Extranet

Przejdź do ekstranetu »

II półrocze 2007

Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2008 r.

Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca czerwca 2008 r.

Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS S.A. –www.prs.pl zakładka - IMO.

Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS - tel. 75 11 376 lub 75 11 372; e-mail: hw@prs.pl lub fax 346 03 92.

Rezolucje z 84 sesji Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 84)

Rezolucja MSC.255(84) z dnia 16.05. 2008 r. Międzynarodowych kodeks standardów i zalecanych praktyk postępowania w sprawach wypadków morskich lub incydentów morskich (Kodeks badania wypadków)
Rezolucja zawiera nowy kodeks który został opracowany przez Podkomitet FSI - ma on na celu ujednolicenie procedur postępowania Administracji przy badaniu wypadków morskich i zdarzeń na statkach. Będzie on obowiązkowy do stosowania po wejściu w życie poprawek do rozdziału XI-1/6 konwencji SOLAS, uchwalonych przez Komitet rezolucją MSC.257(84), to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.256(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Międzynarodowe konwencji SOLAS, 1974, wraz późniejszymi zmianami
Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dot. rozdziałów: II-1, II-2, III, IV i Dodatku – Certyfikaty. Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku i będzie obowiązywała statki od pierwszego przeglądu dla odnowienia klasy przeprowadzanego po tej dacie.
Uchwalone poprawki są następujące:
Rozdział II-1 „Budowa- konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne”:

 • Prawidło 3-4 dotyczące urządzeń do awaryjnego holowania na zbiornikowcach zostało zastąpione przez nowe prawidło 3-4 „Urządzenia do awaryjnego holowania i procedury”. Wymagania dotyczące zbiornikowców pozostały w punkcie 1 prawidła, natomiast w punkcie 2 dodano nowe wymagania które będą dotyczyły pozostałych statków;

 • dodano nowe Prawidło 3-9 „ Środki do wejścia i zejścia ze statków” które wprowadza obowiązek wyposażania statków w trapy i schodnie zgodne z zaleceniami opracowanymi przez IMO oraz konieczność poddawania ich okresowym przeglądom technicznym;

Rozdział II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”:

 • Prawidło 10 „Gaszenie pożarów”: dodano nowy podpunkt 4.1.5 dot. stałej instalacji gaśniczej CO2 z odesłaniem do nowych wymagań Kodeksu FSS;

 • Prawidło 19 „Przewóz towarów niebezpiecznych”: w punkcie 4 wykreślono odesłanie do prawidła VII/2;

 • Prawidło 20 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń samochodowych, kategorii specjalnej i pomieszczeń ro-ro”: punkt 6.1.4 został znowelizowany oraz dodano nowy podpunkt 6.1.5 dot. odwadniania tych pomieszczeń – system osuszania powinien być zgodny z Wytycznymi opracowanymi przez IMO.

Rozdział III „Środki i urządzenia ratunkowe”:

 • Prawidło 6 ”Łączność”: podpunkt 2.2 został znowelizowany, tytuł „transpondery radarowe” został zastąpiony przez „urządzenia lokalizacyjne SAR” oraz wprowadzono oprócz SART nowe nadajnik AIS-SART i odesłanie do odpowiednich zaleceń MSC;

 • Prawidło 26 „Wymagania dodatkowe dla statków pasażerskich ro-ro”: punkt 2.5 został znowelizowany (transponder radarowy zastąpiono urządzeniem lokalizacyjnym SAR).

Rozdział IV „Radiokomunikacja”:

 • Prawidło 7 „Wyposażenie radiowe: Wymagania ogólne”: punkcie 1.3 został znowelizowany (transponder radarowy został zastąpiony przez urządzenie lokalizacyjne SAR).

Dodatek „Certyfikaty”:

W wykazach wyposażenia (wzory: P, E, R, PNUC i CNUC) dodano odpowiedni punkt „Ilość urządzeń lokalizacyjnych SAR” oraz dodano podpunkty dot. SART i AIS-SART.

