Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja wyrobów i osób

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

         

CERTYFIKACJA WYROBÓW I OCENA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE

Wiele wyrobów, przed wprowadzeniem na obszar handlowy Unii Europejskiej, zgodnie z jej prawodawstwem musi zostać ocenionych pod względem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz zgodności z wymogami prawnymi. Wymagania te określają unijne dyrektywy tzw. Nowego Podejścia a ocena zgodności wyrobu z dyrektywą potocznie określana jest jako certyfikacja wyrobu. Oznakowanie CE (lub tzw. "koło sterowe" dla wyposażenia na statki) umieszczone na wyrobie informuje, że produkt pozytywnie przeszedł procedurę oceny zgodności wymaganą przez odpowiednią dla danego wyrobu dyrektywę/dyrektywy unijne i spełnia wskazane dla niego wymagania zasadnicze.

Tym samym oznakowanie / to inaczej paszport wyrobu na rynek unijny. Należy jednak pamiętać, że to oznakowanie można umieszczać jedynie na wyrobach wskazanych w dyrektywach Nowego Podejścia, zakazane jest używanie znaku CE na wszystkich pozostałych produktach.

Przepisy dyrektyw określają wyroby lub grupy wyrobów, gdy procedura oceny zgodności wymaga udziału niezależnej strony trzeciej, tj. jednostki notyfikowanej. Na podstawie dokumentu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną producent sporządza deklarację zgodności wyrobu i umieszcza na wyrobie znak zgodności CE a dla wyposażenia morskiego znak tzw. "koła sterowego". Certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy wystawiony przez jednostkę notyfikowaną jest honorowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) jest jedną z takich niezależnych instytucji uczestniczących w procesach oceny zgodności i certyfikacji wyrobów. Jako jednostka notyfikowana  w Komisji Europejskiej pod nr 1463 wykonujemy ocenę wyrobów (certyfikację) na zgodność z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE:

   2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego (MED),

  2013/53/UE (ex 94/25/WE) w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających
   (RCD)
,

  2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPER),

  2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED),

  2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPVD),

  2014/30/UE (ex 2004/108/WE) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
    (EMC)
,

   305/2011 w zakresie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce wykonujemy weryfikacje rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych będąc akredytowanym i zarejestrowanym weryfikatorem raportów w europejskim systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS).

W ramach swoich kompetencji i długoletniego doświadczenia realizujemy również dobrowolną ocenę:

maszyn i elementów bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami odnośnych norm zharmonizowanych spełniających zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn (MAD),

  wyrobów elektrycznych na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2014/35/UE (ex 2006/95/WE) w sprawie wyrobów niskonapięciowych (LVD),

  ogólnego bezpieczeństwa wyrobów na zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (GPS).

Aktualny wykaz wyrobów (norm zharmonizowanych) będących w zakresie naszych kompetencji na podstawie akredytacji  nr AC 114, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji, dostępny jest na dole strony, w części Zakresy akredytacji.

Zasady dobrowolnej certyfikacji wyrobów, w tym wymagania certyfikacyjne oraz prawa i obowiązki klienta, opisane są w ogólnych zasadach certyfikacji wyrobów dostępnych poniżej w części Dokumenty i informacje związane.

CERTYFIKACJA OSÓB

Poza certyfikacją i oceną zgodności wyrobów realizujemy również certyfikację spawaczy metali, aluminium oraz innych metali. Po więcej szczegółów zapraszamy do dedykowanej zakładki Certyfikacja spawaczy.


W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku, odpowiedniego dla wybranej przez Państwa usługi.
Formularze wniosków dostępne są w panelu po prawej stronie oraz na dole strony, w części Materiały do pobrania.


Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub drogą elektroniczną. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i wyjaśnimy wątpliwości, co do wyboru odpowiedniej dla Państwa wyrobu procedury certyfikacji.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

PRS - WŁAŚCIWA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!


Uznawanie wyrobów

Niezależnie od procesu certyfikacji, PRS przeprowadza procesy uznania typu wyrobu na zgodność z własnymi przepisami klasyfikacji i budowy. Więcej informacji w części Nadzory okrętowe.

Dokumenty i informacje związane

Zakresy akredytacji

  Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby
  Zakres akredtyacji weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych
  Zakres akredytacji laboratorium badawczego

Wykaz wydanych certyfikatów zgodności

W tym miejscu można zweryfikować prawdziwość i aktualność certyfikatów wystawionych przez naszą jednostkę notyfikowaną.
W celu uzyskania informacji proszę kliknąć w poniższy link:

Wyszukiwarka wydanych certyfikatów

Materiały do pobrania