Extranet

Przejdź do ekstranetu »

I półrocze 2016

WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2016 r. 

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do lipca 2016 roku.
Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Inspektorat Przepisów i Wydawnictw PRS -tel.: 58 75 11 387; e-mail: op@prs.pl.


REZOLUCJE z 96 sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU  (MSC 96)

Rezolucja MSC.402(96) z 19 maja 2016 roku  Wymagania w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających

Wymagania mają związek z przyjęciem poprawek do prawideł III/3 i III/20 Konwencji SOLAS i mają na celu wypracowanie ujednoliconego, bezpiecznego i udokumentowanego standardu w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Wymagania wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.403(96) z 19 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (FSS)

Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na:

- zmianie paragrafu 2.4.1 w Rozdziale 8 „Automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem pożaru i alarmem”. Zmiana dotyczy zabezpieczenia przed zniszczeniem fragmentów instalacji tryskaczowych narażonych na zamarzanie oraz dbałości o jakość wody zgodnie ze standardami wymaganymi przez producenta.

- dodanie Rozdziału 17 „Urządzenia gaśnicze pianowe do obsługi śmigłowców.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.404(96) z 19 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami

Rezolucja wprowadza poprawki do:

  • Rozdziału II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów”

- prawidła 3 – dodanie nowych definicji „obszaru lądowania dla śmigłowców” i „obszaru prac z użyciem wciągarki” (paragraf 57 i 58);

- prawidła 13 „Drogi Ewakuacji” – dodanie nowego paragrafu 3.2.7 „Analiza drogi ewakuacji na statkach pasażerskich”. Nowe prawidło określa, że drogi ewakuacji powinny być sprawdzane w procesie projektowania i ma ono zastosowanie do statków pasażerskich ro-ro zbudowanych 1 lipca 1999 i po tej dacie oraz innych statków pasażerskich zbudowanych 1 stycznia 2020 roku i po tej dacie, przewożących więcej niż 36 pasażerów;

- usunięcie przypisu do tytułu 3.2 oraz usunięcie paragrafu 7.4;

- prawidła 18 „Urządzenia do obsługi śmigłowca” – dodanie nowych paragrafów 2.3 oraz 5.1.6 i zmiana numeracji poniższych paragrafów.

Są to poprawki mające odzwierciedlić wymagania nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS.

  • Rozdziału III „Środki i urządzenia ratunkowe”

- prawidła 3 – dodanie nowego paragrafu 25 zawierającego definicję wymagań przyjętych rezolucją MSC.402(96);

- prawidła 20 „Gotowość do użytku, utrzymanie i inspekcje”. Są to nowe wymagania dla utrzymania łodzi ratunkowych i ratowniczych poprzez badanie, testowanie operacyjne, remont i naprawę urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.

Poprawki wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.405(96) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP, 2011)

Rezolucja wprowadza następujące poprawki do Kodeksu ESP:

  • Aneks A:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 4.2.1.3, 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu masowców z podwójnym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.2, 5.2.9 i usunięcie paragrafu 5.2.10;

  • Aneks B:

- Część A „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z pojedynczym poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1, 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

- Część B „Rozszerzony program inspekcji podczas przeglądu zbiornikowców olejowych z innym niż podwójne poszyciem burtowym” – zmiana paragrafów 5.2.1.1 i 5.2.6 i usunięcie paragrafu 5.2.7;

Powyższe poprawki aktualizują Kodeks ESP 2011 w celu uwzględnienia nowej Rezolucji A.1050(27) i wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Rezolucja MSC.406(96) z 13 maja 2016 roku  Poprawki do Międzynarodowego morskiego Kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja zawiera obszerne poprawki 38-16 do Kodeksu IMDG. Poprawki obejmują m.in. nowe specjalne przepisy dla transportu morskiego pojazdów wyposażonych w baterie litowe i zmianę wymagań dla znakowania kontenerów w celu zapewnienia trwałości podczas trzymiesięcznej podróży morskiej.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku i mogą być stosowane dobrowolnie od 1 stycznia 2017 roku.

Rezolucja MSC.407(96) z 19 maja 2016 roku Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)

Poprawki są konsekwencją przyjęcia nowych prawideł do Konwencji SOLAS dotyczących lądowisk dla śmigłowców i nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS- do paragrafu 9.16 „wymagania dla urządzeń do obsługi śmigłowców” dodano nowy podpunkt .6.

Poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Rezolucja MSC.408(96) z 13 maja 2016 roku Poprawki do Rozdziału 2 Kodeksu bezpieczeństwa statków specjalistycznych, 2008 (Kodeks SPS, 2008)

Rezolucja wprowadza poprawki do paragrafu 2.2 Rozdziału 2 Kodeksu SPS, 2008 i jest związana z wprowadzeniem odniesień do aktualnej formuły wskaźnika R.

Poprawki weszły w życie 13 maja 2016 roku z dniem wydania rezolucji.

 

Okólniki Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu

MSC.1/Circ.1518 z dnia 13 maja 2016 roku Rozpowszechnienie przepisów dotyczących projektowania i konstrukcji masowców i zbiornikowców organizacji uznanych przez Administracje na zgodność z postanowieniami prawidła XI-1/1 potwierdzonymi przez Komitet MSC na zgodność z celami i wymaganiami funkcjonalnymi standardów konstrukcyjnych opartych na celu dla masowców i zbiornikowców

Okólnik zawiera listę 12 organizacji uznanych przez Administracje na zgodność z postanowieniami prawidła XI-1/1, których przepisy zostały zweryfikowane na zgodność z celami i wymaganiami funkcjonalnymi standardów konstrukcyjnych opartych na celu dla masowców i zbiornikowców.

MSC.1/Circ.1519 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dotyczące metodologii określania limitów operacyjnych dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych

Wytyczne są odpowiedzią na opracowywane metodologie określania limitów operacyjnych dla statków uprawiających żeglugę na wodach polarnych, do których odnosić się może Certyfikat dla Statków Polarnych i które mogą składać się na część informacji na temat zdolności danego statku i limitów operacyjnych zawartych w Poradniku operacji na wodach polarnych (PWOM). Wytyczne mają charakter tymczasowy i powinny zostać znowelizowane po czterech latach od wejścia w życie Kodeksu Polarnego.

MSC.1/Circ.1520 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dotyczące skonsolidowanych przepisów IMO w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach drogą morską

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do rozpowszechnienia przedmiotowych wytycznych wśród podmiotów zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

MSC.1/Circ.1521 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do programów inspekcji jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne

Poprawki do programów inspekcji jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne (MSC.1/Circ.1442) są konsekwencją wprowadzenia poprawek (38-16) do Kodeksu IMDG. Poprawka 38-16 Kodeksu IMDG wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących.

MSC.1/Circ.1522 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do Poradnika zawierającego Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych na statkach przewożących towary niebezpieczne (Poradnik EmS)

Poprawki do Poradnika EmS (MSC/Circ.1025, zmieniony przez MSC.1/Circ.1025/Add.1,  MSC.1/Circ.1262, MSC.1/Circ.1360, MSC.1/Circ.1438 i MSC.1/Circ.1476) są konsekwencją wprowadzenia poprawek (38-16) do Kodeksu IMDG. Poprawka 38-16 Kodeksu IMDG wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. na zasadach dobrowolności a z dniem 1 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących.

MSC.1/Circ.1523 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wcześniejsze wdrożenie poprawek do Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS)

Okólnik Komitetu zachęca wszystkie Państwa członkowskie do wcześniejszego wdrożenia, tak szybko jak to jest możliwe, rozdziału 17 Kodeksu FSS regulującego kwestie pianowych urządzeń przeciwpożarowych dla ochrony obiektów dla śmigłowców, przyjętego uchwaloną ostatnio rezolucją MSC.403(96) i uwzględnienia również prawidła II-2/3.57 zmienionego rezolucją MSC.404(96).

MSC.1/Circ.1524 z dnia 6 czerwca 2016 roku Poprawki do Zalecenia dotyczącego  lądowiska dla śmigłowca na statkach pasażerskich ro-ro (MSC/Circ.895)

Państwa Członkowskie zachęca się by uwzględniły zawarte w okólniku poprawki przy stosowaniu Zaleceń dotyczących  lądowiska dla śmigłowca na statkach pasażerskich ro-ro (MSC/Circ.895) i rozpowszechnienia ich wśród zainteresowanych podmiotów.