Rezolucja MSC.257(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Międzynarodowe konwencji SOLAS, 1974, wraz późniejszymi zmianami
Przyjęte przez Komitet poprawki do konwencji SOLAS dotyczą Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”.
W rozdziale tym dodano nowe Prawidło 6 „ Dodatkowe wymagania w zakresie badania wypadków morskich i incydentów”. Prawidło wprowadza obowiązek stosowania przez Administracje przy badania wypadków morskich wymagań Kodeksu badania wypadków – uchwalonego rezolucją MSC.255(84).
Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.258(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowe konwencji SOLAS, 1974
Poprawki dotyczą „Załącznika – Dodatek”. Wprowadzają one zmiany w Wykazach wyposażenia do certyfikatów bezpieczeństwa statków (wzory P, E. R i C) - dodano odpowiedni punkt „Ilość urządzeń lokalizacyjnych SAR” oraz dodano podpunkty dot. SART i AIS-SART.
Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.259(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 1994 (Kodeks HSC 1994)
Poprawki dotyczą:

 • rozdziału 8: „ Środki i urządzenia ratunkowe”. W prawidle 8.2 „Radiokomunikacja” zmieniono podpunkt 8.2.1.2 – SART zastąpiono „urządzeniem lokalizacyjnym SAR” i odesłano do odpowiednich zaleceń MSC.

 • rozdziału 14: „Radiokumunikacja”. W prawidle 14.6 „Wyposażenie radiowe: Wymagania ogólne”: punkt 14.6.1 został znowelizowany (transponder radarowy został zastąpiony przez urządzenie lokalizacyjne SAR). Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.260(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks HSC 2000)
Poprawki dotyczą:

 • rozdziału 8: „ Środki i urządzenia ratunkowe”. W prawidle 8.2 „Radiokomunikacja” zmieniono podpunkt 8.2.1.2 – SART zastąpiono „urządzeniem lokalizacyjnym SAR” i odesłano do odpowiednich zaleceń MSC.

 • rozdziału 14: „Radiokomunikacja”. W prawidle 14.7 „Wyposażenie radiowe: Wymagania ogólne”: punkt 14.7.1 został znowelizowany (transponder radarowy został zastąpiony przez urządzenie lokalizacyjne SAR). Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.261(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Wytycznych dotyczących wprowadzenia programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach, (Rezolucja A.744(18) wraz z późniejszymi zmianami)
Bardzo obszerne poprawki wprowadzają do ww. wytycznych nową Część B zawierającą zalecenia dotyczące przeprowadzania przeglądów na statkach o konstrukcji z podwójnym poszyciem burtowym. Dotychczasowe wytyczne zostały oznaczone jako Część A i są przeznaczone dla statków o konstrukcji z pojedynczym poszyciem burtowym.
Rezolucja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku.

Rezolucja MSC.262(84) z dnia 16.05.2008 r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)
Przyjęte rezolucją kolejne bardzo obszerne poprawki do Kodeksu IMDG (rez. MSC.122(75)), oznaczone są numerem porządkowym 34-08 i wejdą w życie od 1 stycznia 2010 roku. MSC zaleca jednak nieobowiązkowe ich stosowanie już od 1.01.2009 r.

Rezolucja MSC.263(84) z dnia 16.05.2008 r. Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne Dalekosiężnego systemu identyfikacji i śledzenia statków (LRIT system)
Poprawione wymagania dla systemu LRIT, który zgodnie nowym prawidłem V/19-1 SOLAS będzie obowiązywał od 31.12.2008 roku, zastępują dotychczasowe wymagania zawarte w rezolucjach MSC.210(81) i MSC.254(83).

Rezolucja MSC.264(84) z dnia 16.05.2008 r. Ustanowienie międzynarodowej bazy wymiany danych LRIT na okres tymczasowy
Ponieważ docelowa Międzynarodowa baza wymiany danych systemu LRIT ma powstać dopiero za 2 lata, IMO przyjęło ofertę USA na prowadzenie takiej bazy tymczasowej na ten okres, aby zapewnić możliwość uruchomienia tego systemu w terminie tj. od 31.12.2008 roku. Tymczasowa baza będzie prowadzona przez USA nieodpłatnie, koordynatorem LRIT zostało ustanowione IMSO. Rezolucja ustanawia warunki na jakich będzie prowadzona ta baza przez USA. Obecna rezolucja zastępuje rez. MSC.243(83).

Rezolucja MSC.265(84) z dnia 9.05.2008 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych zatwierdzania przeciwpożarowych systemów tryskaczowych równoważnych do wymienionych w prawidle II-2/12 SOLAS (rezolucja A.800(19))
Poprawki do wytycznych uwzględniają postęp technologiczny i mają poprawić ochronę przeciwpożarową na statkach. Rezolucja zachęca Rządy do stosowania poprawionych wytycznych przy zatwierdzaniu systemów od dnia 9 maja 2008 roku.

Rezolucja MSC.266(84) z dnia 13.05.2008 r. Kodeks bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (2008 SPS Code)
Nowy kodeks SPS 2008 nowelizuje poprzedni kodeks uchwalony rezolucją A.534(13). Wprowadzone zostały nowe definicje do kodeksu oraz zmiany dostosowujące go do konwencji SOLAS. Nowy kodeks będzie obowiązywał statki specjalistyczne certyfikowane po 13 maja 2008 roku.

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1254 z dnia 19.02.2008 r. Przewóz towarów niebezpiecznych – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG Code); Informacje kontaktowe do wyznaczonych kompetentnych urzędów narodowych
Okólnik zawiera w aneksie zaktualizowaną listę kontaktową do urzędów narodowych, które zostały wyznaczone do nadzoru transportu towarów niebezpiecznych na statkach, zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS (prawidło VII/3 ) oraz Kodeksu IMDG (sekcja 7.9.3).
Zastępuje on dotychczas obowiązujący okólnik MSC.1/Circ.1232.

MSC.1/Circ.1163/Rev. 3 z dnia 27.05.2008 r. Międzynarodowa konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami – zatwierdzona przez MSC lista Państw sygnatariuszy konwencji STCW które złożyły raport o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji
Aneks do okólnika zawiera znowelizowaną listę państw, które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji STCW - zgodnie z wymaganiami prawidła I/7, zatwierdzona lista obejmuje stan do 84 sesji MSC.

MSC.1/Circ.1255 z dnia 27.05.2008 r. Wytyczne dla armatorów/operatorów w zakresie przegotowania procedur awaryjnego holowania
Okólnik Komitetu przekazuję wytyczne przygotowane przez DE które mają pomóc armatorom w przygotowaniu procedur dla statków zgodnie z wymaganiami nowego prawidła II-1/3-4 konwencji SOLAS.
Wytyczne zalecają aby procedury zostały umieszczone jako część wymagań zawartych w punkcie 8 „Gotowaść w stanach zagrożenia” Kodeksu ISM.

MSC.1/Circ.1256 z dnia 5.06.2008 r. Wytyczne do wdrożenia systemu LRIT
Wytyczne identyfikują podstawowe zadania i zobowiązania rządów i administracji wynikające z obowiązku wdrożenia systemu LRIT. Wytyczne powinny być czytane łącznie z wymaganiami zawartymi w prawidle V/19-1 konwencji SOLAS oraz zatwierdzonymi standardami w rezolucji MSC.263(84).

MSC.1/Circ.1257 z dnia 5.06.2008 r. Wytyczne do przeprowadzania przeglądów i certyfikacji na zgodność statków z wymaganiami do wysyłania informacji LRIT
Wytyczne adresowane są do administracji rządów i ROs które zgodnie z wymaganiami prawidła V/19-1.6 konwencji SOLAS będą zobowiązane do zatwierdzania na statkach wyposażenia przeznaczonego do wysyłania informacji LRIT.

MSC.1/Circ.1258 z dnia 5.06.2008 r. Wytyczne dla serwisów SAR w zakresie żądania i otrzymywania informacji z systemu LRIT
Kolejne wytyczne związane z LRIT związane są z wdrożeniem wymagań prawidła V/19-1 konwencji SOLAS i adresowane są do służb SAR oraz Administracji odpowiedzialnych za uruchomienie międzynarodowej bazy wymiany danych LRIT. Regulują one wzajemne relacje i obowiązki wynikające z tych zobowiązań.

