Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Publikacje PRS P (Przepisowe) oraz I (Informacyjne)

                                                                          

ostatnia aktualizacja:   

PUBLIKACJE P (PRZEPISOWE)

Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków S.A. są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam, gdzie mają zastosowanie

TytułObowiązuje odCena (PLN
bez VAT)
2/P Alternatywne systemy nadzoru urządzeń maszynowych - Alternative Survey Arrangements for Machinery - 2015  29.05.2015  
4/P Nadzór i certyfikacja produkcji silników spalinowych oraz ich komponentów - lipiec 2017  01.07.2017   
4/P I.C. Engines and Engine Components – Survey and Certification - July 2017  01.07.2017   
5/P Wymagania dla turbosprężarek - 2016  01.07.2016  
5/P Requirements for turbochargers - 2016  01.07.2016  
6/P Stateczność - 2006   06.12.2006  
Zmiany Nr 1/2011  15.12.2011  
6/P Stateczność - 2006
(tekst ujednolicony)
15.12.2011  
6/P Stability - 2006   06.12.2006  
Amendments No. 1/2011  15.12.2011  
6/P Stability - 2006
(consolidated text)
15.12.2011  
7/P Naprawy śrub napędowych ze stopów miedzi - Repair of Cast Copper Alloy Propellers - 2002 15.05.2002  
Zmiany Nr 1/2004 20.01.2005  
7/P Naprawy śrub napędowych ze stopów miedzi - Repair of Cast Copper Alloy Propellers - 2002
(tekst ujednolicony)
20.01.2005  
8/P Obliczanie wałów korbowych silników wysokoprężnych - lipiec 2018  01.07.2018  
8/P Calculation of Crankshafts for Diesel Engines - July 2018  01.07.2018  
9/P Requirements for Computer Based Systems - July 2017  01.07.2017  
11/P Próby środowiskowe wyposażenia statków - styczeń 2016  01.01.2016  
11/P Environmental Tests on Marine Equipment - January 2016  01.01.2016  
14/P Zasady uznawania programów komputerowych - 1998 15.01.1999  
14/P Principles of Approval of Computer Programs - 1998 15.01.1999  
15/P Tablice obciążalności prądowej kabli, przewodów i szyn dla wyposażenia okrętowego - Current Rating Tables for Cables, Wires and Bus-bars in Marine Installations - 1993 06.01.1994  
16/P Środki kontroli obciążenia statku - Loading Guidance Information - 2004   01.08.2004  
Amendments No. 1/2008 01.07.2008  
Amendments No. 2/2011 01.07.2011  
16/P Środki kontroli obciążenia statku - Loading Guidance Information - 2004
(tekst ujednolicony)
01.07.2011  
17/P Analiza strefowej wytrzymałości konstrukcji kadłuba statku ro-ro - 1995   01.06.1996  
17/P Zone Strength Analysis of Hull Structure of Roll on/Roll off Ship - 1995   01.06.1996  
18/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba masowca - 1995 01.06.1996  
Zmiany Nr 1/2010 01.03.2010   
18/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba masowca - 1995
(tekst ujednolicony)
01.03.2010  
18/P Zone Strength Analysis of Bulk Carrier Hull Structure - 1995 01.06.1996  
Amendments No. 1/2010 01.03.2010   
18/P Zone Strength Analysis of Bulk Carrier Hull Structure - 1995
(tekst ujednolicony)
01.03.2010  
19/P Analiza strefowej wytrzymałości kadłuba zbiornikowca - 2010           25.11.2010  
19/P Zone Strength Analysis of Hull Structure in Tankers - 2010           25.11.2010  
20/P Wzmocnienia burt statków rybackich cumujących w morzu - 1995  01.06.1996  
20/P Ship Side Strengthening of Fishing Vessels Mooring at Sea Alongside Other Vessels - 1995  01.06.1996  
21/P Próby konstrukcji kadłubów okrętowych - styczeń 2018  01.01.2018  
21/P Testing of the Hull Structures - January 2018  01.01.2018  
23/P Prefabrykacja rurociągów - Pipelines Prefabrication - 2004   + errata     01.08.2004  
24/P Analiza wytrzymałości kadłuba kontenerowca - 1997  01.10.1997  
25/P Wymagania techniczne dla okrętowych układów energoelektronicznych - 2006  31.05.2006  
25/P Technical requirements for shipboard power electronic systems - 2006  31.05.2006  
27/P Zasady przeprowadzania prób manewrowości statków śródlądowych i zestawów pchanych - 2010 31.05.2010  
27/P Navigability and manoeuvrability tests of inland waterway vessels and convoys - 2010 31.05.2010  
28/P Próby silników spalinowych - 2016  01.07.2016  
28/P Tests of I. C. Engines - 2016  01.07.2016  
29/P Obliczanie i ocena stateczności statków żaglowych o długości nie mniejszej niż 24 m - Stability Calculation and Evaluation for Sailing Ships Not Less than 24 m in Length - 2013 (w postaci elektronicznej)   15.07.2013  .
30/P Zasady certyfikowania spawaczy - lipiec 2018  01.07.2018  .
30/P Principles for Certification of Welders - July 2018  01.07.2018  .
32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich - lipiec 2015  01.07.2015  
32/P Requirements Concerning Stowage and Lashing of Cargoes of Sea-going Ships - July 2015  01.07.2015  
33/P Zamknięcia rurociągów odpowietrzających - styczeń 2017   01.01.2017