MSC.1/Circ.1525 z dnia 1 czerwca 2016 Wytyczne do opracowania prawa krajowego w zakresie ochrony żeglugi

Wytyczne odwołują się do obowiązkowych postanowień Konwencji SOLAS  i zarówno obowiązkowych postanowień jak i wytycznych Kodeksu ISPS. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe.

MSC.1/Circ.1526 z dnia 1 czerwca 2016 roku Tymczasowe Wytyczne zarządzania morskim ryzykiem cybernetycznym

Wytyczne zawierają zalecenia wysokiego szczebla na temat zarządzania morskim ryzykiem cybernetycznym w celu ochrony żeglugi przed aktualnymi i pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi oraz elementy funkcjonalne, które wspomagają efektywne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym.

MSC.1/Circ.1527 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje do Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł II-2/4 i II-2/9 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1528 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje Rozdziałów 5,6 i 9 Kodeksu FSS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.2.1.7 Rozdziału 5, paragrafów 3.2.1.2 i 3.3.1.2 Rozdziału 6, paragrafu 2.5.1.3 Rozdziału 9 Kodeksu FSS. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu przepisów Kodeksu FSS do systemów i jednostek instalowanych na statkach zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1529 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje paragrafu 4.4.7.6 Kodeksu LSA zmienionego rezolucją MSC.320(89)

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 4.4.7.6 Kodeksu LSA. Państwa członkowskie zachęca się do stosowania UI jako wytycznych przy stosowaniu przepisów Kodeksu LSA do systemów instalowanych na statkach zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie.

MSC.1/Circ.1530 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone Interpretacje prawideł III/6.4, III/6.5 Konwencji SOLAS i części 7.2 Kodeksu LSA

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł III/6.4 i III/6.5 Konwencji SOLAS i części 7.2 Kodeksu LSA w celu dostarczenia bardziej szczegółowych wytycznych na temat instalacji alarmu ogólnego i systemów powiadamiania w pomieszczeniach ro-ro.

MSC.1/Circ.1531 z dnia 6 czerwca 2016 roku Lista sprawdzająca należytą staranność w identyfikacji dostawców usług powiązanych z CTU

Dokument zawiera tabelę podmiotów w transportowym łańcuchu dostaw zaangażowanych w procesy pakowania CTU. Państwa Członkowskie są proszone o rozpowszechnienie listy wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów.

MSC.1/Circ.1532 z dnia 6 czerwca 2016 roku Znowelizowane wytyczne dla kapitanów dot. informacji operacyjnych potrzebnych do bezpiecznego powrotu do portu statków pasażerskich

Państwa Członkowskie zachęca się do stosowania Znowelizowanych wytycznych celem jednolitego wdrożenia prawidła  II/8-1.3 Konwencji SOLAS do statków pasażerskich zbudowanych w dniu 13 maja 2016 roku lub po tej dacie i rozpowszechnienia wytycznych wśród armatorów statków pasażerskich, operatorów i innych podmiotów zainteresowanych.

MSC.1/Circ.1533 z dnia 6 czerwca 2016 roku Znowelizowane Wytyczne dot. analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich

Znowelizowane wytyczne mają służyć pomocą przy wdrażaniu poprawek do prawidła II-2/13.3.2.7 Konwencji SOLAS, które wprowadza obowiązkowe przeprowadzanie analiz ewakuacji nie tylko dla statków pasażerskich ro-ro, ale też dla innych statków pasażerskich zbudowanych w dniu 1 stycznia 2020 lub po tej dacie. Wytyczne umożliwiają stosowanie jednej z metod: uproszczonej lub rozbudowanej analizy ewakuacji.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1238.

MSC.1/Circ.1534 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 13, 20 i 27 Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966.

MSC.1/Circ.1535 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Protokołu z 1988r. do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 13 i 20 Protokołu z 1988r. do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych, 1966.

MSC.1/Circ.1536 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do prawideł II-1/29.3 i II-1/29.4 Konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł II-1/29.3 i II-1/29.4 odnoszące się do prób urządzeń sterowych.

Okólnik zastępuje MSC.1/Circ.1425.