MSC.1/Circ.1259 z dnia 5.06.2008 r. Tymczasowa znowelizowana specyfikacja techniczna dla systemu LRIT
Okólnik podaje znowelizowaną przez Grupę roboczą ds. LRIT specyfikację techniczną dla nowego systemu który jest fazie wdrażania. Wymagania należy traktować jako tymczasowe które mogą być zmieniono po zebraniu doświadczeń z funkcjonowania systemu.

MSC.1/Circ.1260 z dnia 22.05.2008 r. Ujednolicone interpretacje do COLREG 1972, wraz z późniejszymi zmianami
Przygotowane przez NAV interpretacje dot. następujących prawideł COLREG:
- 27(b)(i) ”Statki nie odpowiadające za swoje ruchy lub statki o ograniczonej zdolności manewrowej”;
- Załącznika I, punkt 3(b) „Poziome rozmieszczenie świateł i odległość miedzy nimi”;
- Załącznika I, punkt 9(b) „Sektory poziome”.
Komitet zaleca stosowanie tych interpretacji do rozmieszczaniu świateł na statkach budowanych po 1 stycznia 2009 roku.

MSC.1/Circ.1261 z dnia 22.05.2008 r. Zapobieganie wypadkom spowodowanych dryfującymi kłodami drewna lub innymi pływającymi przeszkodami
W związku z odnotowanym wypadkiem zderzenia statku z pływają kłodą, Podkomitet NAV przypomina, że zgodnie z prawidłem V/31 konwencji SOLAS, kapitanowie statków są zobligowani do powiadamiania wszystkich statków w pobliżu oraz kompetentne władze o wszelkich napotkanych zagrożeniach dla żeglugi.

MSC.1/Circ.1262 z dnia 27.05.2008 r. Przewóz towarów niebezpiecznych. Kodeks IMDG – Załączniki i Suplementy. Poprawki do Znowelizowanych procedur gotowości w niebezpieczeństwie dla statków przewożących towary niebezpieczne (EmS Guide)
Poprawki zatwierdzone przez MSC 84 do EmS Guide (MSC/Circ.1025 poprawiony przez MSC.1/Circ.1025/Add.1) dotyczą zmian numerów UN towarów zamieszonych w spisie poradnika.
Poprawki wchodzą w życie razem z poprawkami numer 34-08 do IMDG Code (rezolucja MSC.262(84)).

MSC.1/Circ.1263 z dnia 9.06.2008 r. Znowelizowane zalecenia dot. bezpieczeństwa personelu podczas operacji mocowania kontenerów
W związku z odnotowanymi nowymi wypadkami osób podczas mocowania kontenerów, Komitet zatwierdził znowelizowane wytyczne w tym zakresie. Poprawione wytyczne zastępują poprzednie zalecenia zawarte w MSC/Circ.886.

MSC.1/Circ.1264 z dnia 27.05.2008 r. Zalecenia w zakresie bezpiecznego stosowania na statkach pestycydów używanych do fumigacji ładowni
Okólnik zawiera znowelizowane przez Podkomitet DSC wytyczne i zalecenia dotyczące przeprowadzania fumigacji pustych ładowni oraz ładunków przewożonych w ładowniach statków. Obecny okólnik zastępuje poprzednie zalecania zawarte w okólniku MSC/Circ.612 wraz ze zmianami w MSC /Circ.689 i MSC/Circ.746.

MSC.1/Circ.1265 z dnia 9.06.2008 r. Zalecenia w zakresie bezpiecznego stosowania na statkach pestycydów używanych do fumigacji ładunkowych jednostek transportowych
Okólnik zawiera znowelizowane przez DSC zalecenia dotyczące przeprowadzenia fumigacji jednostek transportowych ładunku (kontenerów) przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach zgodnie z wymaganiami prawidła VI/4 konwencji SOLAS oraz odpowiednich przepisów Kodeksu IMDG. Okólnik zastępuje poprzednie zalecenia które były zawarte w okólniku MSC/Circ.612 wraz ze zmianami w MSC/Circ.689 i MSC/Circ.746.

MSC.1/Circ.1266 z dnia 9.06.2008 r. Dokument zgodności ze specjalnymi wymaganiami dla statków przewożących towary niebezpieczne
W celu ujednolicenia wydawanych przez Administracje dokumentów, DSC przygotował nowe standardowe wzory Dokumentu zgodności dla ww. statków, potwierdzających zgodność konstrukcji i wyposażenia statku z wymaganiami prawidła II-2/19.4 konwencji SOLAS lub jednostki szybkiej z wymaganiami rozdziału 7.17.4 części D Kodeksu HSC 2000. Okólnik podaje również dodatkowe wytyczne dot. wystawiania tych dokumentów dla użytku Administracji. Obecny okólnik zastępuje poprzednie zalecenia zawarte w MSC/Circ.1027 i MSC/Circ.1148.

MSC.1/Circ.1267 z dnia 4.06.2008 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie zatwierdzania stałych gazowych systemów gaśniczych ekwiwalentnych do wymaganych przez konwencję SOLAS 74 dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych (MSC/Circ.848)
Poprawki do ww. wytycznych spowodowane zostały zmianami wprowadzonymi ostatnio do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS oraz do rozdziału 5 Kodeksu FSS. Poprawione zostały następujące paragrafy wytycznych: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14 i dodatek.

MSC.1/Circ.1268 z dnia 30.05.2008 r. Wytyczne do zatwierdzania stałej ciśnieniowo instalacji gaśniczej zraszającej wodnej i gaśniczych systemów wodnych dla balkonów kabinowych
Okólnik zawiera wytyczne opracowane przez Podkomitet FP, w związku z nowymi wymagania dla tych pomieszczeń, które zostały wprowadzone poprawkami do rozdziału II-2 SOLAS i Kodeksu FSS (Rezolucje MSC.216(83) i MSC 217(82)). Komitet zaleca stosowanie wytycznych przy zatwierdzaniu tych systemów instalowanych na statkach po 1 lipca 2008 roku.

MSC.1/Circ.1269 z dnia 3.06.2008 r. Poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie zatwierdzania ekwiwalentnych gaśniczych instalacji wodnych dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych (MSC/Circ.1165)
Poprawki do ww. wytycznych spowodowane zostały zmianami wprowadzonymi ostatnio do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS oraz do rozdziału 5 Kodeksu FSS. Poprawione zostały: paragraf 15, Dodatek A i Dodatek B2 ww. wytycznych. Komitet zaleca stosowanie znowelizowanych wytycznych przy zatwierdzaniu ww. instalacji gaśniczych na statkach od 9 maja 2008 roku.

MSC.1/Circ.1270 z dnia 4.06.2008 r. Znowelizowane wytyczne w zakresie zatwierdzania stałych aerozolowych instalacji gaśniczych ekwiwalentnych do stałych gazowych instalacji gaśniczych wymaganych przez konwencję SOLAS 74 dla przedziałów maszynowych
Okólnik zawiera wytycznych które zostały znowelizowane przez Podkomitet FP na 52 sesji - Komitet zaleca stosowanie wytycznych przy zatwierdzaniu tych systemów od 9 maja 2008 roku.
Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.1007.

MSC.1/Circ.1271 z dnia 4.06.2008 r. Wytyczne w zakresie zatwierdzania gaśniczych instalacji na pianę lekką wytwarzaną z użyciem powietrza pobieranego z przestrzeni bronionych przedziałów maszynowego lub pompowni ładunkowych
Opracowane przez FP wytyczne dotyczą wymagań prawideł II-2/10.4.1.1 oraz II-2/10.9.1.2 Konwencji SOLAS. Komitet zaleca stosowanie ww. wytycznych przy zatwierdzaniu instalacji na statkach których kontrakt na budowę został podpisany 1 lipca 2009 roku i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1272 z dnia 4.06.2008 r. Wytyczne w zakresie zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnej ekwiwalentnych do tych określonych w rezolucji A.123(V)
Nowe wytyczne opracowane przez FP52 zalecane są do stosowania przez Administracje przy zatwierdzania tych systemów od 9 maja 2008 roku. Obecny okólnik zastępuje MSC/Circ.914.

