Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nadzór inwestorski oraz nadzór techniczny w oparciu o przepisy prawa budowlanego

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wykonywane jest zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i polega zasadniczo na:
–    reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
–    sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
–    sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowaniu i udziale w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
–    potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, na kontrolowaniu rozliczeń budowy.

Przykładowe realizacje

Od września 2009 r. do lutego 2011 r. PRS S.A. pełnił funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa małej elektrowni wodnej w Michałowie”. Miejscem realizacji inwestycji był stopień wodny Michałowo, 38+600 km rzeki Nogat.
                           


 Od lipca 2008 r. do czerwca 2010 r. PRS S.A. sprawował nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa obwodnicy Pelplina (droga wojewódzka nr 229)”.