MSC.1/Circ.1537 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje Kodeksu IS, 2008

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.23 Wstępu, paragrafu 2.3 Części A oraz paragrafu 3.4.2 Części B Kodeksu IS, 2008.

MSC.1/Circ.1538 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego przewozu ładunków ziarna luzem, 1991

Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do Części A Kodeksu dotyczącą traktowania wentylatorów przeznaczonych do otworów w maszynowni, których nie można szczelnie/hermetycznie zamknąć. Wentylatory zainstalowane w pomieszczeniach maszynowni muszą być otwarte i powinny w związku z powyższym być traktowane jako możliwy punkt zalania.

MSC.1/Circ.1539 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Rozdziału II-1 Konwencji SOLAS

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do prawideł 2.21, 3-2 oraz 7-2 Rozdziału II-1 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1540 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu MODU, 2009

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.3.30 Rozdziału 1 Kodeksu MODU.

MSC.1/Circ.1541 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC, 1994

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.4.27 Rozdziału 1 Kodeksu HSC, 1994.

MSC.1/Circ.1542 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC, 2000

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 1.4.34 Rozdziału 1 Kodeksu HSC, 2000.

MSC.1/Circ.1543 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące Kodeksu IGC

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.7 Kodeksu IGC.

MSC.1/Circ.1544 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dla zastosowania Rozdziału 2 Kodeksu MODU, 2009 oraz znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78))

Okólnik podaje ujednolicone interpretacje do paragrafu 2.2 Kodeksu MODU, Preambuły i paragrafu 3 znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78)).

MSC.1/Circ.1545 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje dotyczące zastosowania prawidła II-1/3-6 Konwencji SOLAS wraz ze zmianami oraz znowelizowanych wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78))

Ujednolicona interpretacja ma zapewnić jednolite podejście do stosowania postanowień prawidła II-1/3-6 Konwencji SOLAS.

MSC.1/Circ.1546 z dnia 6 czerwca 2016 roku Ujednolicone interpretacje do Konwencji TM, 1969

Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do prawidła 2(4) i 6(2) Konwencji TM,1969 dotyczącą wymienników ciepła zainstalowanych na kadłubie.

MSC.1/Circ.1163/Rev.10 z dnia 23 maja 2016 roku Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Strony Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), 1978, wraz z późniejszymi zmianami, które wg Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu przekazały informację o pełnym i skutecznym wdrożeniu odpowiednich postanowień Konwencji.

MSC.1/Circ.1164/Rev.16 z dnia 23 maja 2016 roku Międzynarodowa konwencja STCW 1978 wraz z późniejszymi zmianami

Informacja o państwach stronach konwencji, które wdrożyły postanowienia Konwencji STCW i złożyły odpowiednie raporty oraz sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiami Konwencji.

MSC.1/Circ.797/Rev.28 z dnia 13 czerwca 2016 roku Szkolenie i pełnienie wacht

Okólnik zawiera listę nominowanych osób kompetentnych, prowadzoną przez Sekretarza Generalnego zgodnie z wymaganiami A-I/7 Kodeksu STCW.

MSC.1/Circ.896/Rev.2 z dnia 26 maja 2016 roku Tymczasowe środki dla zwalczania niebezpiecznych praktyk związanych z nielegalnym przemytem lub transportem imigrantów drogą morską

Komitet MSC przyjął poprawki polegające na zmianie formularza sprawozdawczego w celu uwzględnienia w nim informacji o wypadków migracyjnych oraz podejrzanych przemytnikach jak i statkach.

Okólnik uchyla MSC.1/Circ.896/Rev.1.

MSC.1/Circ.1547 z dnia 6 czerwca 2016 roku Wytyczne dla zastosowania prawidła II-1/3-12 Konwencji SOLAS dla statków zbudowanych przez 1 lipca 2018 roku

Komitet MSC przyjął projekt poprawek do prawidła II-1/3-12, aby wyjaśnić jego stosowanie. Do momentu wejścia w życie poprawek opracował tymczasowe wytyczne wyjaśniające stosowanie przedmiotowego prawidła w okresie przejściowym.

MSC.1/Circ.1548 z dnia 23 maja 2016 roku Porada dla Administracji, organów PSC, firm, terminali portów i kapitanów z zakresu wymagań Konwencji SOLAS dot. weryfikacji masy brutto kontenerów

Komitet MSC nawołuje do przyjęcia przez Administracje i organy PSC na okres 3 miesięcy praktycznego i pragmatycznego podejścia przy weryfikacji masy brutto kontenerów na zgodność z przepisami prawideł VI/2.4-VI/2.6 Konwencji SOLAS.

Okólnik będzie obowiązywał do dnia 1 października 2016 roku.

 

Pozostałe okólniki dotyczące bezpieczeństwa na morzu

CSC.1/Circ.151 z dnia 7 czerwca 2016 roku Poprawki do Znowelizowanych wytycznych dla  sharmonizowanych interpretacji i wdrożenia Konwencji CSC, 1972, z późniejszymi zmianami (CSC.1/Circ.138/Rev.1)

W znowelizowanych wytycznych został zmieniony paragraf 9.1. Zmiana ma związek z publicznym udostępnianiem informacji na temat ACEP.

CSC.1/Circ.152 z dnia 7 czerwca 2016 roku Poprawki do Wytycznych dla opracowania ACEP (CSC.1/Circ.143)

W wytycznych został zmieniony paragraf 8.2. Zmiana ma związek z publicznym udostępnianiem informacji na temat ACEP.

CSC.1/Circ.153 z dnia 7 czerwca 2016 roku Lista miejsc z powszechnie dostępnymi informacjami ACEP

Lista ma pomóc w rozpowszechnianiu informacji na temat ACEP.

CSC.1/Circ.154 z dnia 7 czerwca 2016 roku Instrukcje używania i informacje dotyczące światowej Bazy ACEP

Dokument ma pomóc w rozpowszechnianiu informacji na temat ACEP.

COLREG.2/Circ.66/Corr.1 z dnia 20 maja 2016 roku. Poprawione systemy rozgraniczania ruchu

Okólnik informuje o wprowadzeniu korekt do poprawionych systemów rozgraniczania ruchu „Off Friesland”.

Korekty wejdą w życie natychmiast.

SN.1/Circ.327/Corr.2 z dnia 20 maja 2016 roku Środki związane z trasami żeglugowymi inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy:

  • korekt w poprawkach do obowiązkowej trasy żeglugowej dla tankowców z North Hinder do German Bight.

Korekty w życie natychmiast.

COLREG.2/Circ.68 z dnia Nowe i poprawione istniejące systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik nie ukazał się do dnia sporządzenia niniejszego zestawienia.

SN.1/Circ.333 z dnia 20 maja 2016 roku Trasy żeglugowe inne niż systemy rozgraniczenia ruchu

Okólnik dotyczy:

  • nowych dwukierunkowych tras przepływu i obszarów wymagających zachowania szczególnej ostrożności na „podejściach przy ujściu Schelde”

Okólnik usuwa istniejący obszar wymagający zachowania szczególnej ostrożności „w pobliżu brzegu Thornton i Bligh”.

  • nowych tras żeglugowych „na farmie wiatrowej Borssele”

Oba systemy wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 czerwca 2017 roku.

  • poprawek do obszaru zabronionego do żeglugi (ATBA) „poza wybrzeżem Ghany na Oceanie Atlantyckim”.

Poprawki wejdą w życie o godzinie 0000 czasu UTC 1 grudnia 2016 roku.

SN.1/Circ.334 z dnia 20 maja 2016 roku Uznanie systemu nawigacji satelitarnej Galileo jako składnika Światowego Systemu Radionawigacyjnego

Okólnik informuje o uznaniu systemu nawigacji satelitarnej „Galileo”, zaproponowanego przez Chiny, jako składnika Światowego Systemu Radionawigacyjnego. Prace nad uznaniem prowadzone były w Podkomitecie NCSR, który uznał, iż system spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne z Załącznika do Rezolucji A.1046(27).

 

REZOLUCJE z 69 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 69)

 

Rezolucja MEPC.270 (69) Poprawki do Załącznika do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978

Poprawki do Załącznika II, Uzupełnienie 1

Poprawki zawarte w tej rezolucji, odnoszą się do Wytycznych klasyfikacji szkodliwych substancji ciekłych. Zmianie ulega tabela zawierająca skróconą legendę do opracowanej przez GESAMP poprawionej procedury oceny zagrożenia.

