Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Weryfikacja spełnienia kryteriów utraty statusu odpaduKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273
        58 75 11 147
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl 

WNIOSEK

W celu uzyskania wniosku o weryfikację USO prosimy o kontakt:

tel:.  58 75 11 273
email: dc@prs.pl


Instytucja prawna utraty statusu odpadu została określona w art. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

Zgodnie z nim: „"Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, by odpady, które zostały poddane recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, przestawały być uznawane za odpady, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) dana substancja lub przedmiot mają być wykorzystywane do konkretnych celów;
b) istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów bądź popyt na nie;
c) dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla konkretnych celów oraz
    wymagania obowiązujących przepisów i norm mających zastosowanie do produktów; oraz
d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych
    skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.”

Instytucja utraty statusu odpadu ma na celu poszerzenie rynków zbytu surowców wtórnych poprzez przyjęcie ścisłych kryteriów określających, kiedy pewne rodzaje odpadów przestają być odpadami.

 

Podstawowe informacje

Zgodnie z prawodawstwem dotyczącym kryteriów utraty statusu dla poszczególnych rodzajów odpadów każdy producent zajmujący się procesami utraty statusu odpadu powinien wdrożyć system zarządzania.

System zarządzania ma umożliwiać wykazanie zgodności z  kryteriami utraty statusu odpadu. Powinien obejmować udokumentowane procedury, m.in. w obszarach monitorowania procesów
i technik przetwarzania odpadów w procesie odzysku, monitorowania jakości produktów otrzymywanych w wyniku procesu odzysku oraz szkoleń pracowników.

Wdrożony system zarządzania podlega ocenie zgodności – weryfikacji, którą może przeprowadzić wyłącznie niezależna jednostka oceniająca, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem nr 765/2008 lub posiadająca status akredytowanego weryfikatora środowiskowego (EMAS). Weryfikacja systemu zarządzania ma potwierdzić spełnianie przez recyklera określonych przepisami właściwego rozporządzenia UE kryteriów utraty statusu odpadu. Przeprowadza się ją co 3 lata.


Korzyści dla przedsiębiorcy

  potwierdzenie prawidłowego kwalifikowania przetwarzanych odpadów, a tym samym dowód
    spełnienia obligatoryjnych wymagań prawnych (dyrektywa i rozporządzenia UE, ustawa o
    odpadach i akty wykonawcze);

  uwiarygodnienie wizerunku rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, klientów,
    dostawców oraz innych zainteresowanych podmiotów obrotu gospodarczego;

  zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynkach Unii Europejskiej;

  uproszczenie w prowadzeniu ewidencji odpadów oraz w transporcie surowców pozbawionych
    statusu odpadów.


Weryfikacja z PRS

Przeprowadzamy audyty utraty statusu odpadu zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniach UE dla odpadów złomu żelaza, stali, aluminium, miedzi oraz stłuczki szklanej.

Weryfikacja systemów zarządzania na zgodność z kryteriami utraty statusu odpadu przebiega na podobnej zasadzie jak certyfikacja systemu jakości, czyli na przeprowadzeniu audytu systemu.

Zasadnicza część audytu składa się z dwóch faz – przeglądu dokumentów i weryfikacji na miejscu. Wynikiem końcowym jest sprawozdanie (raport), w którym zawarta jest ocena wdrożenia i funkcjonowania systemu oraz decyzja w sprawie przyznania certyfikatu.

Weryfikacja ma ważność 3 lata od daty decyzji o jej pozytywnym rezultacie. W trakcie ważności certyfikatu prowadzimy nadzór i dokonujemy okresowej oceny w celu upewnienia się, że certyfikowany system zarządzania w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy weryfikacji. Audyty nadzoru przeprowadzane są co najmniej raz w roku.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami programów odpadowych (dane kontaktowe w panelu bocznym).


Powiązane usługi

PRS S.A. jako akredytowany weryfikator EMAS jest również uprawniony do wykonania rocznego audytu zewnętrznego w branży opakowaniowej dla przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DOR, EDPO lub EDPR oraz dla organizacji odzysku i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu.

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i systemy ekozarządzania i auditu (EMAS) -  certyfikacja podnosi prestiż i buduje wizerunek firmy na rynku, co przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji.