względu na brak adekwatnych danych, Komitet przygotował odpowiednie wytyczne w zakresie wymaganych informacji dla prawidłowej identyfikacji statków zgodnie z wymaganiami prawidła XI-2/6. Zaleca on również przeprowadzanie odpowiednich prób transmisji SSAS (próby będą wymagane od pierwszego przeglądu radiowego wykonywanego po 1 lipca 2006 roku).

MSC.1/Circ.1191 z dnia 30.05.2006 r. Przypomnienie o obowiązku informowania Państwa bandery w przypadku zastosowania środków kontroli i zapewnienia zgodności
Okólnik przypomina o obowiązku powiadamiania, zgodnie z prawidłem XI-2/9 SOLAS i XI-/13 Kodeksu ISPS, Państwa bandery oraz IMO, w przypadkach zastosowania takich środków. Notyfikację do IMO należy przesyłać na adres e-mailowy: marsec@imo.org

MSC.1/Circ.1192 z dnia 30.05.2006 r. Wytyczne w zakresie przeprowadzania dobrowolnej samooceny przez rządy Strony Konwencji i przez obiekty portowe
Znowelizowane Wytyczne w tym zakresie zostały opracowane na podstawie doświadczeń zebranych podczas stosowania tymczasowych wytycznych (okólnik MSC/Circ.1131).
Obecne poprawione wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne zawarte w okólniku MSC/Circ.1131.

MSC.1/Circ.1193 z dnia 30.05.2006 r. Wytyczne w zakresie przeprowadzania dobrowolnej samooceny stanu ochrony dla Administracji i dla statków
Okólnik zawiera wytyczne do przeprowadzania samooceny stanu ochrony, adresowane do administracji, armatorów oraz załóg statków – zawierają one odpowiednie narzędzia i kwestionariusze do samooceny, które pozwolą stwierdzić czy zostały wdrożone efektywnie wymagania rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS.
Samoocena jest dobrowolna i nie wolno wymagać od statków żadnych dokumentów na potwierdzenie, że była wykonywana.

MSC.1/Circ.1194 z dnia 30.05.2006 r. Efektywne wdrożenie rozdz. XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS
Komitet przygotował ten okólnik w celu zwrócenia uwagi Rządom – Stronom Konwencji na stwierdzane nieprawidłowości związane z implementacją rozdz. XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS. W Aneksie do okólnika zawarte są wytyczne do sporządzania programów narodowego nadzoru nad legislacją i wdrożeniem ww. wymagań konwencji i kodeksu.

MSC.1/Circ.1195 z dnia 2.06.2006 r. Wytyczne przeprowadzania testów modelowych jednostek szybkich (HSC)
Okólnik zawiera znowelizowane Wytyczne w tym zakresie, opracowane na podstawie zebranych doświadczeń podczas obowiązywania tymczasowych wytycznych – zawartych w okólniku MSC/Circ.1029. Kraje członkowskie są proszone o ich wdrożenie oraz o zainteresowanie nimi projektantów statków, właścicieli i armatorów statków oraz inne zainteresowane strony. Wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne zawarte w MSC/Circ. 1029.

MSC.1/Circ.1196 z dnia 6.06.2006 r. Środki zapewniające wejście i zejście ze statków
Okólnik informuje, że przygotowywane są przez Podkomitet DE poprawki do prawideł II-1/3-9 SOLAS, które wprowadzą obowiązek przeprowadzania odpowiednich inspekcji trapów głównych, zaburtowych i pilotowych. Ponieważ potrzeba jeszcze sporo czasu do ich uchwalenia, Komitet w celach prewencyjnych przed wypadkami z ludźmi na trapach, zaleca Administracjom jak najszybsze wdrożenie do narodowych przepisów obowiązkowych inspekcji wszystkich trapów na statkach oraz zwrócenie na ten problem uwagi – armatorom, konstruktorom statków, inspektorom PSC oraz marynarzom.

MSC.1/Circ.1197 z dnia 6.06.2006 r. Poprawki do ujednoliconych interpretacji dot. rozdz. II-1 i XII SOLAS zatwierdzonych przez MSC.Circ.1176
Okólnik przekazuje poprawki do ujednoliconych interpretacji (UI) zawartych w MSC/Circ.1176, które dotyczą Wymagań technicznych środków dostępu dla inspekcji. Zostały one opracowane przez Podkomitet DE dla ujednolicenia interpretacji niejasnych przepisów w tym zakresie, zawartych w rozdziałach II-1 i XII SOLAS (interpretacje dotyczą prawideł SOLAS: II-1/3-6, II-1/26.11, II-1/41.4 oraz Standardów sygnalizatorów poziomu wody – paragraf 3.3.7.).