MSC.1/Circ.1273 z dnia 30.05.2008 r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (FTP Code)
Przygotowane przez FP 52 interpretacje dotyczą stosowania wymagań zawartych w części 3 Załącznika 1 Kodeksu FTP „Próby przegród klasy „A”, „B” i „F”. Komitet zaleca stosowanie powyższych interpretacji na statkach budowanych w dniu 9 maja 2008 roku i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1274 z dnia 3.06.2008 r. Wytyczne do oceny ryzyka pożarowego dla przestrzeni zewnętrznych na statkach pasażerskich
Wytyczne przygotowane przez Podkomitet FP zawierają metody oceny ryzyka pożarowego przy projektowaniu tych przestrzeni. Powstały na skutek pożaru na statku „Star Princess” i związane są z przyjętymi poprawkami do rozdziału II-2 konwencji SOLAS które dotyczą zabezpieczenia ppoż. balkonów kabinowych.

MSC.1/Circ.1275 z dnia 3.06.2008 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS w zakresie ilości i rozmieszczenia na statku przenośnych środków gaśniczych
Interpretacje dotyczą następujących prawideł konwencji SOLAS: II-2/10.3, II-2/10.5.1.2, II-2/10.5.2.2, II-2/10.5.3.2.2, II-2/10.5.4, II-2/10.18.5.1.1, II-2/18.5.1.2, II-2/19.3.7 i II-2/20.6.2 oraz rozdziału 4 Kodeksu FSS.
Komitet zaleca stosowanie powyższych interpretacji na statkach budowanych w dniu 1 stycznie 2009 roku i po tej dacie.

MSC.1/Circ.1276 z dnia 30.05.2008 r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS
Przygotowane przez FP 52 interpretacje dotyczą stosowania wymagań zawartych w następujących prawidłach rozdziału II-2 konwencji SOLAS: II-2/4.3 (Instalacje gazowe do celów gospodarczych); II-2/9.7.2.1, 9.7.2.2 i 9.7.5.2.1 (Oddzielenie kanałów wyciągowych kuchennych od pomieszczeń); II-2/10.5.6 (Stałe lokalne instalacje gaśnicze); II-2/10.8.1 (Stałe pianowe systemy gaśnicze na pokładzie).
Komitet zaleca stosowanie powyższych interpretacji na statkach których kontrakt na budowę został podpisany w dniu 9 maja 2008 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1277 z dnia 23.05.2008 r. Tymczasowe zalecenia w zakresie warunków do upoważniania dostawców serwisowych dla łodzi ratunkowych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających pod obciążeniem
Opracowane przez DE zalecenia dotyczą wydawania upoważnień do przeprowadzania ww. przeglądów oraz certyfikacji personelu serwisowego. Zalecenia związane są z nowymi wymaganiami prawidła III/20 SOLAS oraz wytycznych do przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych zawartych w okólniku MSC.1/Circ.1206.

MSC.1/Circ.1278 z dnia 23.05.2008 r. Wytyczne zakładania kombinezonów ratunkowych w całkowicie zamkniętych łodziach ratunkowych
Okólnik Komitetu zwraca uwagę na możliwość dyskomfortu i przegrzania się załogi w ubranych kombinezonach ratunkowych po wejściu do całkowicie zamkniętych łodzi ratunkowych. Tego typu łodzie stanowią wystarczającą osłonę przed hipotermią i kombinezonów nie potrzeba zakładać. Kombinezony powinny być używane w przypadkach gdy nie można wejść do tego typu łodzi bezpośrednio na burcie statku np. na skutek szybkiego tonięcia statku.

MSC.1/Circ.1279 z dnia 23.05.2008 r. Wytyczne zabezpieczania przed korozją stałego wyposażenia i środków dostępu
Opracowane przez DE wytyczne dotyczą zabezpieczania przed korozją środków dostępu (drabin, poręczy, podestów, pomostów, wsporników itp.) do zbiorników balastowych na wszystkich typach statków i do przestrzeni w podwójnym poszyciu burtowym na masowcach oraz do innych pustych przedziałów na statkach.