 

33/P Air Pipe Closing Devices - January 2017   01.01.2017

 

34/P Kontrola połączeń spawanych pod wodą - Inspection of Underwater Welded Joints - 1995 01.02.1996  
35/P Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku - marzec 2017  01.03.2017  
35/P One Man Bridge Operated (OMBO) Ships - March 2017  01.03.2017  
36/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych - styczeń 2019 01.01.2019  
36/P Hull Survey of Oil Tankers - January 2019 01.01.2019  
39/P Przeglądy kadłuba masowców - styczeń 2019 01.01.2019  
39/P Hull Survey of Bulk Carriers - January 2019 01.01.2019  
40/P Materiały i wyroby niemetalowe - 2007 26.02.2007  
40/P Non-metallic Materials - 2007 26.02.2007  
41/P Znaki dotyczące środków ratunkowych i dróg ewakuacji dla statków pasażerskich. Wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa dla pasażerów - lipiec 2018  01.07.2018  
41/P Symbols Related to Life-saving Appliances and Arrangements and Escape Routes. Guidelines for Passenger Safety Instructions - July 2018  01.07.2018  
42/P Próby wirujących maszyn elektrycznych - styczeń 2017  01.01.2017  
42/P Testing of Electrical Rotating Machines - January 2017  01.01.2017  
44/P Urządzenie do przyjęcia pilota na statek - styczeń 2017  01.01.2017  
44/P Pilot Transfer Arrangements - January 2017  01.01.2017  
45/P Analiza wytrzymałości zmęczeniowej stalowego kadłuba statku - 1998   01.06.1999  
Zmiany Nr 1/2005  15.12.2005  
45/P Analiza wytrzymałości zmęczeniowej stalowego kadłuba statku - 1998
(tekst ujednolicony)
15.12.2005  
45/P Fatigue Strength Analysis of Steel Hull Structure - 1998   01.06.1999  
Amendments No. 1/2005  15.12.2005  
45/P Fatigue Strength Analysis of Steel Hull Structure - 1998
(tekst ujednolicony)
15.12.2005  
46/P Przeglądy kadłuba chemikaliowców - styczeń 2019 01.01.2019  
46/P Hull Surveys of Chemical Tankers - January 2019 01.01.2019  
48/P Wymagania dla gazowców - styczeń 2018  01.01.2018  
48/P Requirements Concerning Gas Tankers – January 2018  01.01.2018  
49/P Requirements Concerning Mobile Offshore Drilling Units - July 2017  01.07.2017  
51/P Zasady uznawania firm serwisowych - styczeń 2019 01.01.2019  
51/P Procedural Requirements for Service Suppliers - January 2019 01.01.2019  
52/P Przegląd części podwodnej ruchomych jednostek górnictwa morskiego bez ich dokowania - 2001 01.06.2001  
52/P Underwater Inspection of Mobile Offshore Drilling Units in Lieu of Drydocking - 2001 01.06.2001  
53/P Okrętowe rurociągi z tworzyw sztucznych - styczeń 2019  01.01.2019  
53/P Plastic Pipelines on Ships - January 2019 01.01.2019  
54/P Alternatywne systemy nadzoru kadłuba - lipiec 2016  01.07.2016  
54/P Alternative Hull Survey Arrangements - July 2016  01.07.2016  
55/P Nadzór nad systemami ochrony przed korozją i systemami przeciwporostowymi - styczeń 2017  01.01.2017  
55/P Survey of corrosion protection and anti-fouling systems - January 2017  01.01.2017  
56/P Zasady uznawania laboratoriów - Procedural Requirements for Laboratories - 2013 10.05.2013  
57/P Uznawanie typu złączy mechanicznych - styczeń 2017  01.01.2017  
57/P Type Approval of Mechanical Joints - January 2017  01.01.2017  
58/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie - styczeń 2019 01.01.2019  
58/P HulI Surveys of Double Hull Oil Tankers -January 2019 01.01.2019  