MSC.1/Circ.1198 z dnia 2.06.2006r. Stosowanie prawidła XII/6.3 SOLAS dotyczącego zapobiegania korozji w przestrzeniach poszycia podwójnej burty i zbiornikach balastowych przeznaczonych na wodę morską na masowcach oraz stosowania standardów wykonawczych dla powłok ochronnych w zbiornikach balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich nowych statkach oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burty na masowcach
Okólnik Komitetu podaje wykładnię zakresu stosowania powyższych prawideł oraz w Aneksach przekazuje treść zatwierdzonych na MSC 81 poprawek do prawideł SOLAS II-1/3-2 i XII/6 jak również podaje wymagane standardy przy wykonywaniu powłok ochronnych. Poprawki te, po ostatecznym uchwaleniu przez MSC 82, będą obowiązywały od 1 lipca 2008 r.

MSC.1/Circ.1199 z dnia 31.05.2006 r. Tymczasowe wytyczne w zakresie zgodności z wymaganiami rozdz. II-1, III, IX, XI-1 i XII dla statków przewożących suche ładunki luzem
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2006 r. poprawek do ww. rozdziałów SOLAS, zawierających nową definicję „masowca” (bulk carrier), niezgodną z obecnie obowiązującą wg prawidła IX/1.6, Komitet wyjaśnia, że do czasu opracowania zharmonizowanej definicji masowca i przyjęcia jej przez MSC, tymczasowo w okresie przejściowym, za interpretację przepisów oraz za zakres ich stosowania, odpowiedzialne są poszczególne Administracje bandery.

MSC.1/Circ.1200 z dnia 24.05.2006 r. Tymczasowe wytyczne dla alternatywnej oceny kryteriów pogodowych
Okólnik zawiera uchwalone przez Komitet tymczasowe wytyczne do przeprowadzania prób modelowych – zgodnie z Kodeksem stateczności (IS Code – rez. A. 749(18)) – jeżeli są takie wymagane przy alternatywnej ocenie kryteriów pogodowych (ocena powinna być stosowana przy wielkościach momentu przechylającego zdefiniowanych w paragrafach 3.2.2.1.1 i 3.2.2.1.2 Kodeksu).

MSC.1/Circ.1201 z dnia 5.06.2006 r. Informacje kontaktowe do desygnowanych kompetentnych urzędów narodowych
Okólnik zawiera w Aneksie listę kontaktową do kompetentnych urzędów narodowych, które zostały wyznaczone do nadzoru transportu towarów niebezpiecznych na statkach, zgodnie z wymaganiami IMDG (wg regulacji SOLAS prawidło VII/3 oraz Kod IMDG sekcja 7.9.3). W Polsce nadzór taki sprawuje Ministerstwo Transportu – DTMiŚ, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie oraz PRS S.A. w zakresie kontenerów (informacja na stronie 24 okólnika).
Obecny okólnik zastępuje poprzednio obowiązujący – MSC.2/Circ.36.

MSC.1/Circ.1202 z dnia 14.06.2006 r. Programy inspekcji jednostek transportowych ładunku (CTUs) przewożących towary niebezpieczne
Okólnik Komitetu zaleca Rządom krajów członkowskich aby wdrożyły program regularnych inspekcji jednostek CTUs przy wykorzystaniu istniejących instrumentów IMO (kodeksów, wytycznych i standardów). Zawiera on także wykaz minimalny tematów, które powinien obejmować taki program inspekcji oraz wzór sprawozdania o wynikach inspekcji.

MSC.1/Circ.1203 z dnia 26.05.2006 r. Ujednolicone interpretacje do rozdz. II-2 SOLAS i do procedur prób ogniowych związanych z Kodeksem FTP
Okólnik zawiera zalecane przez MSC interpretacje do prawideł SOLAS: II-2/3.34, II-2/9.2.4.2.5, II-2/9.3.1, II-2/10.7.1.4, II-2/19.3.2 i do Rez. A.754(18). Uprasza się Rządy krajów członkowskich do stosowania ich jako wytycznych do Kodeksu FTP przy testowaniu urządzeń instalowanych na statkach po 19 maja 2006 r.

MSC.1/Circ.1204 z dnia 26.05.2006 r. Wcześniejsze stosowanie poprawek do prawidła 4.5.2.3 rozdz. II-2 SOLAS
Komitet zaleca Rządom krajów członkowskich jak najwcześniejsze stosowanie przepisów zawartych w ww. poprawkach do SOLAS (dotyczą one rozszerzenia akceptacji standardu klasy „A-O” na okna i świetliki boczne, w strefach poza obszarami wymienionym w prawidle II-2/9.2.4.2.5 ) i zwraca ich uwagę na fakt, że poprawki te zostaną uchwalone na 82 sesji MSC (w grudniu br.).