MSC.1/Circ.1280 z dnia 19.05.2008 r. Nocna wachta no oku – soczewki fotochromatyczne i dostosowanie do ciemności
Komitet zwraca uwagę na problem efektywnej wachty na oku oraz na czas potrzebny na dostosowanie się wzroku do ciemności, który wynosi zwykle od 10 do 15 minut. Dostosowanie to może jednak opóźniać i zakłócać noszenie przez wachtowych okularów z soczewkami fotochromatycznymi. Z powyższych względów Komitet zaleca nie noszenie przez marynarzy tego rodzaju okularów na wachtach nocnych.

Rezolucje z 57 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 57) - uchwalone w dniu 4 kwietnia 2008 roku

Rezolucja MEPC.169(57) Procedura zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych z użyciem substancji aktywnych (G9)
Rezolucja zastępuje dotychczasowe procedury zawarte w rezolucji MEPC.126(53).
Zawiera szczegółowe rozwiązania dla wypełnienia postanowień prawidła D-3.2 załącznika do Konwencji BWM o zatwierdzaniu lub wycofywaniu zatwierdzenia dla systemów postępowania z wodami balastowymi z użyciem substancji aktywnych. Konwencja stanowi, że po wycofaniu zatwierdzenia, użycie substancji aktywnej jest zabronione na okres 1 roku. Procedury zatwierdzania są uaktualniane w miarę rozwoju wiedzy i technologii, a ich nowe wersje są rozsyłane przez IMO przed ich zatwierdzeniem.

Wytyczne zawierają wymagania dotyczące:
- chemicznej identyfikacji: opisu komponentów danej substancji
- danych o właściwościach i oddziaływaniu substancji na florę i faunę morską
- oszacowanie ryzyka – testy przetrwania, bioakumulacji i toksyczności
- zatwierdzane systemów: wstępne i końcowe
- wycofywanie zatwierdzenia.

Rezolucja MEPC.170(57) Wytyczne dla pokładowych systemów oczyszczania gazów spalinowych
Rezolucja zastępuje dotychczasowe wytyczne zawarte w rezolucji MEPC.130(53).
Prawidło 14(4) Załącznika VI do Konwencji MARPOL wymaga, aby statki operujące w obszarze kontroli emisji SOx używały paliwa o zawartości siarki nie przekraczającej poziomu wymaganego w prawidle 14(4)(a) bądź stosowały system oczyszczania gazów spalinowych (EGCS) w celu redukcji całkowitej emisji SOx do poziomu wymaganego prawidłem 14(4)(b).
Celem wytycznych jest określenie wymagań dla konstrukcji, testowania, przeglądów i certyfikacji EGCS. Zawierają one tez szczegółowe limity emisji, testowanie emisji, informacje, które powinny być dołączone do systemu w formie poradnika technicznego, zasady stałego monitoringu emisji SOx.

Wytyczne dopuszczają dwie metody:
- A: Unit Certification with Parameter and Emission Checks
- B: Continuous Emission Monitoring with Parameter Checks
Załącznik do wytycznych przedstawia metodę określania poziomu emisji SOx poprzez monitorowanie emisji CO2 ((ppm)/C02 (%))

Rezolucja MEPC.171(57) Wyznaczenie obszaru szczególnie wrażliwego (PSSA) w Parku Narodowym Papahanaumokuakea
Rezolucja wyszczególnia:

 • ekologiczne, socjoekonomiczne i naukowe atrybuty obszaru;

 • podatność na zagrożenia ze strony żeglugi międzynarodowej;

 • dodatkowe środki ochrony (APM) jakie powinny podjąć statki żeglujące po tym akwenie.

