Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja PN-ISO 37120 - zrównoważony rozwój społeczny-wskaźniki usług miejskich i jakości życiaKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.plSMART CITY- INTELIGENTNE MIASTO

Koncepcja SMART CITY- INTELIGENTNE MIASTO pojawiła się w 2014 r. wraz wydaniem międzynarodowej normy ISO 37120. Nie ma jednoznacznej definicji „inteligentnego miasta”, jednakże u podstaw tej idei leży wykorzystanie potencjału miasta, dzięki któremu wzrośnie bezpieczeństwo i jakość życia jego mieszkańców.
Władze miasta, poprzez właściwe planowanie i zarządzanie dostępnymi zasobami oraz nowoczesnymi technologiami, powinni dążyć do zrównoważonego rozwoju miejscowości obejmującego m.in. aspekty ekonomiczne, środowiskowe, edukacyjne czy rozwój szeroko pojętej infrastruktury. I właśnie norma ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia" wspiera realizację tych działań.


Podstawowe informacje

ISO 37120 definiuje zestaw 100 wskaźników (46 podstawowych oraz 54 dodatkowe), podzielonych na 17 tematów, które dotyczą wielu obszarów funkcjonowania miast różnej wielkości:gospodarka, edukacja, energia, środowisko, finanse, zarządzanie kryzysowe, organy samorządowe, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, bezdomność, odpady stałe, telekomunikacja i innowacje, transport, planowanie przestrzenne, gospodarka ściekowa, gospodarka wodna i kanalizacyjna. Wskaźniki te mają monitorować postępy miasta w zakresie działania usług miejskich oraz podnoszenie jakości życia i dobrostanu mieszkańców.

Certyfikacja


Warunkiem podejścia do certyfikacji systemu jest jego wdrożenie we wszystkich 17 tematach, poprzez określenie poszczególnych wskaźników oraz sposobu zebrania odpowiednich danych, które pozwolą na miarodajne określenie poziomu danej usługi. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie auditu trzeciej strony, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą. Podczas auditu weryfikowana jest metodologia i poprawność wyliczenia danego wskaźnika. Uzyskana wartość liczbowa danego wskaźnika umożliwia w porównaniu z innymi „inteligentnymi miastami” w regionie, kraju czy świecie. Norma ma być podstawą do dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta.

Standard ma zastosowanie dla każdego miasta, gminy lub samorządu terytorialnego, które podejmuje się zmierzenia efektów własnej działalności w sposób porównywalny i możliwy do zweryfikowania poprzez porównanie wyników na podstawie spójnego systemu ujednoliconych kryteriów.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji wydawany jest certyfikat systemu ISO 37120. Kolejnym etapem są przeprowadzane corocznie audity nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu.

Korzyści z certyfikacji

   jasno i precyzyjnie określone kluczowe aspekty dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
     miasta,

   narzędzie będące punktem wyjścia do rozmów z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem
     swoich inwestycji w inteligentnych miastach, 

   stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów starających się o zdobycie miejskich
     kontraktów,

   większą wiarygodność miasta na rynkach finansowych,

   zwiększone zaufanie mieszkańców miasta i większe zaangażowanie w życie obywatelskie,

   narzędzie do porównywanie się miast na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
    oraz wymiana najlepszych praktyk i rozwiązań,

  monitorowanie wskaźników pozwalających na efektywniejsze zarządzanie miastem i podejmowanie decyzji strategicznych i inwestycyjnych
    opartych o wiarygodne i zestandaryzowane dane.

 

Dlaczego PRS?

   Zapewniamy rzetelne procesy certyfikacji oparte o stale aktualizowaną wiedzę i długie doświadczenie praktyczne.

   Nasze certyfikaty są rozpoznawalnym  dokumentem uznawanym na całym świecie.

   Nieustannie rozwijamy swoje usługi dostosowując ich strukturę do zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani auditorzy i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doskonale łączą wiedzę teoretyczną z jej
     praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu.

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.