MSC.1/Circ.1205 z dnia 26.05.2006 r. Wytyczne do opracowania podręcznika obsługi i konserwacji systemów łodzi ratunkowych
W związku z odnotowanymi wypadkami podczas wodowania łodzi ratunkowych, Komitet MSC przygotował szczegółowe wytyczne wraz z ciekawymi rysunkami, które powinny być wykorzystane przy opracowaniu podręcznika szkoleniowego dla załogi w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji systemów łodzi ratunkowych. Okólnik adresowany jest do załóg statków, armatorów oraz do inspektorów Administracji .

MSC.1/Circ.1206 z dnia 26.05.2006 r. Środki dla zapobiegania wypadkom z łodziami ratunkowymi
Okólnik został przygotowany przez MSC w związku z odnotowanymi ostatnio licznymi wypadkami, w tym także ciężkimi obrażeniami ciała marynarzy podczas operacji opuszczania lub podnoszenia łodzi ratunkowych. Okólnik wyszczególnia kategorie odnotowanych wypadków, podaje ich główne przyczyny oraz odsyła do opracowanych wcześniej wytycznych IMO zawartych w okólnikach: MSC/Circ.1049, MSC/Circ.1093, MSC/Circ.1136 i MSC/Circ.1137. W załącznikach do okólnika zamieszczono:
Aneks 1 – Wytyczne do przeprowadzania okresowych przeglądów łodzi i urządzeń do ich wodowania;
Aneks 2 – Poradnik dotyczący zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń opuszczania statku z użyciem łodzi ratunkowych.

MSC.1/Circ.1207 z dnia 26.05.2006 r. Wcześniejsze wdrożenie znowelizowanego prawidła III/19.3.3.4 SOLAS
Okólnik Komitetu informuje o przyjętych poprawkach i podaje treść uchwalonego prawidła III/19.3.4 (dotyczą one zasad wodowania łodzi swobodnego zrzutu) oraz zachęca wszystkie Rządy aby uchwalone wymagania stosować jak najwcześniej bez czekania na ich formalne obowiązywanie.

MSC.1/Circ.1208 z dnia 22.05.2006 r. Promocja i weryfikacja szkoleń zapoznawczych operatorów GMDSS z urządzeniami na burcie statku
Na wniosek Podkomitetu STW Komitet przygotował rekomendacje w zakresie szkolenia operatorów GMDSS w praktycznej obsłudze urządzeń radiowych na statku (dotyczy to szkolenia zapoznawczego – „familiarization”). Aneks do okólnika zawiera zalecany program takiego szkolenia.

MSC.1/Circ.1209 z dnia 22.05.2006 r. Informacja o symulatorach dostępnych do szkolenia morskiego
Komitet, na wniosek Podkomitetu STW, zwraca się do wszystkich Państw członkowskich o aktualizację informacji o dostępnych symulatorach do szkolenia morskiego. Aneks okólnika zawiera formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przekazać do Sekretariatu IMO.

MSC.1/Circ.1210 z dnia 11.07.2006 r. Baza danych zarejestrowanych satelitarnych radiopław COSPAS-SARSAT International 406 MHz
Na wniosek Podkomitetu COMSAR, Komitet zatwierdził znowelizowane Wytyczne w zakresie rejestracji radiopław, które zostały zamieszczone w Aneksie do niniejszego okólnika. Rejestracja została bardzo uproszczona i może być wykonywana przez Internet (www.406registratio.com). Komitet przypomina o obowiązku rejestracji radiopław (SOLAS prawidło IV/5-1), a także zwraca uwagę wszystkich zainteresowanych stron na ogromne znaczenie ciągłej dostępności do aktualnej bazy danych radiopław dla Służb SAR.

MSC.1/Circ.1211 z dnia 25.05.2006 r. Ujednolicone interpretacje do prawidła II-1/10 SOLAS i prawidła 12 poprawionego rozdz. II-1 SOLAS dotyczące furt dziobowych i przedłużonej grodzi zderzeniowej

Okólnik podaje zatwierdzone przez Komitet ujednolicone interpretacje do znowelizowanego rozdziału II-1 SOLAS (do prawideł II-1/10 i II-1/12.6). Interpretacje dotyczą furt dziobowych i przedłużonej grodzi zderzeniowej. Znowelizowany rozdział II-1 wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku.

Rezolucje z 54 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 54) – uchwalone w dniu 24 marca 2006 r.

Rezolucja MEPC.140(54) Wytyczne dla zatwierdzania i przeglądu programów prototypowych technologii postępowania z wodami balastowymi (G10)
Wytyczne stanowią zalecenia dla Administracji w sprawie zatwierdzania i przeglądu w/w programów, jak to jest wymagane prawidłem D-4 Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM 2004).
Możliwość opracowania i testowania programów służyć ma spełnieniu standardów dla wód balastowych zawartych w prawidle D-2.

Rezolucja MEPC.141(54) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 Konwencji MARPOL 1973 (Poprawki do prawidła 1, dodatkowe prawidło 12A i związane z nim zmiany w certyfikacie IOPP, poprawki do prawidła 21 nowego Załącznika I do MARPOL)
Poprawki do nowego Załącznika I zawierają:
- nowy punkt 28.9 w prawidle 1 „Definicje”, dotyczący statku przekazanego po budowie 1 sierpnia 2010 lub później;
- dodanie nowego prawidła 12A „Zabezpieczenie zbiorników paliwowych” oraz zmiany w certyfikacie IOPP;
- zmianę punktu 2.2 prawidła 22 „Zapobieganie zanieczyszczeniom ze zbiornikowców przewożących oleje ciężkie jako ładunek”.
Poprawki wejdą w życie 1 sierpnia 2007 r.

Rezolucja MEPC.142(54) Poprawki do wytycznych dla wdrożenia wymagań nowego Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 na pływających urządzeniach produkcyjno-magazynowo-odbiorczych (FPSOs) i pływających obiektach magazynowych (FSUs) – rez. MEPC.139(53)
Poprawki dotyczą dostosowania wymagań nowego prawidła 12A „Zabezpieczenie zbiorników paliwowych” na w/w obiektach.

Rezolucja MEPC.143(54) Poprawki do Załącznika do Protokołu 1978 do Konwencji MARPOL 1973. Dodatkowe prawidło 13 w Załączniku IV do Konwencji MARPOL 73/78
Poprawki wprowadzają nowy rozdział 5 i prawidło 13 Załącznika IV, dotyczące objęcia kontrolą PSC przestrzegania procedur związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu ściekami.
Poprawki wejdą w życie 1 sierpnia 2007 r.

Rezolucja MEPC.144(54) Poprawki do Kodeksu konstrukcji i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)

Poprawki do Kodeksu BCH stanowią konsekwencję nowelizacji Załącznika II do Konwencji MARPOL 73/78 (rez. MEPC.118(52).
Poprawki wejdą w życie 1 sierpnia 2007 r.

Rezolucja MEPC.145(54) Wczesne i efektywne wdrożenie poprawek 2006 do Kodeksu BCH
Komitet Ochrony Środowiska Morskiego zwraca uwagę, że Kodeks BCH dostarcza standardy konstrukcyjne dla statków przewożących niebezpieczne i szkodliwe substancje luzem w celu zminimalizowania ryzyka dla statku, załogi i środowiska. W związku z tym wzywa się Strony Konwencji MARPOL 73/78 do wdrażania poprawek do Kodeksu BCH tak szybko, jak to praktycznie możliwe, ze względu na zbliżające się wejście w życie Załącznika II do MARPOL od 1 stycznia 2007 r.

Rezolucja MEPC.146(54) Poprawki do Uwag Wyjaśniających w sprawach dotyczących postępowania podczas przypadkowego wycieku oleju zgodnie z prawidłem 23 nowego załącznika I do MARPOL (rez. MEPC.122(53))
Poprawki dotyczą wykreślenia z w/w „Uwag – część B” punktu 6.3 „Wytyczne w sprawie postanowień szczególnych”.

Rezolucja MEPC.147(54) Wytyczne dla oceny resztkowych spoin pachwinowych pomiędzy poszyciem pokładu a wzdłużnicami
Wytyczne przeznaczone są dla inspektorów nadzoru i uznanych organizacji przeprowadzających przeglądy na zgodność z CAS i podają metody i kryteria pomiaru grubości spoin.

Rezolucja MEPC.148(54) Znowelizowane wytyczne transportu olejów roślinnych w zbiornikach głębokich lub niezależnych specjalnie zaprojektowanych do przewozu takich olejów na masowcach (rez. MEPC.120(52))
W związku z nowelizacją Załącznika II do MARPOL i Kodeksu IBC oraz powszechnie stosowaną praktyką przewozu olejów roślinnych w zbiornikach głębokich i niezależnych na masowcach, szczególnie w przypadku gdzie brak nowoczesnych tankowców NLS, Komitet uchwalił wytyczne, które zawierają warunki konieczne dla uzyskania od Administracji zgody na złagodzenie wymagań w stosunku do postanowień Załącznika II.
Wytyczne będą miały zastosowanie tylko przy spełnieniu następujących warunków:
- oleje roślinne są przewożone w zbiornikach głębokich lub niezależnych na masowcach specjalnie zaprojektowanych (na podstawie Certyfikatu NLS wydanego przed 1 stycznia 2007 r.);
- produkty dozwolone do przewozu ogranicza się do nieprzetworzonych olejów (przede wszystkim trójglicerydów) wyszczególnionych w Kodeksie IBC kolumna (e), stopka (k);
- statek spełnia wymagania ochrony środowiska Załącznika II do MARPOL.
Rezolucja będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. i zastępuje rez. MEPC.120(52).
UWAGA: 54 sesja Komitetu MEPC przyjęła następujące Ujednolicone Interpretacje do Konwencji MARPOL 73/78:
- do prawidła 25A istniejącego Załącznika I (UI – 11A.2) dotyczącego stateczności w stanie nieuszkodzonym;
- do prawidła 12A nowego Załącznika I (dla „Column Stabilized Units” – MODUs),
- do prawidła 22.5 nowego Załącznika I (uściślenie terminu przepompownia).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (uchwalone od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2006 r.)

