Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Recykling statków - opracowanie Wykazu Materiałów Niebezpiecznych

Zasady ekologicznego recyklingu statków opisane w Konwencji z Hong Kongu (z 2009), Rozporządzeniu UE nr 1257/2013 i przewodnikach IMO dotyczących złomowania statków nakładają na właścicieli statków szereg nowych obowiązków, między innymi stworzenia i aktualizacji, przez cały cykl życia statku, Wykazu Materiałów Niebezpiecznych uwzględniającego wszystkie potencjalnie niebezpieczne materiały

  • zawarte w konstrukcji i wyposażeniu statku,
  • wygenerowane w czasie eksploatacji odpady i zapasy.

Polski Rejestr Statków oferuje usługę opracowania Wykazu materiałów niebezpiecznych, zarówno dla nowych, jak i istniejących statków. W ramach usługi prowadzone są działania takie jak: zebranie i analiza dokumentacji, pomoc w uzupełnieniu dokumentacji (m.in. od producentów i dostawców materiałów), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wizualnej lub kontroli z pobraniem próbek. PRS zapewnia utrzymanie i aktualizację Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, zgodnie z planem i potrzebami statku oraz według aktualnych przepisów IMO i rozporządzeń unijnych, zarówno w trakcie eksploatacji statku, jak i budowy oraz przygotowania do recyklingu.

Nowe ujęcie problemu recyklingu statków, obowiązki nakładane na armatorów oraz procedura związana z przygotowaniem Wykazu materiałów niebezpiecznych przedstawiona jest w Publikacji Informacyjnej nr 33/I – Recykling Statków.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi jest dostarczenie do PRS wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy może być skierowany do odpowiedniej komórki terenowej PRS lub do Centrali PRS (tk@prs.pl).