Rezolucja MEPC.172(57) Ustanowienie daty wejścia w życie przepisów prawidła 5(1)(a) Załącznika V do Konwencji MARPOL 73/78 w sprawie Obszaru Specjalnego (PSA) na Morzu Śródziemnym
Rezolucja stanowi, że wymagania dla zrzutu śmieci w obszarze specjalnym Morza Śródziemnego będą obowiązywać od 1 maja 2009 r.
UWAGA: 57 sesja Komitetu MEPC przyjęła następujące Ujednolicone Interpretacje do Konwencji MARPOL 73/78:
- do prawidła 1.28 i 1.30 Załącznika I oraz do prawidła 1.1 Załącznika IV (dot. definicji „podobne stadium budowy”);
- do prawidła 22 Załącznika I (zastępuje przyjętą na poprzedniej sesji interpretację pojęcia „pump-room”);
- MEPC.1/Circ.614 UI do Załącznika VI (Sulphur Limits in Fuel and Fuel Oil Verification Procedure for MARPOL Annex VI).

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.590 z dnia 1.08.2007 r. Znowelizowane wytyczne i formularz raportowania dla środków myjących dla zbiorników
Środki myjące mogą być używane do czyszczenia zbiorników i przyległych rurociągów na statkach przewożących NLS luzem. Dodawane są do wody w małych ilościach. Takie środki myjące są wyszczególnione w załączniku 10 do cyrkularzy oznaczonych symbolem MEPC.2/Circ.

Okólniki dotyczące wdrożenia Oceny Stanu Technicznego Statku (CAS)
Informacje o wydaniu, wstrzymaniu lub wycofaniu świadectw zgodności nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahama

594

604

605

606

608

18.09.2007

23.11.2007

17.12.2007

28.01.2008

27.02.2008

Wyspy Marshalla

594

601

18.09.2007

24.10.2007

Hong Kong i Chiny

588

602

605

606

608

17.07.2007

24.10.2007

17.12.2008

28.01.2008

27.02.2008

USA

597

600

607

610

611

619

18.09.2007

8.10.2007

30.01.2008

27.02.2008

20.03.2008

30.05.2008

Włochy

608

27.02.2008

Malta

582

591

593

594

601

602

604

605

608

612

2.06.2007

1.08.2007

6.08.2007

18.09.2007

9.10.2007

24.10.2007

23.11.2007

17.12.2007

27.02.2008

20.03.2008

Wietnam

582

604

2.06.2007

23.11.2007

Norwegia

601

606

612

615

9.10.2007

28.01.2008

20.03.2008

14.04.2008

Turcja

601

606

9.10.2007

28.01.2008

Indie

582

594

604

606

612

2.06.2007

18.09.2007

23.11.2007

28.01.2008

20.03.2008

Panama

617

29.05.2008

Wielka Brytania

610

615

9.10.2007

14.04.2008

Singapur

585

3.07.2007

Azerbejdżan

593

6.08.2007

Australia

602

24.10.2007

St.Vincent and the Grenadines

601

9.10.2007

Okólniki dotyczące wdrożenia postanowień znowelizowanego Załącznika II MARPOL i Kodeksu IBC.
Informacje o wydaniu zwolnienia z wypełniania przepisów prawidła 12 znowelizowanego Załącznika II MARPOL nadesłały następujące Administracje morskie:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Panama

618

621

28.05.2008

5.06.2008

Okólniki dotyczące wdrożenia prawideł 20 i 21 znowelizowanego Załącznika I (stare prawidła 13G i 13H) MARPOL
Informacje dotyczące polityki w sprawie wycofywania lub udzielania pozwoleń na przewóz olejów ciężkich dla zbiornikowców nadesłały Administracje morskie następujących państw:

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Bahama

583

587

592

609

613

616

15.06.2007

11.01.2008

1.07.2007

1.02.2008

27.03.2008

16.05.2008

Grecja

584

29.06.2007

Norwegia

616

16.05.2008

Wietnam

616

16.05.2008

Chile

596

18.09.2007

Panama

616

620

16.05.2008

4.06.2008

Malta

586

3.07.2007

Okólniki dotyczące wdrożenia Załącznika VI MARPOL (bunker delivery notes – niespełnienie wymagań przez dostawców paliwa)

Nazwa Administracji

Numer okólnika MEPC.1/Circ.

Data wydania

Wielka Brytania

595

598

10.09.2007

22.01.2008

OPRACOWALI:

Wojciech Czarny (dokumenty MSC)

Beata Gałecka (dokumenty MEPC)