UWAGA WSTĘPNA: Znowelizowane prawidło 13G i nowe prawidło 13H Załącznika I do MARPOL, przyjęte rez. MEPC.111(50), obowiązuje od 5 kwietnia 2005r. Zgodnie z paragrafami (5) i (7) prawidła 13G oraz (5), (6) i (7) prawidła 13H, Administracja może przedłużyć okres eksploatacji określonych zbiornikowców olejowych poza wyznaczone w paragrafie (4) praw. 13G daty wycofania z eksploatacji, lub zezwolić na przewóz olejów ciężkich poza okresem wymienionym w paragrafie (4) praw. 13H.
Na mocy paragrafów (8)(b) praw. 13G i (8)(a) i (b) praw. 13H Strony Konwencji mogą odmówić wejścia do portów i terminali wymienionym zbiornikowcom olejowym. Oświadczenie o takim postanowieniu powinno być przesłane przez Administracje Państw Stron do IMO, celem rozesłania innym Stronom Konwencji MARPOL.
Ilekroć w poniższym zestawieniu okólników jest mowa w tytule o „Informacji Administracji” to informacja ta dotyczy wymienionych wyżej postanowień.

MEPC.1/Circ.494 z dnia 9.01.2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 - Informacja Administracji Indii
Informacja Administracji dotyczy zbiornikowca „NAND HARI” (Nr IMO 8010441).

MEPC.1/Circ.495 z dnia 9.01 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) - Informacja Administracji Indii
Administracja Indii informuje o szczegółach wystawionego Świadectwa zgodności dla zbiornikowców kat. 2:
- “HAVILDAR ABDUL HAMID PVC” (Nr IMO 8316625), ważne do 28.07.2010 r.;
- „LIEUTENANT ARUN KHETARPAL PVC” (Nr IMO 8311182), ważne do 27.02.2010 r.;
- „JAG LAMHA” (Nr IMO 8700436), ważne do 16.09.2010 r.;
- „RATNA ABHA” (Nr IMO 8103327), ważne do 20.10.2008 r.

MEPC.1/Circ.496 z dnia 11.01 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Malty i Norwegii.
Administracja Malty informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „APAGEON” (Nr IMO 8014667), ważne do 30.03.2008 r.
Administracja Norwegii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „JO BIRK” (Nr IMO 8000915), ważne do 01.06.2008 r.

MEPC.1/Circ.497 z dnia 19.01 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Wietnamu i Szwecji.
Administracja Wietnamu informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „DAI LONG” (Nr IMO 8801527), ważne do 14.09.2010 r.
Administracja Szwecji informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
- „BRO TRADER” (Nr IMO 8705333), ważne do 07.12.2010 r.

MEPC.1/Circ.498 z dnia 24.01 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Malty
Administracja Malty informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla następujących zbiornikowców:
- „SEATREASURE” kat. 2 (Nr IMO 8312368), ważne do 17.03.2010 r.
- „ROPAZI” kat. 3 (Nr IMO 8207317), ważne do 26.12.2010 r.
- „ALEXANDROS” kat. 3 (Nr IMO 8521268), ważne do 26.03.2010 r.

MEPC.1/Circ.499 z dnia 31.01 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Bahama
Administracja Bahama informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla następujących zbiornikowców:
- „CHEM BOTHNIA” kat.3 (Nr IMO 8421406), ważne do 07.08.2010 r.;
- „SELETAR SPIRIT” kat. 2 (Nr IMO 8706624), ważne do 22.08.2010 r.;
- „SEMAKAU SPIRIT” kat. 2 (Nr IMO 8802911), ważne do 30.10.2010 r.

MEPC.1/Circ.500 z dnia 09.02 2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 – Informacja Administracji Panamy
Informacja Administracji dotyczy 45 zbiornikowców.

