Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności kompatybilności elektromagnetycznej - dyrektywa 2014/30/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

  

Dyrektywa 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odnosząca się do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, zwana w skrócie dyrektywą EMC, zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/108/WE. Dyrektywa określa wymóg, by urządzenia osiągały odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku. Jest to jedna z najważniejszych dyrektyw tzw. Nowego Podejścia.


Zaburzenie elektromagnetyczne oznacza jakiekolwiek zjawisko elektromagnetyczne, które może pogorszyć działanie urządzenia, na przykład szum elektromagnetyczny, niepożądany sygnał lub zmianę właściwości środowiska propagacyjnego.


Wymaganiom dyrektywy podlega zasadniczo każdy wyrób wprowadzany na rynek UE, związany z elektrotechniką lub elektroniką, który może powodować zaburzenia elektromagnetyczne lub zaburzenia takie mogą wpływać na  jego funkcjonowanie. Dyrektywa nie obejmuje natomiast urządzeń, które są z założenia nieszkodliwe pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto nie ma zastosowania do urządzeń  objętych innymi regulacjami unijnymi z tego zakresu, to jest urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń instalowanych w samolotach.


Polski Rejestr Statków, na podstawie posiadanej notyfikacji nr 1463,  realizuje procesy oceny zgodności wyrobów z dyrektywą EMC według modułu B - badanie typu UE.
W wyniku przeprowadzonej oceny PRS sporządza Sprawozdanie z oceny oraz wydaje Certyfikat badania typu UE. Ocena zgodności wyrobu przeprowadzona przez stronę trzecią, jaką w tym przypadku jest PRS, nie tylko potwierdza spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa w zakresie EMC, ale podnosi wiarygodność i konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Dodatkowo, działając w oparciu o kodeks postępowania etycznego, PRS gwarantuje pełną poufność każdego procesu certyfikacji wyrobu.


Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem przez PRS procesu oceny zgodności wyrobu objętego dyrektywą EMC wg modułu B – badanie typu UE, prosimy o   przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).


W przypadku wątpliwości lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy wszelkich informacji i  przybliżymy prowadzoną przez PRS procedurę oceny zgodności z EMC - badanie typu UE.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.

 
PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!