62/P Przeglądy kadłuba drobnicowców - styczeń 2019  01.01.2019  
62/P HulI Survey of General Dry Cargo Ships - styczeń 2019   01.01.2019  
63/P Kryteria wymiany wręgów i węzłówek masowców i roporudomasowców z burtą pojedynczą - 2008 01.07.2008  
63/P Replacement Criteria for Side Shell Frames and Brackets in Single Side Skin Bulk Carriers and Oil-Bulk-Ore Carriers - 2008 01.07.2008  
64/P Przeglądy kadłuba masowców o podwójnych burtach - styczeń 2019 01.01.2019  
64/P Hull Surveys of Double Skin Bulk Carriers - January 2019 01.01.2019  
66/P Zastosowanie na statkach programów komputerowych do obliczeń stateczności - lipiec 2018  01.07.2018  
66/P Computer software for onboard stability calculations - July 2018   01.07.2018  
68/P Procedura prób dla uznania typu zaworów eksplozyjnych - Type Testing Procedure for Crankcase Explosion Relief Valves - 2007  15.04.2007   
Zmiany Nr 1/2008  21.07.2008   
Zmiany Nr 2/2009 10.02.2009   
68/P Procedura prób dla uznania typu zaworów eksplozyjnych - Type Testing Procedure for Crankcase Explosion Relief Valves - 2007
(tekst ujednolicony)
10.02.2009   
69/P Okrętowe silniki spalinowe. Kontrola emisji tlenków azotu - lipiec 2017  01.07.2017  
69/P Marine diesel engines. Control of nitrogen oxides emission - July2017 01.07.2017  
70/P Badania nieniszczące odkuwek stalowych stosowanych na elementy kadłuba i urządzeń maszynowych - Non-destructive Testing of Hull and Machinery Steel Forgings - 2006   01.08.2006   
71/P Badania nieniszczące odlewów stalowych stosowanych na elementy kadłuba - Non-destructive Testing of Hull Marine Steel Castings - 2006 01.08.2006   
74/P Zasady kwalifikowania technologii spawania - marzec 2018  01.03.2018  
74/P Principles for Welding Procedure Qualification Tests - March 2018  01.03.2018  
75/P Próby środowiskowe wyposażenia okrętów wojennych – 2006 15.01.2006   
75/P Environmental Tests on Naval Ships Equipment - 2006 15.01.2006   
76/P Stateczność, niezatapialność i wolna burta statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową – 2006   01.03.2006   
Zmiany Nr 1/2010 15.02.2010  
Zmiany Nr 2/2011 15.07.2011   
76/P Stateczność, niezatapialność i wolna burta statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową – 2006 (tekst ujednolicony) 15.07.2011   
76/P Stability, Subdivision and Freeboard of Passenger Ships Engaged on Domestic Voyages - 2006   01.03.2006   
Amendments No. 1/2010 15.02.2010  
Amendments No. 2/2011 15.07.2011   
76/P Stability, Subdivision and Freeboard of Passenger Ships Engaged on Domestic Voyages - 2006
(tekst ujednolicony)
15.07.2011   
77/P Zalecenia dotyczące rejestratora danych z podróży - Recommendations on Voyage Data Recorder - 2006 20.10.2006   
78/P Wytyczne dotyczące systemów oczyszczania spalin z SOX - lipiec 2017  01.07.2017  
78/P Guidelines for Exhaust Gas SOX-Cleaning Systems - July 2017  01.07.2017  
79/P Próby typu wyrobu urządzeń do wykrywania i sygnalizacji mgły olejowej w skrzyniach korbowych - lipiec 2016  01.07.2016  
79/P Type Testing Procedure for Crankcase Oil Mist Detection and Alarm Equipment - July 2016  01.07.2016  
80/P Badania nieniszczące - lipiec 2017  01.07.2017  
80/P Non-destructive Testing - July 2017  01.07.2017  
81/P Przeglądy kadłuba w czasie budowy statku - styczeń 2018  01.01.2018  