MEPC.1/Circ.501 z dnia 09.02 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji USA
Administracja USA informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „SEABULK AMERICA” (Nr IMO 7412757), ważne do 01.01.2015 r.

MEPC.1/Circ.502 z dnia 14.02 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji USA
Administracja USA informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „S/R LONG BEACH” (Nr IMO 8414532), ważne do 01.01.2010 r.

MEPC.1/Circ.503 z dnia 23.02 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Malty i Hong Kongu (Chiny)
Administracja Malty informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „GOLDIE” (Nr IMO 8704365), ważne do 04.12.2010 r.;
- „CROWN A” (Nr IMO 8419013), ważne do 27.09.2010 r.
Administracja Hong Kongu informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „SHINYO JUBILEE” (Nr IMO 8705979), ważne do 28.09.2010 r.

MEPC.1/Circ.504 z dnia 23.02 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji USA
Administracja USA informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „POLAR CALIFORNIA” (Nr IMO 7500889), ważne do 15.07.2007 r.

MEPC.1/Circ.505 z dnia 24.02 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Szwecji
Administracja Szwecji informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
- „TRAPPER” (Nr IMO 8014667), ważne do 14.06.2010 r.

MEPC.1/Circ.506 z dnia 16.03 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Pakistanu, Bahama, Norwegii i Malty.
Administracja Pakistanu informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowców kategorii 2:
- „M.T. JOHAR” (Nr IMO 7917393), ważne do 15.12.2010 r.;
- „M.T. SWAT” (Nr IMO 7917408), ważne do 14.11.2010 r.
Administracja Bahama informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowców kategorii 2:
- „TRISTAR DUBAI” (Nr IMO 8613281), ważne do 11.12.2010 r.;
- „HAWAIIAN STAR” (Nr IMO 7826219), ważne do 30.06.2010 r.;
- „TRISTAR KUWAIT” (Nr IMO 8613293), ważne do 06.02.2011 r.
Administracja Norwegii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „VALETTA” (Nr IMO 7926875), ważne do 31.12.2007 r.
Administracja Malty informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- W.S. CHALLENGER” (Nr IMO 7032513), ważne do 01.04.2008 r.

MEPC.1/Circ.507 z dnia 03.04 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Liberii, Wietnamu, Wielkiej Brytanii i Panamy
Administracja Liberii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla 27 zbiornikowców kategorii 2.
Administracja Wietnamu informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
- „DAI HUNG” (Nr IMO 8704353), ważne do 30.03.2010 r.
Administracja Wielkiej Brytanii informuje o wystawieniu Świadectw Zgodności dla 4 zbiornikowców kategorii 2 i 3.
Administracja Panamy informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla 17 zbiornikowców kategorii 2 i 3.

MEPC.1/Circ.508 z dnia 09.05 2006 r. Kwit dostawy paliwa i pobieranie próbek paliwa
Okólnik wyjaśnia jak spełnić wymagania prawidła 18 Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78, który nakłada na właściciela statku i dostawcę paliwa wymagania związane z posiadaniem kwitu dostawy paliwa i reprezentacyjnych próbek paliwa dostarczonego na statek, a na Państwa Strony Protokołu 1997 do Konwencji MARPOL zobowiązanie uregulowania spraw dostaw paliwa w portach.

MEPC.1/Circ.509 z dnia 09.05 2006 r. Zgłaszanie do IMO informacji o portach lub terminalach, w których uregulowana jest lub będzie emisja lotnych związków organicznych (VOCs)
Okólnik przypomina, że zgłoszenie powinno zawierać informację o wielkości zbiornikowców, które będą kontrolowane, o ładunkach wymagających zastosowania systemu kontroli emisji oparów i o dacie rozpoczęcia kontroli. Zgłoszenie powinno być przekazane przez rząd Państwa Strony Protokołu 1997 do MARPOL, co najmniej na 6 miesięcy przed datą kontroli. Zgłoszenia i ich rozpowszechnienie przez IMO w formie okólników ma pozwolić na rozpoznanie wymagań nakładanych na statki w takich portach i terminalach.

MEPC.1/Circ.510 z dnia 10.05 2006 r. Poradnik dotyczący składania do IMO wniosków o ustanowienie obszarów szczególnie wrażliwych (PSSA)
Okólnik uzupełnia rezolucję Zgromadzenia A.982(24) „Znowelizowane wytyczne określania i wyznaczania obszarów PSSA”. Poradnik ma stanowić pomoc dla krajów ubiegających się o ustanowienie obszaru PSSA i zawiera wskazówki co do zawartości zgłoszenia do IMO, tak aby ułatwić ich sprawne rozpatrzenie przez Komitet MEPC.

MEPC.1/Circ.511 z dnia 18.04 2006 r. Znowelizowane wytyczne dla systemów postępowania z zaolejonymi wodami pochodzącymi z pomieszczeń maszynowni na statkach zawierające wytyczne dla zintegrowanego systemu obróbki wód zęzowych (IBTS)
Okólnik stanowi nowelizację okólnika MEPC/Circ.235, który dotyczył statków istniejących bądź tych, których stępkę położono po 1 stycznia 1992 roku. Zawiera wytyczne wspomagające stosowanie wymagań nowego Załącznika I w sprawie wyposażenia dla składowania i zrzutu zaolejonych odpadów oraz wód zęzowych z maszynowni.

MEPC.1/Circ.512 z dnia 16.05 2006 r. Znowelizowane wytyczne dla tymczasowej oceny ładunków płynnych przewożonych luzem
Okólnik zastępuje MEPC/Circ.265 i stanowi konsekwencję zmian w Załączniku II do MARPOL i w Kodeksie IBC. Wytyczne zawierają procedury „krok po kroku” sprawdzania wymagań dla przewozu wszystkich produktów płynnych oferowanych do przewozu luzem. Uwagę zwrócono na przepisy rozdziału 8, które wymagają, aby przy tymczasowej ocenie produktu czystego, technicznie czystego lub mieszaniny zawierającej wagowo powyżej 1% nieoszacowanego komponentu, producent dostarczył jego dane do Grupy Ekspertów IMO - GESAMP/EHS. Po otrzymaniu od GESAMP „Hazard Profile” producent powinien dostarczyć do Administracji kompletny Formularz Produktu BLG, zawierający propozycję oceny kategorii zanieczyszczenia i typu statku oraz wymagań transportowych. Administracja powinna następnie dostarczyć do IMO otrzymany Formularz z propozycją włączenia nowej pozycji do Kodeksu IBC.

MEPC.1/Circ.513 z dnia 18.04 2006 r. Ważność certyfikatu IOPP i jego dodatków, wydanych na podstawie istniejącego Załącznika I do MARPOL, po 1 stycznia 2007 r.
W związku z wejściem w życie znowelizowanego Załącznika I do Konwencji MARPOL istnieje obawa, że inspekcje PSC od 1 stycznia 2007 r. nie będą uznawały certyfikatów IOPP wystawionych na podstawie starego Załącznika I MARPOL. Komitet wyjaśnia, że dopóki wydana dokumentacja nie wymaga ponownego wydania, jako konsekwencja spełnienia wymagań przez statek nowych wymagań Załącznika I, Certyfikat IOPP i jego dodatki będą akceptowane do wygaśnięcia ich terminu ważności.

MEPC.1/Circ.514 z dnia 04.04 2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 – Informacja Administracji Austrii
Informacja Administracji dotyczy stosowania przez Austrię wymagań Załącznika I do MARPOL.

MEPC.1/Circ.515 z dnia 18.04 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Australii i Brazylii
Administracja Australii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „PALMERSTON” (Nr IMO 8814639), ważne do 04.08.2010 r.
Administracja Brazylii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 2:
- „BROTAS” (Nr IMO 8124022), ważne do 08.11.2010 r.

MEPC.1/Circ.516 z dnia 05.05 2006 r. Publiczny dostęp do bazy danych CAS
Komitet podaje, że od 5 maja 2006 r., informacje otrzymane od Rządów na temat ważnych Świadectw Zgodności wydanych dla zbiornikowców są dostępne pod adresem: u>http://gisis.imo.org. Baza danych obecnie zawiera informacje o 137 zbiornikowcach. Okólnik przypomina, że wszystkie inne informacje dotyczą: zastrzeżonych, wycofanych lub utraconych Świadectw Zgodności, są dostępne tylko dla Stron Konwencji MARPOL.

MEPC.1/Circ.517 z dnia 08.05 2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 - Informacja Administracji Indii
Informacja Administracji dotyczy zbiornikowców: „JAWAHARLAL NERU” (Nr IMO 8609644) i „MOTILAL NERU” (Nr IMO 8503113).

MEPC.1/Circ.518 z dnia 16.05 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji Indii i Turcji
Administracja Indii informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla 6 zbiornikowców kategorii 2.
Administracja Turcji informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowca kategorii 3:
- „BAKI AKAR” (Nr IMO 8705981), ważne do 22.12.2010 r.

MEPC.1/Circ.519 z dnia 10.05 2006 r. Wdrożenie znowelizowanego prawidła 13G i 13H Załącznika I do Konwencji MARPOL 73/78 – Informacja Administracji St. Kitts and Nevis
Informacja dotyczy zbiornikowca „GULF SUCCESS” (Nr IMO 7915333).

