Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Audyt zewnętrzny przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPOKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273
        58 75 11 147
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl 

WNIOSKI

Wniosek o audyt AZO
 

Z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach wiąże się obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. W ramach funkcjonującego w Polsce systemu prawnego obowiązek ten realizuje się poprzez dokumenty potwierdzające recykling lub odzysk (DPR, DPO), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR, EDPO).

 

Począwszy od 2016 roku przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wystawiających powyższe dokumenty do poddania się rocznemu audytowi zewnętrznemu. Audyt ma przyczynić się do uporządkowania rynku wydawania i obrotu tymi dokumentami, w tym do wyeliminowania „szarej strefy” wystawiania dokumentów bez pokrycia w rzeczywistym recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych.

 

Podstawowe informacje


Podstawą prawną audytu zewnętrznego są przepisy art. 46-51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców:

   prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR lub DPO oraz posiadają zezwolenie pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,

   eksportujących lub dokonujących wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO o masie przekraczającej 400 Mg.

Audyt powinien być wykonany co roku w terminie do 30 kwietnia następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy, przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy


Poddanie się audytowi zewnętrznemu jest spełnieniem wymagania prawnego, wynikającego z przytoczonych wyżej przepisów prawnych. Zgodnie z ustawą audytor ma obowiązek przesłać uwierzytelnioną kopię sprawozdania do właściwych organów tj. do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poprzez przeprowadzenie rocznego audytu przedsiębiorca potwierdza swoją zgodność w zakresie prowadzenia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów DPR, DPO, EDPR lub EDPO. Dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia swoją ocenę rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, a także wobec klientów, dostawców oraz organizacji odzysku.

 

Audyt zewnętrzny z PRS


Polski Rejestr Statków S.A. jako pierwszy spośród uprawnionych weryfikatorów EMAS uruchomił i uzyskał akredytację na program audytowania przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO. Korzystając z naszych usług uzyskają Państwo pewność realizacji obowiązku przez wiarygodną i uznaną jednostkę certyfikacyjną.


W naszym programie audytowym wypracowaliśmy nowatorskie rozwiązania, które pozwalają zaoferować usługę dopasowaną do potrzeb naszych klientów przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego audytu.

 

Powiązane usługi

 

PRS S.A. jako akredytowany weryfikator EMAS jest również uprawniony do wykonania rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Przeprowadzamy również audyty utraty statusu odpadu zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniach UE dla odpadów złomu żelaza, stali, aluminium, miedzi oraz stłuczki szklanej.


Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.