81/P Hull Surveys for New Construction - January 2018  01.01.2018  
82/P Przeglądy kadłuba gazowców - lipiec 2016  01.07.2016  
82/P Hull Surveys of Liquefied Gas Carriers - July 2016  01.07.2016  
83/P Zalecenia do metodyki oceny układów przelewowych balastu - Recommendation on a Standard Method for Evaluating Cross-Flooding Arrangements - 2012  01.05.2012  
84/P Requirements concerning the construction and strength of the hull and hull equipment of sea-going bulk carriers of 90m in length and above - 2009 25.05.2009  
Amendments No. 1/2010 01.07.2010  
Amendments No. 2/2012  01.07.2012  
85/P Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going, Double Hull Oil Tankers of 150 m in Length and above - 2010 31.08.2010  
Amendments No. 1/2012 06.02.2012  
Amendments No. 2/2012  01.08.2012  
86/P Objaśnienia do wymagań Konwencji SOLAS oraz Dyrektywy 2003/25/WE, dotyczących stateczności i niezatapialności - 2011 01.02.2011  
86/P Explanatory Notes to SOLAS Convention and Directive 2003/25/EC, Stability and Subdivision Requirements - 2011 01.02.2011  
87/P Application of the Performance Standard for Protective Coatings (PSPC) under Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going Bulk Carriers of 90 m in Length and Above - 2012 20.03.2012  
Amendments No. 1/2013  corrigendum 01.01.2014  
87/P Application of the Performance Standard for Protective Coatings (PSPC) under Requirements Concerning the Construction and Strength of the Hull and Hull Equipment of Sea-going Bulk Carriers of 90 m in Length and Above - 2012
(tekst ujednolicony)
01.01.2014  
89/P Wytyczne dotyczące projektowania, wykonywania i przeprowadzania prób typu stałych instalacji gaśniczych stosowanych na statkach - lipiec 2017  01.07.2017  
89/P Guidelines for Design, Installation and Type Testing of Fixed Fire-extinguishing Systems Used Onboard Ships - July 2017  01.07.2017  
90/P Wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu do portu oraz dobrze zorganizowanej ewakuacji i opuszczenia statku pasażerskiego - lipiec 2017  01.07.2017  
90/P Guidance for Safe Return to Port and Orderly Evacuation and Abandonment of Passenger Ship - July 2017  01.07.2017  
91/P Śródlądowe żaglowe statki pasażerskie - Inland Waterways Passenger Sailing Vessels - 2010 26.05.2010   
92/P Specific Requirements for Inland Waterways High-Speed Vessels -2010 26.05.2010   
93/P Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników wysokoprężnych statków śródlądowych  - Emissions of Gaseous and Particulate Pollutants from Diesel Engines - 2011 01.07.2011   
94/P Niezatapialność i stateczność awaryjna nowych zbiornikowców olejowych, chemikaliowców i gazowców - styczeń 2016  01.01.2016  
94/P Subdivision and Damage Stability of New Oil Tankers, Chemical Tankers and Gas Carriers - January 2016  01.01.2016  
95/P Wymagania dotyczące przeglądów furt i wrót wewnętrznych na statkach ro-ro - 2012  01.01.2012  
95/P Survey Requirements for Shell and Inner Doors of ro-ro Ships - 2012  01.01.2012  
97/P Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class - February 2019 01.02.2019  
98/P Wytyczne dotyczące wymagań dla okrętowych silników wysokopręż-nych wyposażonych w system oczyszczania gazów spalinowych z NOx za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) - styczeń 2019  01.01.2019  