MEPC.1/Circ.520 z dnia 22.05 2006 r. Wdrożenie Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS) – Informacja Administracji USA
Administracja USA informuje o wystawieniu Świadectwa Zgodności dla zbiornikowców kategorii 2:
- “OVERSEAS NEW ORLEANS” (Nr IMO 7932422), ważne do 30.06.2009 r.
- “JACKSONVILLE” (Nr IMO 8641290), ważne do 17.05.2008 r.
- “ITB NEW YORK” (Nr IMO 8641496), ważne do 07.02.2009 r.

Wspólne Okólniki Komitetów MSC i MEPC
z pierwszego półrocza 2006r.

MSC-MEPC.2/Circ.1 z dnia 18.07.2006 r. Usuwanie fumigantów
Okólnik przypomina zasady właściwego postępowania przy usuwaniu fumigantów. Jednocześnie zaleca Rządom wydanie przepisów zobowiązujących statki przewożące ładunki stałe wymagające fumigacji do upewnienia się, że wszystkie pozostałości są usuwane we właściwy sposób: przez spalenie bądź zdanie na lądzie, w zależności od zaleceń producenta.

MSC-MEPC.2/Circ.2 z dnia 1.06.2006 r. Sprawy ogólne. Wymagania IMO w sprawie posiadania publikacji na pokładzie statku
Okólnik wymienia publikacje, na które powołują się w swoich wymaganiach konwencje SOLAS, MARPOL, LL, COLREG i STCW. Publikacje te zostały uznane przez Komitety MSC i MEPC za wspomagające wypełnianie wymagań konwencyjnych i w związku z tym zaleca się ich posiadanie na pokładzie statków, do których mają zastosowanie. Dopuszcza się również autoryzowaną formę elektroniczną publikacji, z wyjątkiem tych, które mają zastosowanie w sytuacji zagrożenia (Międzynarodowy Kod Sygnałowy oraz Poradnik IAMSAR).

MSC-MEPC.3/Circ.3 z dnia 5.06.2006 r. Sprawy ogólne. Wytyczne na temat podstawowych elementów statkowego programu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
Wytyczne przeznaczone są dla personelu kierowniczego lub konsultantów, wdrażających bądź kontrolujących statkowe programy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Wymieniają 8 podstawowych tematów, które powinny stanowić podstawę opracowania takich programów.

MSC-MEPC.2/Circ.4 z dnia 2.06.2006 r. Sprawy ogólne. Wczesne zastosowanie poprawek do wymagań przeciwpożarowych znowelizowanego Kodeksu IBC
Okólnik przytacza zatwierdzone, co do zasady, poprawki do znowelizowanego Kodeksu IBC dotyczące wymagań przeciwpożarowych. Komitety MSC i MEPC zachęcają Strony Konwencji SOLAS i MARPOL do stosowania tych poprawek dla statków swojej bandery od 1 stycznia 2007 r. oraz do ich akceptowania na statkach innych Państw.

MSC-MEPC.7/Circ.1 z dnia 22.05.2006 r. Lista kontrolna spraw dotyczących czynnika ludzkiego w pracach organów IMO
Okólnik zawiera zatwierdzoną przez Komitety MSC i MEPC listę zagadnień związanych z czynnikiem ludzkim, która powinna być uzupełniana przez wszystkie odpowiednie organy IMO przed zatwierdzeniem lub przyjmowaniem poprawek do obowiązkowych i nieobowiązkowych instrumentów IMO.

MSC-MEPC.7/Circ.2 z dnia 22.05.2006 r. Umocnienie wpływu czynnika ludzkiego na prace IMO
Okólnik zachęca Rządy Krajów Członkowskich oraz Organizacje, które posiadają wiedzę i są ekspertami w dziedzinie czynnika ludzkiego, do udziału w pracy odpowiednich Podkomitetów zajmujących się przede wszystkim bezpieczeństwem statków pasażerskich, analizą wypadków, zarządzaniem wodami balastowymi i złomowaniem statków.

MSC-MEPC.7/Circ.3 z dnia 22.05.2006 r. Zagadnienia ergonomii w środowisku pracy
Ostatnie raporty z wypadków marynarzy wskazują, że jeden na pięć przypadków uszkodzenia ciała, był spowodowany poślizgnięciem, potknięciem lub upadkiem. Okólnik Komitetów MSC i MEPC wymienia zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku pracy.

MSC-MEPC.7/Circ.4 z dnia 22.05.2006 r. Strategia IMO w sprawie czynnika ludzkiego
Okólnik zawiera plan działania Komitetów MSC i MEPC oraz Podkomitetu FSI w dziedzinie czynnika ludzkiego, z podziałem na sprawy: ergonomii, zmęczenia, przekazywania informacji dla marynarzy i analizy wypadków.

Wojciech Czarny,
Beata Gałecka