Poprawki wejdą w życie 1 września 2017 r.

Rezolucja MEPC.271 (69) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1997 r. do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Poprawki do Załącznika VI, Prawidło 13

Rezolucja dotyczy wymagań w zakresie rejestracji zgodności eksploatacyjnej silników z III poziomem emisji NOx w obszarach kontroli emisji NECA. Dodano nowy paragraf 5.3, który informuje, iż zapisy mają być prowadzone w dzienniku pokładowym w sposób określony przez Administrację, przy wejściu do i wyjściu z obszaru kontroli emisji oraz wewnątrz tego obszaru (w tym przypadku wtedy gdy silnik jest zatrzymywany i uruchamiany ponownie).

Poprawki wejdą w życie 1 września 2017 r.

Rezolucję MEPC.272 (69) Poprawki do Kodeksu Technicznego NOx 2008

Zmiany te związane są z wymaganiami dla prób silników dwupaliwowych i silników zasilanych wyłącznie paliwami gazowymi na zgodność z III poziomem emisji NOx.

Poprawki mają zastosowanie do każdego okrętowego silnika wysokoprężnego o mocy większej niż 130 kW, zainstalowanego lub zaprojektowanego i przeznaczonego do montażu na statku, z zastrzeżeniem prawidła 13 załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Poprawki wejdą w życie 1 września 2017 r.

Rezolucja MEPC.273 (69)  Poprawki do Wytycznych 2010 w sprawie monitorowania średniej zawartości siarki w paliwach dostarczanych na statek (Rezolucja MEPC.192(61)).

Rezolucja wprowadza zmiany do prawidła 10 (dotyczącego obliczania średniej rocznej zawartości siarki w paliwach) oraz prawidła 12 (dotyczącego dostawców usług pobierania i testowania próbek).

Zapisy tej rezolucji będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Rezolucja MEPC.274 (69) Poprawki do Załącznika IV do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973, zmienionej Protokołem z 1978 r.

Rezolucja ta wprowadza zmiany do prawidła 1 (Definicje) oraz prawidła 11 (Usuwanie ścieków fekalnych) w kontekście obszaru specjalnego na Bałtyku oraz do formularza Międzynarodowego Certyfikatu o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami fekalnymi (ISPP) (zmiana w punkcie 1.1. dotyczącym oczyszczalni ścieków fekalnych).

Poprawki wejdą w życie 1 września 2017 roku.

Rezolucja MEPC.275 (69) Ustanowienie dat obowiązywania ograniczeń zrzutu ścieków w Obszarze Specjalnym Morza Bałtyckiego (prawidło 11.3)

-     1.06.2019 r. dla nowych statków pasażerskich

-     1.06.2021 r.  dla istniejących statków pasażerskich (innych niż określone w kolejnym punkcie)

-     1.06.2023 r. dla istniejących statków pasażerskich w drodze bezpośrednio do lub z portu zlokalizowanego poza obszarem specjalnym oraz do lub z portu zlokalizowanego na wschód od długości 28° 10´ wsch. na obszarze specjalnym, lub który nie wykonuje innych zawinięć do portów w obrębie obszaru specjalnego.

 

 

Okólniki Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego

MEPC.1/Circ.860 z dnia 31 stycznia 2016 roku Raporty podsumowujące i analizy obowiązkowych sprawozdań zgodnie z Konwencją MARPOL (lata 2009-2014)

Okólnik zawiera informację dotyczącą wypełniania obowiązku raportowania do IMO w sprawach dotyczących ochrony środowiska, obejmującą lata 2009-2014, zgodnie z wymaganiami Konwencji MARPOL oraz formatem ustalonym w okólniku MEPC.1/Circ.318. Strony są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań, za pomocą wzorców raportów określonych w okólniku MEPC.1/Circ.318, do Organizacji do dnia 31 grudnia każdego roku. Okólnik ten, decyzją MEPC 67, wydawany jest corocznie.