98/P Guidelines Regarding the Requirements for Marine Diesel Engines Fitted with NOx Selective Catalytic Reduction (SCR) Systems - January 2019  01.01.2019  
99/P Zasady wykonywania przeglądów łańcuchów do cumowania ruchomych platform wiertniczych w eksploatacji - Guidelines for the Survey of Offshore Mooring Chain Cable in Use - 2013  01.01.2013  
100/P Przepisy budowy kadłuba jednostek szybkich - 2013  15.03.2013  
100/P Hull Construction Rules for High Speed Craft - 2013  15.03.2013  
101/P Jachty komercyjne 12+ - 2013  (tylko wersja elektroniczna) 25.04.2013  
102/P EU RO Mutual Recognition of Type Approval – July 2018 01.07.2018  
103/P Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków – styczeń 2018 01.01.2018  
103/P Guidelines for energy efficiency of ships – January 2018 01.01.2018  
104/P Kryteria stateczności dla łodzi rybackich z rozszerzonym rejonem żeglugi – 2014  01.05.2014  
105/P Jednostki morskie. Stacjonarne jednostki i urządzenia górnictwa morskiego. Przepisy budowy i nadzoru – sierpień 2018  10.08.2018  
106/P Przepisy ekologicznego znaku klasy – styczeń 2017 01.01.2017  
106/P Eco Class Rules – January 2017  01.01.2017  
107/P Shipbuilding and Repair Quality Standards for Bulk Carriers and Oil Tankers subject to SOLAS
Chapter II-1, Part A-1, Reg. 3-10 – lipiec 2018 
01.07.2018  
108/P Egzaminowanie i certyfikacja personelu spawającego i zgrzewającego tworzywa sztuczne – 2015  01.07.2015  
108/P Qualification and Certification of Plastics’ Welders – 2015  01.07.2015  
109/P Coating Maintenance and Repairs for Ballast Tanks and Combined Cargo/Ballast Tanks on Tankers – February 2017  01.02.2017  
110/P Rudders, Sole Pieces and Rudder Horns for CSR Bulk Carriers – 2015  01.07.2015  
111/P Przeglądy okresowe wałów śrubowych – styczeń 2017  01.01.2017  
111/P Periodical Surveys of Propeller Shaft – January 2017  01.01.2017  
112/P Kontenery morskie – 2016  01.01.2016  
112/P Offshore Containers – 2016  01.01.2016  
113/P Zawiesia linowe i łańcuchowe – 2016  11.04.2016  
113/P Wire Rope and Chain Slings – 2016  11.04.2016  
114/P Longitudinal Strength Standard for Container Ships – July 2017  01.07.2017  
115/P Alternative Certification Scheme for Classification of Ship Machinery Equipment and Materials – 2016  01.07.2016  
116/P Wytyczne dotyczące bunkrowania LNG – marzec 2017 01.03.2017  
116/P Bunkering Guidelines for LNG as marine fuel – March 2017  01.03.2017  
117/P Using LNG or other Low-Flashpoint Fuels onboard Ships other than Gas Carriers – January 2019 01.01.2019  
118/P Wymagania dotyczące statków pasażerskich zbudowanych z kompozytów polimerowych, eksploatowanych w żegludze krajowej – 2018  01.01.2018  
119/P Przeglądy okresowe instalacji paliwowych na statkach innych niż gazowce, używających gazu lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu – styczeń 2019 01.01.2019  
119/P Periodic Surveys of Fuel Installations on Ships other than Liquefied Gas Carriers Utilizing Gas or other Low Flash Point Fuels – January 2019 01.01.2019  
120/P Requirements for Vessels and Units with Dynamic Positioning (DP) Systems – 2018  01.02.2018  
122/P Requirements for Baltic Ice Class and Polar Class for Ships under PRS Supervision – 2019  01.01.2019  

