Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji - Rozporządzenie 305/2011

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl


     

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Rozporządzenie CPR) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG odnoszącą się do tych wyrobów. Rozporządzenie określa m.in. wymagania dla zakładowej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta. Celem efektywnie wdrożonego systemu ZKP  jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób cech zgodnych ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi oraz deklarowanymi przez producenta właściwościami wyrobu.

Od 1 lipca 2013r. producenci, importerzy i dystrybutorzy wprowadzający do obrotu lub udostępniający wyroby budowlane na rynku powinni bezpośrednio stosować przepisy Rozporządzenia CPR nr 305/2011. Producenci konstrukcji stalowych i aluminiowych zobowiązani są przed wprowadzeniem ich do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE. Komisja Europejska określiła końcowy termin dostosowania się do normy EN 1090-1:2009+A1:2011 (PN-EN 1090-1+A1:2012) Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych na 01.07.2014 r.

Polski Rejestr Statków S.A., na podstawie posiadanej akredytacji PCA nr AC 114, jako jednostka notyfikowana nr 1463 prowadzi ocenę zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji konstrukcyjnych wyrobów metalowych oraz kruszyw do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczęnstwa w systemie 2+. Zakres naszych uprawnień do certyfikacji ZKP jest dostępny tutaj, natomiast Zasady certyfikacji ZKP prowadzonej przez naszą jednostkę znajdą Państwo w części Dokumenty i informacje związane na dole strony.

Zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących deklarowania właściwości wyrobu budowlanego przez producenta w systemie oceny 2+ (wskazanego w zharmonizowanej specyfikacji technicznej), realizujemy proces certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w oparciu o wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu ZKP oraz stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym jest certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu/wyrobów budowlanych wydany przez naszą jednostkę. Stanowi on podstawę do oznaczenia wyrobu znakiem CE. Z Wytycznymi certyfikacji ZKP można zapoznać się w części Dokumenty i informacje związane, która znajduje się na dole strony.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem certyfikacji ZKP przy udziale naszej jednostki, prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację ZKP (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł procedury oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi. 

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!