MEPC.1/Circ.861 z dnia 04 maja 2016 roku Wzór umowy między rządami państw w sprawie współpracy technologicznej dla wdrożenia zapisów rozdziału 4 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Okólnik zachęca państwa do korzystania z zawartego w nim wzoru umowy, który może być dostosowywany do potrzeb poszczególnych stron. Ma on za zadanie umożliwić przekazywanie środków finansowych i technologicznych oraz budowanie potencjału między stronami w celu wdrożenia zapisów rozdziału 4 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

MEPC.1/Circ.862 z dnia 17 czerwca 2016 roku Wytyczne 2010 w sprawie monitorowania średniej zawartości siarki w paliwach dostarczanych na statek (Rezolucja MEPC.192(61)) zmienione rezolucją MEPC.273 (69)

Dokument zawiera opisową i matematyczną formułę obliczania średniej rocznej i trzyletniej zawartości siarki w paliwach.

MEPC.1/Circ.863 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zalecenia dotyczące zwolnienia statków, które co do zasady nie uprawiają żeglugi międzynarodowej, z zapisów rozdziału 4 Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Uznając potrzebę jednolitego stosowania odstępstw od wymagań określonych w rozdziale 4 załącznika VI do Konwencji MARPOL, w tym wymogu dotyczącego posiadania Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP) przez statek, który co do zasady nie uprawia żeglugi międzynarodowej, a jedynie  odbywa pojedynczą taką podróż, Komitet postanowił zwolnić tego rodzaju statki z wymogów rozdziału 4 Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

MEPC.2/Circ.21/Rev.1 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Tymczasowa kategoryzacja substancji ciekłych zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksem IBC

Okólnik wydawany corocznie zastępuje wszystkie okólniki o tym samym tytule wydane wcześniej. Wydawany na podstawie Prawidła 6.3 Załącznika II do MARPOL (zasady przewozu luzem substancji ciekłej niesklasyfikowanej w Konwencji MARPOL i Kodeksie IBC).

 

Pozostałe okólniki dotyczące ochrony środowiska morskiego:

BWM.2/Circ.58 z dnia 13 czerwca 2016 roku Trzydzieste czwarte regularne spotkanie Grupy Roboczej GESAMP powołanej zgodnie z Procedurą dla zatwierdzania systemów postępowania z wodami balastowymi, używającymi substancji aktywnych (G9), które odbędzie się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Londynie

Okólnik zachęca Państwa Członkowskie do składania wniosków o zatwierdzenie systemów zarządzania wodami balastowymi używającymi substancji aktywnych, podając w tym celu terminy ich nadsyłania oraz konieczne Załączniki.

PPR.1/Circ.3 z dnia 10 czerwca 2016 roku Ocena zagrożenia substancjami przewożonymi przez statki

Okólnik zawiera raport z 53 sesji Grupy Roboczej GESAMP/EHS dotyczący oceny zagrożenia szkodliwymi substancjami przewożonymi przez statki. Raport zawiera m. in. definicje, listę omawianych substancji wraz z ich charakterystyką oraz mechanizmy finansowania.

LC-LP.1/Circ.75 z dnia 05 stycznia 2016 roku Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera raport końcowy w sprawie pozwoleń wydanych w 2012 roku. Został on opracowany przez Sekretariat na podstawie zgłoszeń otrzymanych od państw, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów regionalnych odpowiedzialnych za instrumenty związane z zatapianiem lub spalania odpadów na morzu. Dokument zawiera mapy pokazujące rozmieszczenie zatopionych odpadów.

LC-LP.1/Circ.76 z dnia 15 lutego 2016 roku Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera Długoterminowy Program Współpracy (Joint Long-term Programme) na lata 2016-2018. Określa on zadania i działania, które mają zostać podjęte przez państwa-strony. Plan powinien być aktualizowany corocznie i ma służyć jako dokument odniesienia do prac organów w nowym sezonie spotkań.

LC-LP.1/Circ.33/Rev.2 z dnia 04 czerwca 2015 roku Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 1972 i jej Protokół z 1996

Okólnik zawiera zakres kompetencji dla Funduszu Powierniczego. Jedyne nowe zagadnienia w tym zaktualizowanym tekście odnoszą się do Biura Konwencji Londyńskiej, szczegółów rachunku bankowego dla Funduszu Powierniczego oraz mechanizmów raportowania.

 

OPRACOWALI:

            Aleksandra Lubowska  (dokumenty MSC)

            Karolina Sypion  (dokumenty MEPC)