PUBLIKACJE I (INFORMACYJNE)

Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków S.A. mają charakter instrukcji lub wyjaśnień przydatnych przy stosowaniu Przepisów PRS S.A.  

Publikacje Nr: 20/I, 25/I są wyłącznie w języku angielskim.
Pozostałe Publikacje I niewymienione w poniższym wykazie nie istnieją lub zostały wycofane.

TytułObowiązuje odCena (PLN
bez VAT)
2/I Zapobieganie drganiom na statkach - 2004  23.11.2004   
2/I Prevention of Vibration in Ships - 2004 23.11.2004  
3/I Wymagania dla podkładek fundamentowych z tworzyw sztucznych - 1981  01.01.1981  
4/I Obsługa i przegląd pokryw lukowych na statkach przewożących ładunki suche - wytyczne dla armatorów - Care and Survey of Hatch Covers of Dry Cargo Ships - Guidance to Owners - styczeń 2015 01.01.2015  
5/I Wytyczne do przeprowadzania okresowych przeglądów klasyfikacyjnych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych na statkach w eksploatacji - 2016  01.07.2016  
5/I Guidelines for the performance of periodical classification surveys of electrical explosion-proof equipment onboard ships in operation other than tankers and on tankers - July 2016 01.07.2016  
7/I Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem - Zasady certyfikacji - 1998 - (niniejszą publikację zastąpił tekst do pobrania)    
7/I International Safety Management Code - Principles of Certification - 1998 - (This publication has been replaced by the text in pdf format)    
8/I Ochrona statków od wyładowań atmosferycznych - 1984 01.01.1984   
9/I Materiały elektroizolacyjne - 2007 22.03.2007   
10/I Wytyczne oceny stanu lin stalowych w urządzeniach dźwignicowych - 2016  01.07.2016  
14/I Zasady uznawania stacji badań oraz zakładów remontu i konserwacji - Principles of Recognition of Testing Stations and Maintenance Shops - 2002 07.12.2001   
15/I Podział europejskich dróg śródlądowych na rejony żeglugi - 1997 + Errata 16.07.1997   
16/I Standardy budowy i naprawy statków - lipiec 2018  01.07.2018  
16/I Shipbuilding and Repair Quality Standard - July 2018 01.07.2018  
17/I Nadzory przemysłowe na podstawie uznanego systemu planowego utrzymania urządzeń - 2001

11.01.2001

 
18/I Wytyczne prowadzenia badań nieniszczących podwodnej części ruchomych jednostek górnictwa morskiego - 2001 03.04.2001   
19/I Metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi (FSA) - 2002  12.02.2002   
19/I Formal Safety Assessment Methodology (FSA) - 2002  12.02.2002   
20/I Interpretations of the International Convention on Load Lines, 1966 - January 2017 01.01.2017  
21/I Wpływ zbiorników stabilizacyjnych ze swobodnymi powierzchniami cieczy na amplitudę kolysania statku - 2003  10.03.2003  
22/I Metoda obliczania i oceny stateczności statku na fali nadążającej - 2003  10.03.2003   
23/I Program oceny stanu technicznego (CAS) zbiornikowców olejowych o pojedynczym kadłubie - 2013  (tylko wersja elektroniczna) 27.06.2013  
23/I Condition Assessment Scheme (CAS) for Single Hull Oil Tankers - 2013  (only in electronic form) 27.06.2013  
24/I Materiały i technologie specjalne dla okrętów wojennych - 2006 14.04.2006  
25/I Expanatory Notes to the Standards for Ship Manoeuvrability - 2008 04.07.2008   
27/I Wytyczne dotyczące zatwierdzania/akceptacji alternatywnych środków dostępu - Guidelines for Approval/Acceptance of Alternative Means of Access - 2015  01.07.2015  
28/I Wytyczne dotyczące bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętych - styczeń 2018 01.01.2018  
28/I Guidelines for Safe Entry to Confined Spaces - January 2018 01.01.2018  
29/I Wytyczne dotyczące przeglądów okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej na statkach - lipiec 2018  01.07.2018  
29/I Guidelines for Periodic Inspections of Fire-Extinguishing Systems and Appliances Used on Ships - July 2018 01.07.2018  
31/I Regulations for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships - 2012  26.11.2012  
32/I Wytyczne dla programów pilotażowych dotyczących wydłużonego okresu pomiędzy przeglądami na doku (EDD)  - styczeń 2015  01.01.2015  
33/I Recykling statków - marzec 2017 15.03.2017  
33/I Recycling of Ships - March 2017 15.03.2017  
34/I Condition Assessment Programme - 2015  30.10.2015  
35/I Wave loads on Ships - July 2018  29.07.2018  
36/I Recommendation for assessing alternative methods usedinthehullstructuraldesignofships subject to the Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers - April 2019  03.04.2019  

Sporządził: Wiesław Wysokiński / OP

Formularz zamówieniowy