Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności środków ochrony indywidualnej - Rozporządzenie 2016/425

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

     

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, zwane w skrócie PPER (Personal Protective Equipment Regulation), ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników a także określa procedury oceny zgodności, które są niezbędne do przeprowadzenia przed udostępnieniem ŚOI na rynku.


Środki ochrony indywidualnej, zgodnie z definicją ww. Rozporządzenia, to środki przeznaczone do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Do takich wyrobów należą m.in. ochronne kaski, rękawice, odzież, obuwie, środki ochrony słuchu, maski ochronne i inne środki chroniące użytkownika przed czynnikami zewnętrznymi. W zakres środków ochrony indywidualnej wchodzą także części wymienialne wyposażenia środków, np. filtry do masek przeciwpyłowych oraz systemy przyłączy do środków (np. linki asekuracyjne).


Rozporządzenie dzieli środki ochrony indywidualnej na trzy kategorie, w zależności od ich rodzaju, złożoności konstrukcji oraz od poziomu ryzyka, przed którym chronią i na tej podstawie określa tryb dokonania oceny zgodności. Możliwe są 4 ścieżki oceny zgodności/certyfikacji środków ochrony indywidualnej, uzależnione właśnie od kategorii zagrożenia dla danego środka:

  • kategoria I – moduł A,

  • kategoria II – moduł B+C,

  • kategoria III – moduł B+C2 lub moduł B+D.

W przypadku wyrobów kategorii II i III w procesie oceny zgodności ŚOI musi uczestniczyć jednostka notyfikowana, która wydaje certyfikat zgodności będący dokumentem potwierdzającym, że wyrób i proces jego wytwarzania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia.


Producenci są zobligowani do przeprowadzenia pełnej procedury oceny zgodności w oparciu o akty prawne i normatywne. Wymagane jest, aby każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku środek ochrony indywidualnej spełniał postanowienia przepisów, w tym:

- został oznakowany znakiem CE,

- posiadał odpowiednią dokumentację techniczną,

- miał wystawioną deklarację zgodności.


Polski Rejestr Statków S.A. - jednostka notyfikowana nr 1463
prowadzi procesy oceny zgodności z Rozporządzeniem PPER  dla  następujących grup ŚOI:

   środki ochrony indywidualnej zapobiegające utonięciu (np. kamizelki ratunkowe, kombinezony ratunkowe),

   odzież umożliwiającą skuteczne utrzymywanie się na powierzchni wody (np. środki asekuracyjne, naramienniki),

   środki ochrony indywidualnej do ochrony ciała przed zimnem (> –50oC),

   środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości,

   sprzęt do nurkowania (np. skafandry nurkowe suche i mokre, kompensatory pływalności),

   urządzenia do oddychania w sprzęcie do nurkowania (np. regulatory zapotrzebowania, zawory butli),

   sprzęt zapewniający ochronę klatki piersiowej i tułowia przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ochronę stóp i nóg przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież),

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież) przed substancjami chemicznymi,

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież) przed [ciepłem > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę ciała przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion przed [ciepłem < 100oC], [ciepło > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed czynnikami biologicznymi,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed substancjami chemicznymi,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed zimnem [zimno > -50oC], [ekstremalne zimno < -50oC],

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed porażeniem prądem elektrycznym,

   sprzęt zapewniający ochronę głowy,

   sprzęt zapewniający ochronę głowy przed [ciepłem < 100oC], [ciepłem > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę głowy przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   urządzenia ochrony dróg oddechowych,

   sprzęt zapewniający ochronę przed substancjami chemicznymi,

   odzież ochronna dla strażaków.


Zapraszamy do przeprowadzenia oceny zgodności na Państwa środki ochrony indywidualnej przy udziale PRS jako upoważnionej jednostki notyfikowanej. Wystawiony przez PRS certyfikat jest dokumentem honorowanym w całej Unii Europejskiej oraz krajach EFTA, równoważnym z certyfikatami wystawianymi przez inne europejskie jednostki notyfikowane i tak samo umożliwia zgodne z prawem wprowadzenie ocenionego pozytywnie środka ochrony indywidualnej na rynki Europy.


Wycena naszych usług nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony klienta, więc jeżeli chcą Państwo poznać ofertę na ocenę zgodności swoich wyrobów z PPER, wystarczy przesłać do nas wypełniony Wniosek o ocenę zgodności wyrobu (do pobrania w panelu bocznym lub na dole strony). Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa.


W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do Państwa wyrobu lub chęci uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy niezbędnych informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.


Proces  oceny  zgodności  na znak CE  przy  naszym  udziale  przebiega  sprawnie  i   może  objąć  całość  wymagań  prawnych  (włącznie
z niezbędnymi testami ŚOI), przy zachowaniu niewygórowanej ceny usługi.


Zapraszamy do oceny zgodności wyrobów przy udziale PRS!